2011. gada iepirkumi
Informat?vie pazi?ojumi par iepirkumiem saska?? ar Publisko iepirkumu likumu.
L?guma priek?mets Plat?bu izmanto?ana augu aizsardz?bas l?dzek?u efektivit?tes zin?tnisko p?t?jumu veik?anai
Iepirkuma identifik?cijas Nr. ID LAAPC 1/2011
Pazi?ojuma publik?cijas datums
Pied?v?juma iesnieg?anas termi??
L?muma pie?em?anas datums 09.08.2011.
L?guma izpild?t?js un l?gumcena (bez PVN) 18140.00 LVL
L?guma izpild??anas termi?? 15.12.2011.
Top