Aicin?jums aug?kopjiem un konsultantiem apmekl?t starptautisko IOBC semin?ru par s?kle?aug?u slim?b?m.

Starptautiskais semin?rs norisin?sies no 26.-30. j?nijam J?rmal?, viesn?c? SemaraH Hotel Lielupe. Pas?kum? piedal?sies zin?tnieki, konsultanti un firmu p?rst?vji no visas pasaules. Semin?ra laik? 27. j?nija p?cpusdien? aug?kopjiem un konsultantiem paredz?ta ?pa?a sada?a ?Ilgtsp?j?ga slim?bu ierobe?o?ana aug?u d?rzos? par aug?augu aizsardz?b? aktu?l?m t?m?m. Paredz?ts, ka ?aj? sada?? uzst?sies pieredz?ju?i aug?kop?bas konsultanti un zin?tnieki no V?cijas, Kan?das un Austrijas, daloties ar savu uzkr?to pieredzi un zin??an?m par koku kop?anu, smidzin??anas kvalit?ti un s?kle?aug?u slim?bu ierobe?o?anas pa??mieniem. Tik?an?s laik? b?s iesp?jams uzdot jaut?jumus un att?st?t diskusiju par interes?jo??m t?m?m ar pasaul? zino??kajiem augu aizsardz?bas speci?listiem aug?u d?rzos. Dal?ba aug?kopjiem un konsultantiem paredz?taj? sada?? ir bezmaksas. Sazi?a notiks ang?u valod?. Vair?k inform?cijas par semin?ru varat atrast interneta vietn? https://old.laapc.lv/workshop2017/. Pieteikties var l?dz 30. maijam, s?tot zi?u uz e-pastu regina.rancane@laapc.lv vai zvanot pa telefonu 26551272 (Reg?na).

Top