Lauka un dārza dienas

Lauka diena 2018. gads

“Slim?bu un kait?k?u prognoz??ana ?be?u d?rzos ?l?muma atbalsta sist?mu priek?roc?bas aug?kopjiem”, 2018. gada 16. augusts.

Posted in Jaunumi, Lauka un dārza dienas | Comments Off on Lauka diena 2018. gads

Lauka diena 2018. gads

“Slim?bu un kait?k?u prognoz??ana ?be?u d?rzos ?l?muma atbalsta sist?mu priek?roc?bas aug?kopjiem”, 2018. gada 21. augusts.

Posted in Jaunumi, Lauka un dārza dienas | Comments Off on Lauka diena 2018. gads

Lauka diena 2018. gads

“Slim?bu un kait?k?u ierobe?o?ana biolo?iskajos ?be?u st?d?jumos”, 2018. gada 9. augusts.?

Posted in Jaunumi, Lauka un dārza dienas | Comments Off on Lauka diena 2018. gads

Lauka diena 2018. gads

“Slim?bas un kait?k?i upe?u st?d?jumos”, 2018. gada 12. j?lijs.

Posted in Jaunumi, Lauka un dārza dienas | Comments Off on Lauka diena 2018. gads

D?rza diena 2017.gads

17. august? plkst. 11:00 SIA Malum, Vandzenes pag., Talsu nov.

Posted in Jaunumi, Lauka un dārza dienas | Comments Off on D?rza diena 2017.gads

D?rza dienas 2015. gads

Interesenti laipni gaid?ti Latvijas Augu aizsardz?bas p?tniec?bas centra organiz?taj? D?rza dien? 11. august? plkst. 11.00 z/s ?Kl?ves?, Elejas pag., Jelgavas nov.

Posted in Lauka un dārza dienas | Comments Off on D?rza dienas 2015. gads

D?rza dienas 2014. gads

Interesenti laipni gaid?ti Latvijas Augu aizsardz?bas p?tniec?bas centra organiz?taj? D?rza dien? 12.august?, plkst. 11.00, z/s “Mucenieki”, Jaunlutri?u pag., Saldus nov.

Posted in Lauka un dārza dienas | Comments Off on D?rza dienas 2014. gads

D?rza dienas 2010. gads

Interesenti laipni gaid?ti Latvijas Augu aizsardz?bas p?tniec?bas centra organiz?taj?s D?rza dien?s.

Posted in Lauka un dārza dienas | Comments Off on D?rza dienas 2010. gads

D?rza dienas 2009. gads

Interesenti laipni gaid?ti Latvijas Augu aizsardz?bas p?tniec?bas centra organiz?taj?s D?rza dien?s: ?Jaun?k? pieredze un atzi?as augu aizsardz?b? aug?u d?rzos?.

Posted in Lauka un dārza dienas | Comments Off on D?rza dienas 2009. gads

D?rza dienas 2008. gads

Interesenti laipni gaid?ti Latvijas Augu aizsardz?bas p?tniec?bas centra organiz?taj?s D?rza dien?s: ?Pieredze un probl?mas aug?augu audz??an? Latvij??.

Posted in Lauka un dārza dienas | Comments Off on D?rza dienas 2008. gads

Lauku diena 2007. gads

Interesenti laipni gaid?ti Latvijas Augu aizsardz?bas p?tniec?bas centra organiz?taj? Lauku dien? 24. j?lij? plkst. 11.00 z/s ?Kalnanoras?, Ik??il?, Ogres rajon?.

Posted in Lauka un dārza dienas | Comments Off on Lauku diena 2007. gads

Lauku diena 2007. gads

Interesenti laipni gaid?ti Latvijas Augu aizsardz?bas p?tniec?bas centra un LLU MPS “P?terlauki” organiz?taj? Lauku dien? 20.j?nij? plkst. 11.00 P?terlaukos, Platones pag., Jelgavas raj.

Posted in Lauka un dārza dienas | Comments Off on Lauku diena 2007. gads
Top