Pakalpojumi

Latvijas Augu aizsardz?bas p?tniec?bas centra darbinieki konsult? augkop?bas un aug?kop?bas produkcijas ra?ot?jus augu aizsardz?bas da??d?s nozar?s:

  • nez??u p?tniec?b?;
  • laukaugu patolo?ij?”;
  • entomolo?ij? un d?rzkop?bas augu patolo?ij?.

Padzi?in?ti tiek konsult?ti aug?kopji ?be?u kraupja un ?be?u tin?ja apkaro?an?, sniedzot rekomend?cijas par st?d?jumu apstr??u nepiecie?am?bu ar fungic?diem un insektic?diem izmantojot datorprogrammu RIMpro (?BioFruit Advies?, N?derlande).

Interesentiem ir pieejami ar? lok?lie meteodati no da??diem Latvijas re?ioniem, ko ieg?st ar portat?vo meteostaciju pal?dz?bu.

Top