AAL efektivitātes pārbaude

Latvijas Augu aizsardz?bas p?tniec?bas centrs veic augu aizsardz?bas l?dzek?u efektivit?tes p?rbaudi. Tiek veikti izm??in?jumi ar:

  • kodn?m,
  • herbic?diem,
  • aug?anas regulatoriem,
  • fungic?diem,
  • insektic?diem,
  • desikantiem,
  • dezinfekcijas l?dzek?iem,
  • koku br??u aizsargl?dzek?iem,
  • repelentiem;
  • biolo?iskiem augu aizsardz?bas l?dzek?iem.

Izm??in?jumi tiek veikti lauka, me?a un siltumn?cas apst?k?os. Augu aizsardz?bas l?dzek?i tiek p?rbaud?ti p?c vajadz?bas graudaugu, p?k?augu, rap?a, kukur?zas u.c. laukaugu un d?rze?u kult?ru s?jumos, kartupe?u, s?polu, k?postu u.c. kult?ru st?d?jumos, da??du aug?augu un dekorat?vo kult?ru st?d?jumos, me?a kult?r?, papuv?s, lauksaimniec?b? neizmantojam?s plat?b?s u.c.

prepar?ta veidi_kult?raugs

Latvijas Augu aizsardz?bas p?tniec?bas centrs ir sertific?ts saska?? ar Ministru kabineta 2004. gada 9. novembra noteikumiem Nr. 909 ?K?rt?ba k?d? izsniedz sertifik?tu augu aizsardz?bas l?dzek?u efektivit?tes p?rbaudes veik?anai?.

Sertifik?ts Nr. 20 (28.09.2016 .- 27.09.2021.)
Sertifik?ts Nr. 24 (12.12.2017. – 11.12.2022.)

Top