2012. gada publikācijas

1. Starptautiski citējami izdevumi

2. Latvijas Zinātnes padomes atzīti recenzējami zinātniski izdevumi

Apenite I., Laugale V., Strautina S. Blackcurrant gall mite in Latvia: resistance of cultivars and efficacy of acaricides. Acta Horticulturae, 946: pp 257-262
Laugale V., Dane S., Apenite I., Volkova J., Rancane R., Strautina S. Performance of Everbearing Strawberry in Latvia. (raksts akceptēts un nodots publicēšanai žurnālā „Acta Horticulturae”).

3.Starptautisko kongresu, konferenču, semināru, darba sanāksmju recenzēto rakstu pilnu tekstu izdevumi

Ozolina-Pole L., Apenite I. Suitable methods for determination of cherry fruit fly (Rhagoletis cerasi L. Diptera: Tephritidae) flying period in Latvia. – IOBC/wprs Bulletin, 74: 183-187.
Vilcāns M., Volkova J., Gaile Z. Influence of sowing type, time and rate on the buckwheat yield forming elements.Annual 18th International Scientific Conference Proceedings: Research for Rural Development 2012, Jelgava, Latvia, Vol.1: 7-12.
Vilka L., Bankina B. Postharvest rot of cranberry (Vaccinium macrocarpon) in Latvia.  Annual 18th International Scientific Conference Proceedings: Research for Rural Development 2012, Jelgava, Latvia, Vol.1: 67-71.
Apenīte I. Dzērveņu dzinumu pangodiņa (Dasineura vaccinii S.) skaita dinamika Amerikas lielogu dzērveņu stādījumā veģetācijas sezonā Latvijā. Zinātne Latvijas lauksaimniecības nākotnei: pārtika, lopbarība, šķiedra un enerģija. Zinātniski praktiskās konferences raksti. Jelgava: LLU, 162.-166.lpp.
Rancane R., Lace B., Lacis G. Distribution and development of European pear rust in Latvia and relationship between severity and yield. IOBC-WPRS Bulletin, Vol. 84: 39-45.
Rancāne R., Vilka L., Eihe M. Bioloģiskā augu aizsardzības līdzekļa trihodermīns B-J efektivitāte ābeļu kraupja (Venturia inaequalis) ierobežošanā. Zinātne Latvijas lauksaimniecības nākotnei: pārtika, lopbarība, šķiedra un enerģija. Zinātniski praktiskās konferences raksti. Jelgava: LLU, 178.-183.lpp
Smirnova O., Vanaga I., Mintāle Z., Isoda-Krasovska A. Parastās rudzusmilgas (Apera spica-venti (L.) P. Beauv.) ierobežošanas iespējas ziemas kviešos, lietojot herbicīdus rudenī un pavasarī. LLU Lauksaimniecības fakultātes, Latvijas Agronomu biedrības un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas zinātniski praktiskā konference: Zinātne Latvijas lauksaimniecības nākotnei: pārtika, lopbarība, šķiedra un enerģija. Raksti. Jelgava: LLU, 65.-70.lpp
Apenīte I., Ciematnieks R.  Impact of the breeding methods on the size of pest population in raspberry plantations in Latvia. (raksts akceptēts un nodots publicēšanai IOBC/wprs Bulletin).
Isoda-Krasovska A. Veģetācijas telpiskā struktūra un floristiskā daudzveidība Užavas pelēkajās kāpās. Daugavpils Universitātes 54. starptautiskā zinātniskā konference. Rakstu krājums. Daugavpils, DU (iesniegts un apstiprināts publicēšanai).

4.Starptautisko kongresu, konferenču, semināru, darba sanāksmju nerecenzēto rakstu pilnu tekstu izdevumi

5.Starptautisko konferenču tēzes

Apenīte I., Ciematnieks R. Impact of organically derived products on pest damage level in onion plantations of Latvia. SSCBIInternational scientific conference „Diversity in plant breeding and agriculture: strategies for healthy lifestyle”. Stende, Latvia, p. 61
Apenīte I., Ciematnieks R. Impact of the breeding methods on the size of pest population in raspberry plantations in Latvia. 8th International Conference on Integrated Fruit Production. Program and Abstracts. Kusadasi, Turkey, pp.81-84.
Isoda-Krasovska A. Veģetācijas telpiskā struktūra un floristiskā daudzveidība Užavas pelēkajās kāpās. Daugavpils Universitātes 54. starptautiskā zinātniskā konference. Rakstu krājums. Daugavpils, DU, 36.lpp.
Laugale V., Dane S., Apenite I., Volkova J., Rancane R., Strautina S. Performance of Everbearing Strawberry in Latvia. (raksts akceptēts un nodots publicēšanai „7th International Strawberry Symposium. ISHS. Beijing China, p.340
Laugale V., Jankevica L., Samsone I., Halimona J., Metla Z., Lepsis J., Daugavietis M., Priekule I. Development of new environmentally friendly plant protection product against Botrytis rot. 2nd International scientific conference: Sustainable fruit growing: from plant to product. Riga-Dobele, Latvia, P. 72
Ozolina-Pole L. A distribution and damage of currant by clearwing moth Synanthedon tipuliformis Cl. in Latvia. 2nd International scientific conference: Sustainable fruit growing: from plant to product. Riga-Dobele, Latvia, P.74
Priekule I., Ruža A., Bankina B., Bimsteine G. Development of winter wheat leaf diseases depending on soil tillage system and pre-crops. Abstracts: 12th Congress of the European Society for Agronomy. Helsinki, Finland,  356-357.
Priekule I., Treikale O., Javoisha B. Disease resistance of spring cereal varieties for IPM in Latvia. NJF seminar 458. Integrated Pest Management – National Action Plans in Nordic-Baltic countries. Abstracts, Tallin, Estonia, P.37.
Priekule I., Strazdina V., Gillen K. Yellow rust (Puccinia striiformis f.sp. tritici) in Latvia in 2012.  Abstracts: 5th Baltic Congress of genetics. Kaunas, Lithuania, P.51.
Ralle B., Apenite I. The effectiveness of some environment-friedly protection methods to control Rhagoletis cerasi (Diptera: Tephritidae) in the early ripening sweet cherry cultivars. 2nd International scientific conference: Sustainable fruit growing: from plant to product. Riga-Dobele, Latvia, P.76
Rancane R., Bankina B., Vilka L. Comparison between apple and pear scab life cycles. 8th International Conference on Integrated Fruit Production. Program and Abstracts. Kusadasi, Turkey, pp. 110.
Rancane R., Vilka L. Influence of rain protective tree covering on sweet cherry fruit cracking and decay. 8th International Conference on Integrated Fruit Production:Program and Abstracts, Kusadasi, Turkey, pp. 89.-91.
Rancane R. 10 years with apple scab decision support system RIMpro in Latvian apple orchards. Integrated Pest Management – National Action Plans in Nordic-Baltic countries. Abstracts, Tallin, Estonia, P.13.
Rancane R., Vilka L. Use of rain protective tree covering to reduce incidence level of sweet cherry fruit decay. Integrated Pest Management – National Action Plans in Nordic-Baltic countries. Abstracts, Tallin, Estonia, P. 34.
Treikale O., Vilcans M., Javoisha B. Effect of fungicides on yield and silage quality of corn. International Scientific Conference: Diversity in Plant Breeding and Agriculture: Strategies for Healthy Lifestyle. Talsi, Latvia, P. 51.
Treikale O., Priekule I., Javoisha B., Vigule Z. Integrated strategies for control of fusarium head blight in wheat. 64thInternational symposium on crop protection. Ghent, Belgium, Abstracts, P. 165.
Treikale O., Priekule I., Javoisha B., Vilcans M. Efect of fungicides on fusarium infection and mycotoxin contens in winter wheat. Nordic Baltic Fusarium Seminar. Book of abstract “Nordic Baltic Fusarium Seminar NBFS”. Uppsala, Sweden, P. 451.
Vanaga I. Changes in dicot-weed species composition in spring barley in Latvia during the past 20 years. 64th International Symposium on Crop Protection. Abstracts, p.106. Ghent, Belgium.
Vilka L., Bankina B. Incidence of cranberry (Vaccinium macrocarpon Ait.) storage rot in Latvia. 2nd International Scientific Conference: Sustainable Fruit Growing: From Plant to Product. Book of abstracts and scientific program. Riga-Dobele, Latvia, P. 81.
Volkova J., Bazhenova A., Rancane R. Evaluation of treatments to control ripe rot caused by Colletotrichum acutatum Simmonds in blueberry. Biocontrol of plant pathogens in sustainable agriculture. Abstracts, P.52.
Volkova J., Bazhenova A. Molecular characterization of Colletotrichum acutatum from different fruit crop hosts in Latvia. 2nd International Scientific Conference: Sustainable Fruit Growing: From Plant to Product. Book of abstracts and scientific program. Riga-Dobele, Latvia, P. 82.
Volkova J. Influence of fungal pathogen Colletotrichum acutatum Simmonds to the micro flora of blueberries (Vaccinium corymbosum L.). 54th International scientific conference of Daugavpils University. Daugavpils, Latvia, P. 219
Wibe A., Apenite I., Baroffio C., Borg-Karlson Anna-Karin, Cross J., Sigsgaard  L., Trandem N. Softpest Multitrap. Management of strawberry blossom weevil and European tarnished plant bug in organic strawberry and raspberry using semiochemical traps. 7th International Strawberry Symposium. ISHS.Beijing, China, P.383.

6.Citas publikācijas

Apenīte I., Vilka L., Ozoliņa-Pole L., Rancāne R., Volkova J. u.c. Ceļvedis komercaugļkopībā. Dobele, Latvijas Valsts Augļkopības institūts, 188 lpp.
Āboliņš M., Liepniece M., Šterna D., Vilka L., Apenīte I., Sausserde R. Lielogu dzērveņu audzēšana. Rīga: Zvaigzne ABC,  87 lpp.
Ralle B. The influence of meteorological conditions on the flight activity of Rhagoletis cerasi (L.) (Diptera: Tephritidae) in the sweet cherry orchard of Latvia State Institute of Fruit-Growing. Latvijas Universitātes 70. zinātniskā konference. Zooloģijas un dzīvnieku ekoloģijas sekcija.
Ralle B. Dažādu faktoru ietekme uz Eiropas ķiršu mušas Rhagoletis cerasi (Diptera: Tephritidae) populāciju Latvijas Valsts augļkopības institūta saldo ķiršu stādījumos. / Diplomdarbs dabaszinātņu maģistra grāda bioloģijā iegūšanai.
Volkova J. Krūmmelleņu slimību izraisošo sēņu izplatība un raksturojums. / Diplomdarbs dabaszinātņu maģistra grāda bioloģijā iegūšanai.
Vilcāns M., Gaile Z. Griķu augšana un attīstība 2010. un 2012. gadā. Ražas svētki „Vecauce – 2012”. Studijas-Zinātne-Prakse. Zinātniskā semināra rakstu krājums. Jelgava, LLU. 64.-67.lpp.
Vilka L., Bankina B. Nozīmīgāko lielogu dzērveņu (Vaccinium macrocarpon) ogu puves ierosinātāju izplatība glabātavās Latvijā. Ražas svētki „Vecauce 2012”, Zinātniskā semināra rakstu krājums. Vecauce: LLU, 68.-71.lpp

7.Publikācijas periodiskos izdevumos

Apenīte I., Grantiņa I. Kaitēkļi rapšos un to konstatēšanas metodes. SaimnieksLV. Nr.4 (94),

46-49.lpp.

Javoiša B., Pugačova J. Augu augšanas regulatoru efektivitāte graudaugu sējumos. Saimnieks LV. Nr.4 (94), 42.-44.lpp un Nr.5 (95), 50.lpp.
Mintāle Z., Vikmane M. Vai rapšiem nepieciešams slāpekļa un sēra papildmēslojums? Saimnieks LV.Nr.3 (93), 38.-40.lpp.
Priekule I. Vai miežu sējumos nepieciešama kodināšana? AgroTops. Nr.4 (176), 16.-18.lpp.
Priekule I. Rūsas – atkal aktuālas graudaugu sējumos. AgroTops. Nr.7 (179), 20.-22.lpp.
Priekule I. Nesējiet nekodinātus graudus! AgroTops. Nr.8 (180), 17.-18.lpp.
Priekule I. Par AAL lietošana – drošu videi un cilvēka veselībai. AgroTops. Nr.11 (183), 22.-24.lpp.
Priekule I., Treikale O. Augmaiņā graudaugi un kukurūza. Saimnieks LV. Nr.6 (96), 42.-44.lpp.
Rancāne R., Apenīte I., Volkova J. Nevienādais mizgrauzis un citas aktualitātes. AgroTops. Nr.5 (177), 68.-69.lpp.
Rancāne R. Draugs, kas brīdina par kraupi un tinēju. AgroTops. Nr.6 (178), 68.-69.lpp.
Rancāne R. Plūmes bez kauliņiem. AgroTops. Nr.8 (180), 72.lpp.
Rancāne R. Bumbieru kraupis. Ar ko atšķiras no ābeļu kraupja? AgroTops. Nr.11 (183), 71.-72.lpp.
Rancāne R. Fitosanitārie paņēmieni kraupja ierobežošanai. Dārzs un Drava, 2012, Nr. 9/10, 60. lpp.
Treikale O. Kartupeļu slimību ierobežošanas problēmas bioloģiskajā saimniecībā.AgroTops. Nr.6 (178), 20.-22.lpp.
Vanaga I., Mintāle Z., Isoda-Krasovska A. Jaunas iespējas divdīgļlapju nezāļu ķīmiskajā ierobežošanā vasaras rapšu sējumos. Saimnieks LV. Nr.4 (94), 50.-51.lpp.
Vigule Z., Lazareva L. Augu maiņas aizmirstā nozīme kartupeļu audzēšanā. –  AgroTops. Nr.5 (177), 25.-27.lpp.
Vilcāns M. Sējas laika, izsējas normas un audzēšanas paņēmienu ietekme uz griķu ražu.Saimnieks LV. Nr. 3(93), 62.-63.lpp.
Vilka L. Upeņu lapu un ogu slimības. Dārzs un Drava. Nr.5/6, 58.-59.lpp.
Vilka L., Volkova J. Aveņu lapu un ogu slimības. Dārzs un Drava. Nr.5/6, 55.-57.lpp.
Vilka L. Vai lielogu dzērvenes var izaudzēt bez fungicīdiem? Dārzs un Drava. Nr.7/8, 64.-65.lpp.
Volkova J. Jaunākais par zemeņu slimībām. AgroTops. Nr.5 (177), 72.-75.lpp.
Volkova J. Kā izaudzēt zemenes bez ķīmijas. AgroTops. Nr.6 (178), 70.-71.lpp.
Volkova J. Baltie plankumi uz bumbieru lapām. AgroTops. Nr.8 (180), 71.lpp.
Volkova J. Pret vēzi un iedegām – ar varu. AgroTops. Nr.10 (182), 68.-70.lpp.
Volkova J. Biežāk sastopamās krūmmelleņu slimības. Dārzs un Drava. Nr.3/4, 57.-58.lpp.
Volkova J. Kāposti slimo līdzīgi. Dārzs un Drava. Nr.7/8, 54-56.lpp.
Top