PROJEKTI 2018. GADĀ

LAAPC 2018. gadā plāno īstenot sekojošu zinātnes projektu: “Starptautiskā sadarbība Baltijas reģionā, par stratēģiju izstrādi vārpu fuzariozes uzliesmojumu prognozēšanai”.

Projekta mērķis: Pieredzes apmaiņa par vārpu fuzariozes izpēti un ierobežošanu katrā valstī un stratēģiju izstrādi infekcijas prognozēšanai.

Atbalstītā projekta rezultāti tiks publicēti 2018.gada decembrī.

Informācijas par projektu publicēšanas vieta:  http://www.laapc.lv un www.agrovast.se

Visiem uzņēmumiem, kuri darbojas konkrētajā nozarē, atbalstītā projekta rezultāti ir pieejami bez maksas.

Informācija publicēta 2018. gada 03. janvārī


LAAPC 2018. gadā plāno īstenot sekojošu lauksaimniecībā izmantojamu zinātnes projektu: “Inovatīvs dizains un pasākumi funkcionālās bioloģiskās daudzveidības paaugstināšanai bioloģiskajos augļu dārzos (ECOORCHARD)” (2015.-2017. gads).

Projekta mērķis: Izveidot efektīvus līdzekļus bioloģisko ābeļu dārzu izveidošanai vai pārveidošanai un adaptēt īpašus agrotehniskos pasākumus, lai palielinātu dārzu elastīgumu caur augstāku funkcionālo bioloģisko daudzveidību.

Atbalstītā projekta gaidāmie rezultāti tiks publicēti 2018. gada decembrī.

Atbalstītā projekta gaidāmo rezultātu publicēšanas vieta: http://www.laapc.lv  un Latvijas Lauksaimniecības universitātes interneta vietnē – pētījumu datubāzē

Visiem uzņēmumiem, kuri darbojas konkrētajā nozarē, atbalstītā projekta rezultāti ir pieejami bez maksas.

Informācija publicēta 2018. gada 03. janvārī


LAAPC 2018. gadā plāno īstenot sekojošu lauksaimniecībā izmantojamu zinātnes projektu: “Ieteikumu izstrāde vējauzas un citu izplatītāko nezāļu sugu ierobežošanas pasākumiem Latvijas apstākļos” (2015.-2018. gads).

Projekta mērķis: Iegūt zinātniski pamatotu informāciju par galvenajām likumsakarībām, kas nosaka nezāļu populāciju struktūru Latvijā un uz tās pamata izstrādāt ieteikumus nezāļu ierobežošanas pasākumiem Latvijas apstākļos.

Atbalstītā projekta gaidāmie rezultāti tiks publicēti 2018. gada decembrī.

Atbalstītā projekta gaidāmo rezultātu publicēšanas vieta: www.laapc.lv  un Latvijas Lauksaimniecības universitātes interneta vietnē – pētījumu datubāzē.

Visiem uzņēmumiem, kuri darbojas konkrētajā nozarē, atbalstītā projekta rezultāti ir pieejami bez maksas.

Informācija publicēta 2018. gada 03. janvārī


LAAPC 2018. gadā plāno īstenot sekojošu lauksaimniecībā izmantojamu zinātnes projektu: “Dzeltenās rūsas slimības ierosinātāja Puccinia Striiformis, Wes. rasuizplatība Latvijā un pasākumi tās postīguma ierobežošanai kviešu sējumos”.

Projekta mērķis: Identificēt Latvijā sastopamās dzeltenās rūsas slimības ierosinātāja Puccinia Striiformis, Wes. rases un izstrādāt rekomendācijas dzeltenās rūsas izplatības ierobežošanai kviešu sējumos.

Atbalstītā projekta gaidāmie rezultāti tiks publicēti 2018. gada decembrī.

Projektā gaidāmo rezultātu publicēšanas vieta internetā: www.laapc.lv un Latvijas Lauksaimniecības universitātes interneta vietnē – pētījumu datubāzē.

Visiem uzņēmumiem, kuri darbojas lauksaimniecības nozarē, atbalstītā projekta rezultāti ir pieejami bez maksas.

Informācija publicēta 2018. gada 03. janvārī


LAAPC 2018. gadā plānot īstenot sekojošu lauksaimniecībā izmantojamu zinātnes projektu: “Lēmuma atbalsta sistēmas izmantošana un pilnveide kaitīgo organismu ierobežošanai integrētajā augļkopībā”. Projekta mērķis: Nodrošināt augļkopjus ar slimību un kaitēkļu attīstības prognozēm, izmantojot datorizēto lēmuma atbalsta sistēmu. Atbalstītā projekta gaidāmie rezultāti tiks publicēti 2018. gada decembrī. Atbalstītā projekta gaidāmo rezultātu publicēšanas vieta: http://www.laapc.lv  un Latvijas Lauksaimniecības universitātes interneta vietnē – pētījumu datubāzē. Visiem uzņēmumiem, kuri darbojas konkrētajā nozarē, atbalstītā projekta rezultāti ir pieejami bez maksas.

Informācija publicēta 2018. gada 03. janvārī


LAAPC 2018. gadā plāno īstenot sekojošu lauksaimniecībā izmantojamu zinātnes projektu: “Pupu sēklgrauža (Bruchus rufimanus) un citu lauka pupu (Vicia faba) kaitēkļu monitorings un ierobežošanas iespējas”.

Projekta mērķis: Veikt pupu sēklgrauža un citu lauka pupu kaitēkļu monitoringu un izstrādāt rekomedācijas kaitīguma sliekšņu noteikšanai.

Atbalstītā projekta gaidāmie rezultāti tiks publicēti 2018. gada decembrī.

Projektā gaidāmo rezultātu publicēšanas vieta internetā: www.laapc.lv un Latvijas Lauksaimniecības universitātes interneta vietnē – pētījumu datubāzē.

Visiem uzņēmumiem, kuri darbojas lauksaimniecības nozarē, atbalstītā projekta rezultāti ir pieejami bez maksas.

Informācija publicēta 2018. gada 03. janvārī


Programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākumu “Praktiskas ievirzes pētījumi” līdzfinansēts projekts

„Perspektīvas augļaugu komerckultūras – krūmcidoniju (Chaenomeles japonica) vidi saudzējoša audzēšana un bezatlikuma pārstrādes tehnoloģijas” (Nr. 1.1.1.1/16/A/094)

Projekta vadītājs: Edīte Kaufmane (Dārzkopības institūts)

Sākuma datums: 06.02.2017.; beigu datums: 31.01.2020.

Projekta mērķis: Izstrādāt krūmcidoniju vidi saudzējošas audzēšanas, augu aizsardzības, uzglabāšanas un bezatlikuma pārstrādes tehnoloģijas, izpētīt hidrofilo un lipofilo savienojumu veidošanos dažādās augļu attīstības fāzēs, veikt ražošanas ekonomisko izvērtējumu, veicinot augļkopības un pārtikas nozares straujāku attīstību un eksportspējas palielināšanu.

LAAPC uzdevumi projekta ietvaros:

 • veikt Krūmcidoniju slimību ierosinātāju un bezmugurkaulnieku noteikšanu;
 •  veikt potenciālo augu aizsardzības metožu pārbaudi.

Aktualitātes:

 • Krūmcidoniju ziedu un pumpuru vizuāli novērojumi. Apsekotajās saimniecībās konstatēja atsevišķus pumpuru un ziedu bojājumus. Visvairāk veselo ziedu un pumpuru konstatēja SIA „Coperative” krūmcidoniju stādījumā (divās uzskaites reizēs kopā 400), bet vismazāk to bija Z/s „Puriņi” (vienā novērojumu reizē kopā 30). Bojāto ziedu un pumpuru kopskaits bija salīdzinoši neliels: 10, 12 un 2, attiecīgi SIA „Cooperative”, Dobeles DI un Z/s „Puriņi”. Uz bojātajiem pumpuriem un ziediem novēroja Archips ģints tinēju kāpurus, tomēr tie bija nelielā skaitā. Būtiskas atšķirības saimniecībās nenovēroja. Atšķirības starp krūmcidoniju šķirnēm Dobeles DI nenovēroja.
 •  Krūmcidoniju lapu bojājumu uzskaites. Krūmcidoniju stādījumos novēroja gan lapu grauzumus, gan alojumus, gan arī dzeltējošus un kalstošus plankumus uz lapu plātnes. Kopumā no 8 uzskaites reizēs ievāktajām 1 600 lapām vislielākos lapu virsmas bojājumus konstatēja SIA „Cooperative” krūmcidoniju stādījumā, kur bojātas bija 270 lapas. Salīdzinoši mazāk bojātu lapu konstatēja pārējās apsekotajās saimniecībās: 200 un 180 bojātas lapas attiecīgi Dobeles DI un Z/s „Puriņi”. Kaitēkļu tieša klātbūtne vairumā gadījumu uz lapām netika konstatēta. Atsevišķos gadījumos uz lapām novēroja laptinēju Archips ģints kāpurus un Phyllobius ģints smecernieku imago. Dobeles Dārzkopības institūta stādījumā sākot ar jūlija vidu uz lapām novēroja augļkoku sarkano tīklērci Panonychus ulmi, kura, iespējams, izraisīja lapu dzeltēšanu. Z/s „Puriņi” augustā atsevišķos gadījumos uz lapām konstatēja ķiršu zāģlapsenes Eriocampoides limacina kāpurus. Atšķirības starp krūmcidoniju šķirnēm Dobeles DI nenovēroja.
 • Dzeltenās līmes lamatas. Ar dzeltenajām līmes lamatām stādījumos konstatēja dažādu grupu bezmugurkaulniekus: visvairāk bija divspārņu (Diptera), plēvspārņu (Hymenoptera) un tripšu (Thysanoptera), ka arī mārītes (Coccinellidae), zeltactiņas (Chrysopidae, vaboles (Coleoptera) un zirnekļi (Aranea). Vairums konstatēto bezmugurkaulnieku bija apputeksnētāji, parazitoīdi vai plēsēji. Jāatzīmē, ka SIA „Cooperative” stādījumā salīdzinoši lielākā skaitā konstatēja zirnekļus un mārītes.No potenciāli kaitīgiem bezmugurkaulniekiem SIA „Cooperative” stādījumā 9 uzskaites reizēs konstatēja 10 ābeļu ziedu smecernieka Anthonomus pomorum pieaugušas vaboles. Dobeles DI uz dzeltenajām līmes lamatām novēroja laputis Aphidida, tomēr uz pašām krūmcidonijām tās netika konstatētas.Kukaiņu daudzveidības atšķirības starp krūmcidoniju šķirnēm Dobeles DI nenovēroja.
 • Delta lamatas ar laptinēju Archips podana, Archips rosana, Rhopobota naevana un ābolu tinēja Cydia pomonella feromoniem. Kopumā astoņās Cydia pomonella uzskaites reizēs un sešās pārējo laptinēju uzskaites reizēs visos apsekotajos stādījumos visvairāk konstatēja neizvēlīgo laptinēju Archips podana.Vislielāko tinēju imago skaitu konstatēja Dārzkopības institūta krūmcidoniju stādījumā. No tiem vairāk bija Cydia pomonella un Archips rosana imago, kas, visdrīzāk, skaidrojams ar blakus esošajiem ābeļu stādījumiem. Atšķirības starp krūmcidoniju šķirnēm nenovēroja.
 • Krūmcidoniju augļu bojājumu uzskaite. Septembrī veica krūmcidoniju augļu vērtēšanu un kopumā visos apsekotajos krūmcidoniju stādījumos konstatēja 5 bezmugurkaulnieku bojātus un 3, iespējams, peļu bojātus augļus.
 • Vizuālie novērojumi pārējās piecās saimniecībās. No piecām apsekojumu reizēm 2017. gada veģetācijas sezonā vislielāko veselo ziedu un pumpuru skaitu un vismazāko bojāto ziedu un pumpuru, lapu un augļu skaitu konstatēja z/s “ Buliņi”.  Arī pārējos apsekotajos krūmcidoniju stādījumos bezmugurkaulnieku izraisītie bojājumi nebija nelieli. Visvairāk lapu bojājumu bija SIA “Rāmkalni”, bet visvairāk bojātu augļu SIA “Elianda”. Z/s “Buliņi” vienam augam novēroja tīklkodes Yponomeuta sp. tīklojumu, kāpurus tajā un bojātas lapas. Vairākiem augiem saimniecībā “Lejaskārkliņi” lapas bija bojājuši sprīžmeša Geometridae kāpuri. Jāpiebilst, ka lietainā laikā vairākās saimniecībās, piemēram, SIA “ Cooperative” un “ Mežvidi”, varēja vērot gliemžus Arianta arbustorum barojamies ar krūmcidoniju ziediem un lapām.
 • Slimību monitorings. Laika periodā no 2017. g. novembra līdz 2018. gada janvārim veikta sezonas laikā ievākto izolātu kultivēšana uz agarizētajām barotnēm un tīrkultūru izdalīšana.No krūmcidonijām kopā ievāktajiem 192 paraugiem, šobrīd ir iegūtas 80 tīrkultūras no cidoniju augļu paraugiem, 19 no dzinumu paraugiem un 7 tīrkultūras no lapu paraugiem. Turpinās ievākto paraugu tīrkultūru iegūšana. Ir veikta paraugu pirmsidentifikācija, balsoties uz paraugu morfoloģiskajam pazīmēm. No augļu paraugu izdalītajām tīrkultūrām ir izvirzītas versijas par 51 izolāta ģints piederību, ko nepieciešams apstiprināt ar molekulāro metodi. Izvirzītās versijas par augļu puvju izraisošām sēnēm: Fusarium sp., Botrytis sp., Monilia sp., Colletotrichum sp. un Neofabraea sp. Versijas par augļu plankumu izraisošām sēnēm: Septoria sp., Phoma sp., Monilia sp., Phomopsis sp. un Alternaria sp. No dzinumu paraugu izdalītajām tīrkultūram ir izvirzītas versijas par 13 paraugiem: Fusarium sp., Botrytis sp. un Monilia sp. No lapu paraugu izdalītajām tīrkultūram ir izvirzītas versijas par 2 paraugiem: Colletotrichum sp. un Penicillium sp.

Informācija publicēta 2018. gada 05. februārī

 • 2017. gada veģetācijas sezonā vienā no stādījumiem uz krūmcidonijām konstatējām augļkoku sarkanās tīklērces Panonychus ulmi un to bojātas lapas, veicām attiecīgas izmaiņas krūmcidoniju monitoringa metodikā. Tika nolemts pievienot augļkoku sarkano tīklērču olu uzskaiti veģetācijas sezonas sākumā pirms lapu un ziedu plaukšanas uz krūmcidoniju zariem, lai varētu novērtēt augļkoku sarkano tīklērču populācijas blīvumu. 2017. gada veģetācijas sezonā, augustā un septembrī, Dobeles DI krūmcidoniju stādījumā konstatējām augļkoku sarkano tīklērču kustīgās attīstības stadijas uz lapām, tādēļ 2018. gada aprīļa mēnesī braucām uz Dobeles DI, SIA “Cooperative” un SIA “LUBECO” stādījumiem un ievācām krūmcidoniju zarus. LAAPC laboratorijā veicām šo zaru analīzi un augļkoku sarkano tīklērču olas uz zariem nekonstatējām. Dobeles DI krūmcidoniju tuvumā aug ābeles, kurās ir augļkoku sarkanās tīklērces. Tas var būt par iemeslu sarkano augļkoku tīklērču klātbūtnei krūmcidoniju stādījumā. Ja blakus aug dažādi rožu (Rosaceae) dzimtas augi, arī kaitēkļu sugas var pārvietoties no vienas augu sugas uz otru, jo ir pielāgojušās baroties ar līdzīgām sugām. Citos apsekotajos krūmcidoniju stādījumos augļkoku sarkanās tīklērces nekonstatējām.

Informācija publicēta 2018. gada 05. maijā

  • 2018. gadā entomoloģijas grupa trīs krūmcidoniju stādījumos (SIA „Cooperative”, DDI, SIA „LUBECO”) maija mēnesī divas reizes veica novērojumus uz krūmcidoniju ziedpumpuriem un ziediem. Nelielā skaita konstatēja kaitēkļu (Archips spp. kāpuru) bojātus ziedpumpurus un ziedus visos trīs stādījumos.
  • Sākot ar maija otro dekādi divas reizes mēnesī šajos krūmcidoniju stādījumos ievāca lapu paraugus, kurus analizēja LAAPC laboratorijā. Sākot ar jūlija otro dekādi Dobeles DI lapu paraugos konstatēja augļkoku sarkanās tīklērces Panonychus ulmi dažādu attīstības stadiju kustīgās formas un arī olas. Katrā nākamajā vākumu reizē novēroja augļukoku sarkano tīklērču īpatņu skaita pieaugumu.
  • Krūmcidoniju stādījumos izlika Delta lamatas ar četru tinēju sugu (Cydia pomonella, Archips podana, Archips rosanus, Rhopobota naevana) dzimumferomonu dispenseriem. Divas reizes mēnesī veica tinēju uzskaites. Reizi mēnesī nomainīja dzimumferomonu dispenserus. Dobeles DI krūmcidoniju stādījumā neliela skaitā konstatēja Cydia pomonella imago. Visos trīs krūmcidoniju stādījumos konstatēja Archips podana un Archips rosana imago.
  • Sakarā ar izteikti sauso un karsto pavasari un vasaru gliemežus stādījumos nenovēroja.
 • Krūmcidoniju stādījumos z/s “ Buliņi”, SIA “Rāmkalni”, SIA “Elianda”, “Lejaskārkliņi” un “ Mežvidi” veica krūmcidoniju ziedpumpuru, ziedu un lapu vizuālus novērojumus gan laboratorijā, gan uz lauka, lai konstatētu bojājumus un/vai kaitēkļus.  Nelielā skaitā konstatēja lapu un arī atsevišķus ziedu bojājumus. SIA “Rāmkalni” dārza vaboļu lidošanas laikā novēroja to bojātus augļus.

Informācija publicēta 2018. gada 05. augustā

 • Laika periodā no 2018. g. augusta līdz oktobra beigām turpinājās darbs pie paraugu ievākšanas un novērojumu veikšanas monitoringā iekļautajos krūmcidoniju stādījumos un augu aizsardzības līdzekļu izmēģinājumos. Krūmcidoniju un to kaitīgo organismu attīstību vasaras otrajā pusē turpināja ietekmēt karstie un sausie laika apstākļi. Tā rezultātā tika novērots mazāk puves bojājumu uz augļiem, savukārt vairāk fizioloģisku bojājumu, salīdzinājumā ar pagājušo sezonu. Kaitēkļu šajā sezonā bija salīdzinoši vairāk nekā 2017. gadā, tomēr kopuma to bojājumi nebija saimnieciski būtiski. Augu aizsardzības līdzekļu izmēģinājumos veica par diviem fungicīdu smidzinājumiem mazāk nekā plānots. Karstie laika apstākļi bija nelabvēlīgi kvalitatīvu smidzinājumu veikšanai, kā arī neveicināja augļu puvju attīstību un nebija pamatojuma veikt papildus apstrādes ar fungicīdiem to ierobežošanai.

Informācija publicēta 2018. gada 05. novembrī


LAAPC 2018. gadā īsteno sekojošu lauksaimniecībā izmantojamu zinātnes projektu: “Lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēmas izstrāde ziemas kviešu lapu un vārpu slimību ierobežošanai”

Programma: Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai

Projekta īstenošanas laiks: 01.04.2018.-31.03.2023.

Vadošais partneris: Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs

Projekta partneri:

 • Latvijas Lauksaimniecības universitāte
 • SIA “AKPC”
 • SIA “Latvijas Augu aizsardzības un pētniecības centrs”
 • APP “Agroresursu un ekonomikas institūts “Stendes pētniecības centrs””
 • Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība “LATRAPS”
 • SIA “PS Līdums”
 • ZS “Sniedzes”

Projekta mērķis: izveidot internetā pieejamu ziemas kviešu lapu un vārpu slimību ierobežošanas sistēmu, kas būtu gan ekonomiski, gan tehnoloģiski pamatota.

Projektā plānotas aktivitātes un rezultāti:

 1. Ziemas kviešu slimību izplatīšanās riska faktoru izvērtēšana un fungicīdu apstrāžu laiku un reižu izvērtēšana, kā rezultātā tiks (1) izstrādāts ziemas kviešu ražas pieauguma un fungicīdu apstrāžu efektivitātes novērtējums; (2) izvērtēta ziemas kviešu slimību attīstības dinamika dažādu augsnes apstrādes veidu un dažādu priekšaugu ietekmē; (3) tiks iegūti un apstrādāti meteoroloģiskie dati.
 2. Ziemas kviešu šķirņu (15) vērtēšana, kā rezultātā šķirnes tiks iedalītas grupās atkarībā no slimību attīstības.
 3. Fungicīdu lietošanas intensitātes (dažādas devas un apstrādes reizes) ietekme uz ziemas kviešu audzēšanas rentabilitāti un siltumnīcas efekta gāzu (SEG) emisiju apjoma atšķirīgos slāpekļa (N) mēslojuma līmeņos, kā rezultātā (1) tiks veikts ziemas kviešu ražas pieauguma un fungicīdu efektivitātes novērtējums; (2) rentabilitātes un potenciālās ražas zudumu izvērtējums pie dažādām graudu un izejvielu cenām; (3) SEG emisiju apmērs katram variantam.
 4. Lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēmas interneta platformas izveide, kas būs interneta rīks, ar kura palīdzību būs iespējams pieņemt lēmums attiecībā uz ziemas kviešu lapu un vārpu slimību ierobežošanai.
 5. Publicitātes un mārketinga pasākumi, t.sk., apmācības par izveidotās platformas lietošanu un funkcionalitāti.

Projekta kopējais finansējums: 499 466.41 EUR (no kā publiskais finansējums ir 449 519.77 EUR)

Informācija publicēta 2018. gada 06. maijā


“Efektīvas vējauzas ierobežošanas stratēģijas izstrāde un deonstrējums”

Demonstrējuma mērķis: Praktiski nodemonstrēt efektīvas metodes vējauzas izplatības ierobežošanai integrētajā audzēšanas sistēmā

Projekta Nr. 18-00-A00102-000012

Iepirkuma identifikācijas Nr. ZM/2017/4_ELFLA

Dienesta Līguma reģistrācijas Nr. LAD 240118/P17

Demonstrējuma īstenošanas laiks: 07.02.2018. – 07.02.2023.

Kopējais finansējums: EUR 75000,00 (neieskaitot PVN)

“Dažādu bioloģisko augu aizsardzības metožu un līdzekļu izmantošana kaitēkļu ierobežošanai bioloģiskajos sādījumos/sējumos dažādos Latvijas reģionos”

Demonstrējuma mērķis: Praktiski nodemonstrēt dažādu bioloģisko augu aizsardzības metožu un līdzekļu izmantošanu kaitēkļu ierobežošanai bioloģiskajā ābeļu stādījumā

Projekta Nr. 18-00-A00102-000013

Iepirkuma identifikācijas Nr. ZM/2017/4_ELFLA

Dienesta Līguma reģistrācijas Nr. LAD 240118/P18

Demonstrējuma īstenošanas laiks: 07.02.2018. – 07.02.2021.

Kopējais finansējums: EUR 45000,00 (neieskaitot PVN)

“Lēmuma atbalsta sistēmas izmantošanas demonstrējums kaitēkļu un/vai slimību ierobežošanā integrētajā audzēšanā dažādos Latvijas reģionos”

Demonstrējuma mērķis: Praktiski nodemonstrēt lēmuma atbalsta sistēmas izmantošanu ābeļu kaitēkļu un slimību ierobežošanā integrētajā audzēšanā.

Projekta Nr. 18-00-A00102-000014

Iepirkuma identifikācijas Nr. ZM/2017/4_ELFLA

Dienesta Līguma reģistrācijas Nr. LAD 240118/P19

Demonstrējuma īstenošanas laiks: 07.02.2018. – 07.02.2021.

Kopējais finansējums: EUR 45000,00 (neieskaitot PVN)

“Augu maiņas izmantošana vējauzas izplatības efektīvai ierobežošanai dažādos Latvijas reģionos”

Demonstrējuma mērķis: Praktiski nodemonstrēt, ka, ievērojot augu maiņu un to, kombinējot ar atbilstošu AAL lietojumu, iespējams samazināt vējauzas izplatību.

Projekta Nr. 18-00-A00102-000015

Iepirkuma identifikācijas Nr. ZM/2017/4_ELFLA

Dienesta Līguma reģistrācijas Nr. LAD 240118/P20

Demonstrējuma īstenošanas laiks: 07.02.2018. – 07.02.2023.

Kopējais finansējums: EUR 75000,00 (neieskaitot PVN)

“Pamatvielu, kas izmantojamas augu aizsardzībā, efektivitātes demonstrējums bioloģiskajos augļu dārzos dažādos Latvijas reģionos”

Demonstrējuma mērķis: Praktiski nodemonstrēt, ka pamatvielas ir efektīvi izmantojamas augu aizsardzībā

Projekta Nr. 18-00-A00102-000016

Iepirkuma identifikācijas Nr. ZM/2017/4_ELFLA

Dienesta Līguma reģistrācijas Nr. LAD 240118/P21

Demonstrējuma īstenošanas laiks: 07.02.2018. – 07.02.2021.

Kopējais finansējums: EUR 45000,00 (neieskaitot PVN)

“Fitosanitāro paņēmienu izmantošana integrētajos un bioloģiskajos augļu dārzos lapās un augsnes virskārtā esošo slimības ierosinātāju un kaitēkļu izplatības ierobežošanai dažāods Latvijas reģionos”

Demonstrējuma mērķis: Praktiski demonstrēt fitosanitāro pasākumu efektivitāti integrētajā ābeļu stādījumā un bioloģiskajā upeņu stādījumā.

Projekta Nr. 18-00-A00102-000017

Iepirkuma identifikācijas Nr. ZM/2017/4_ELFLA

Dienesta Līguma reģistrācijas Nr. LAD 240118/P22

Demonstrējuma īstenošanas laiks: 07.02.2018. – 07.02.2021.

Kopējais finansējums: EUR 45000,00 (neieskaitot PVN)

Informācija publicēta 2018. gada 06. maijā

Top