2015. gada iepirkumi
Informat?vie pazi?ojumi par iepirkumiem saska?? ar Publisko iepirkumu likumu.
L?guma priek?mets Lietotas viegl?s automa??nas ieg?de LAAPC vajadz?b?m
L?guma nolikums Nolikums_2015_LAAPC_auto
Iepirkuma identifik?cijas Nr. LAAPC 1/2015
Pazi?ojuma publik?cijas datums 01.04.2015.
Pied?v?juma iesnieg?anas termi?? 20.04.2015. plkst. 12.00
L?muma pie?em?anas datums ?20.04.2015.
L?guma izpild?t?js un l?gumcena (bez PVN) ?SIA “IDEAL SERVICES” EUR 13223.14

Ligums_2015_LAAPC_auto

L?guma izpild??anas termi?? ?22.05.2015.
L?guma priek?mets LAAPC darbinieku vesel?bas apdro?in??ana
L?guma nolikums Nolikums_2015_LAAPC_apdrosinasana
Iepirkuma identifik?cijas Nr. LAAPC 2/2015
Pazi?ojuma publik?cijas datums 08.10.2015.
Pied?v?juma iesnieg?anas termi?? ?21.10.2015. plkst. 11:00
L?muma pie?em?anas datums ?28.10.2015.
L?guma izpild?t?js un l?gumcena (bez PVN) AAS “Baltijas Apdro?in??anas Nams” EUR 18 860.00

Ligums_2015_LAAPC_apdrosinasana

L?guma izpild??anas termi?? ?09.11.2017.
Top