Semin?rs “FAD potenci?ls augu aizsardz?b? biolo?iskajos ?be?u st?d?jumos”

Latvijas Augu aizsardz?bas p?tniec?bas centrs?

organiz? semin?ru? ?Funkcion?l?s agrobiolo?isk?s daudzveid?bas potenci?ls augu aizsardz?b? biolo?iskajos ?be?u st?d?jumos?

21.apr?l? plkst. 11.00, Struktoru iel? 14a, R?g?

Semin?ra programma:

10:30-11:00 Re?istr?cija semin?ram

11:00-11:15?Biolo?isk? daudzveid?ba un funkcion?l? agrobiolo?isk? dauzdveid?ba (FAD) ( Laura Ozoli?a-Pole, LAAPC)

11:15-11:25 FADzemnieku izpratn? un r?c?b??(Imants Missa, D?rzkop?bas instit?ts)

11:25-11:55 FAD paaugstin??anas pas?kumi?(Ineta Salmane, LAAPC)

11:55-12:15 FAD paaugstin??anas pas?kumu nov?rt??anas metodes?(Baiba Ralle, LAAPC)

12:15-12:35 Kafijas pauze

12:35-12:50 Augu aizsardz?ba biolo?iskajos ?be?u st?d?jumos (Laura Ozoli?a-Pole, LAAPC)

12:50-13:10 Slim?bu ierobe?o?ana biolo?iskajos ?be?u st?d?jumos?(Reg?na Ranc?ne, LAAPC)

13:10-13:20?Lamatu izmanto?ana biolo?iskajos ?be?u st?d?jumos ( Baiba Ralle, LAAPC)

13:20-13:30 Augu aizsardz?ba un biolo?isk? saimnieko?ana zemnieku skat?jum??(Gints Strazdi??, Latvijas Biolo?isk?s lauksaimniec?bas asoci?cija)

13:30-14:30 Diskusijas

Dal?bnieku skaits semin?r? ierobe?ots.

Re?istr?cija semin?ram pa t?lruni :?28337691 ( Laura) vai elektroniski: laura.ozolina.pole@laapc.lv l?dz 15.04.2016.

Semin?r? las?t?s prezent?cijas apskat?mas ?eit

Top