Cenu aptauja
Informat?vie pazi?ojumi par iepirkumiem saska?? ar Publisko iepirkumu likuma 8. panta ceturto da?u
Pazi?ojuma ievieto?anas datums
L?guma nosaukums, CPV kods ?veidlapa
Identifik?cijas numurs
Pied?v?juma iesnieg?anas termi??
L?guma izpild?t?js
L?gumcena (bez PVN)
Top