PROJEKTI 2018. GAD?

LAAPC 2018. gad? pl?no ?stenot sekojo?u zin?tnes projektu:?”Starptautisk? sadarb?ba Baltijas re?ion?, par strat??iju izstr?di v?rpu fuzariozes uzliesmojumu prognoz??anai”.

Projekta m?r?is: Pieredzes apmai?a par v?rpu fuzariozes izp?ti un ierobe?o?anu katr? valst? un strat??iju izstr?di infekcijas prognoz??anai.

Atbalst?t? projekta rezult?ti tiks public?ti 2018.gada decembr?.

Inform?cijas par projektu public??anas vieta: ?http://www.laapc.lv?un?www.agrovast.se

Visiem uz??mumiem, kuri darbojas konkr?taj? nozar?, atbalst?t? projekta rezult?ti ir pieejami bez maksas.

Inform?cija public?ta 2018. gada 03.?janv?r?


LAAPC 2018. gad? pl?no ?stenot sekojo?u lauksaimniec?b? izmantojamu zin?tnes projektu:??Inovat?vs dizains un pas?kumi funkcion?l?s biolo?isk?s daudzveid?bas paaugstin??anai biolo?iskajos aug?u d?rzos (ECOORCHARD)??(2015.-2017. gads).

Projekta m?r?is:?Izveidot efekt?vus l?dzek?us biolo?isko ?be?u d?rzu izveido?anai vai p?rveido?anai un adapt?t ?pa?us agrotehniskos pas?kumus, lai palielin?tu d?rzu elast?gumu caur augst?ku funkcion?lo biolo?isko daudzveid?bu.

Atbalst?t? projekta gaid?mie rezult?ti tiks public?ti 2018. gada decembr?.

Atbalst?t? projekta gaid?mo rezult?tu public??anas vieta:?http://www.laapc.lv??un Latvijas Lauksaimniec?bas universit?tes interneta vietn? ? p?t?jumu datub?z?

Visiem uz??mumiem, kuri darbojas konkr?taj? nozar?, atbalst?t? projekta rezult?ti ir pieejami bez maksas.

Inform?cija public?ta 2018. gada 03.?janv?r?


LAAPC 2018. gad? pl?no ?stenot sekojo?u lauksaimniec?b? izmantojamu zin?tnes projektu:??Ieteikumu izstr?de v?jauzas un citu izplat?t?ko nez??u sugu ierobe?o?anas pas?kumiem Latvijas apst?k?os??(2015.-2018. gads).

Projekta m?r?is:?Ieg?t zin?tniski pamatotu inform?ciju par galvenaj?m likumsakar?b?m, kas nosaka nez??u popul?ciju strukt?ru Latvij? un uz t?s pamata izstr?d?t ieteikumus nez??u ierobe?o?anas pas?kumiem Latvijas apst?k?os.

Atbalst?t? projekta gaid?mie rezult?ti tiks public?ti 2018. gada decembr?.

Atbalst?t? projekta gaid?mo rezult?tu public??anas vieta:?www.laapc.lv??un Latvijas Lauksaimniec?bas universit?tes interneta vietn? ? p?t?jumu datub?z?.

Visiem uz??mumiem, kuri darbojas konkr?taj? nozar?, atbalst?t? projekta rezult?ti ir pieejami bez maksas.

Inform?cija public?ta 2018. gada 03.?janv?r?


LAAPC 2018. gad? pl?no ?stenot sekojo?u lauksaimniec?b? izmantojamu zin?tnes projektu:??Dzelten?s r?sas slim?bas ierosin?t?ja?Puccinia Striiformis, Wes.?rasuizplat?ba Latvij? un pas?kumi t?s post?guma ierobe?o?anai kvie?u s?jumos?.

Projekta m?r?is: Identific?t Latvij? sastopam?s dzelten?s r?sas slim?bas ierosin?t?ja?Puccinia Striiformis, Wes.?rases un izstr?d?t rekomend?cijas dzelten?s r?sas izplat?bas ierobe?o?anai kvie?u s?jumos.

Atbalst?t? projekta gaid?mie rezult?ti tiks public?ti 2018. gada decembr?.

Projekt? gaid?mo rezult?tu public??anas vieta internet?:?www.laapc.lv?un?Latvijas Lauksaimniec?bas universit?tes interneta vietn? ? p?t?jumu datub?z?.

Visiem uz??mumiem, kuri darbojas lauksaimniec?bas nozar?, atbalst?t? projekta rezult?ti ir pieejami bez maksas.

Inform?cija public?ta 2018. gada 03.?janv?r?


LAAPC 2018. gad? pl?not ?stenot sekojo?u lauksaimniec?b? izmantojamu zin?tnes projektu: “L?muma atbalsta sist?mas izmanto?ana un pilnveide kait?go organismu ierobe?o?anai integr?taj? aug?kop?b?”. Projekta m?r?is: Nodro?in?t aug?kopjus ar slim?bu un kait?k?u att?st?bas prognoz?m, izmantojot datoriz?to l?muma atbalsta sist?mu. Atbalst?t? projekta gaid?mie rezult?ti tiks public?ti 2018. gada decembr?. Atbalst?t? projekta gaid?mo rezult?tu public??anas vieta: http://www.laapc.lv? un Latvijas Lauksaimniec?bas universit?tes interneta vietn? ? p?t?jumu datub?z?. Visiem uz??mumiem, kuri darbojas konkr?taj? nozar?, atbalst?t? projekta rezult?ti ir pieejami bez maksas.

Inform?cija public?ta 2018. gada 03.?janv?r?


LAAPC 2018. gad? pl?no ?stenot sekojo?u lauksaimniec?b? izmantojamu zin?tnes projektu:??Pupu s?klgrau?a (Bruchus rufimanus) un citu lauka pupu (Vicia faba) kait?k?u monitorings un ierobe?o?anas iesp?jas?.

Projekta m?r?is: Veikt pupu s?klgrau?a un citu lauka pupu kait?k?u monitoringu un izstr?d?t rekomed?cijas kait?guma sliek??u noteik?anai.

Atbalst?t? projekta gaid?mie rezult?ti tiks public?ti 2018. gada decembr?.

Projekt? gaid?mo rezult?tu public??anas vieta internet?:?www.laapc.lv?un Latvijas Lauksaimniec?bas universit?tes interneta vietn? ? p?t?jumu datub?z?.

Visiem uz??mumiem, kuri darbojas lauksaimniec?bas nozar?, atbalst?t? projekta rezult?ti ir pieejami bez maksas.

Inform?cija public?ta 2018. gada 03.?janv?r?


 

Programmas “Izaugsme un nodarbin?t?ba” 1.1.1.?specifisk? atbalsta m?r?a “Palielin?t Latvijas zin?tnisko instit?ciju p?tniecisko un inovat?vo kapacit?ti un sp?ju piesaist?t ?r?jo finans?jumu, ieguldot cilv?kresursos un infrastrukt?r?” 1.1.1.1.?pas?kumu “Praktiskas ievirzes p?t?jumi” l?dzfinans?ts projekts

?Perspekt?vas aug?augu komerckult?ras ? kr?mcidoniju (Chaenomeles japonica) vidi saudz?jo?a audz??ana un bezatlikuma p?rstr?des tehnolo?ijas??(Nr.?1.1.1.1/16/A/094)

Projekta vad?t?js: Ed?te Kaufmane (D?rzkop?bas instit?ts)

S?kuma datums: 06.02.2017.; beigu datums: 31.01.2020.

Projekta m?r?is:?Izstr?d?t kr?mcidoniju vidi saudz?jo?as audz??anas, augu aizsardz?bas, uzglab??anas un bezatlikuma p?rstr?des tehnolo?ijas, izp?t?t hidrofilo un lipofilo savienojumu veido?anos da??d?s aug?u att?st?bas f?z?s, veikt ra?o?anas ekonomisko izv?rt?jumu, veicinot aug?kop?bas un p?rtikas nozares strauj?ku att?st?bu un eksportsp?jas palielin??anu.

LAAPC uzdevumi projekta ietvaros:

 • veikt Kr?mcidoniju slim?bu ierosin?t?ju un bezmugurkaulnieku noteik?anu;
 • ?veikt potenci?lo augu aizsardz?bas meto?u p?rbaudi.

Aktualit?tes:

 • Kr?mcidoniju ziedu un pumpuru vizu?li nov?rojumi.?Apsekotaj?s saimniec?b?s konstat?ja atsevi??us pumpuru un ziedu boj?jumus. Visvair?k veselo ziedu un pumpuru konstat?ja SIA ?Coperative? kr?mcidoniju st?d?jum? (div?s uzskaites reiz?s kop? 400), bet vismaz?k to bija Z/s ?Puri?i? (vien? nov?rojumu reiz? kop? 30). Boj?to ziedu un pumpuru kopskaits bija sal?dzino?i neliels: 10, 12 un 2, attiec?gi SIA ?Cooperative?, Dobeles DI un Z/s ?Puri?i?. Uz boj?tajiem pumpuriem un ziediem nov?roja Archips ?ints tin?ju k?purus, tom?r tie bija neliel? skait?. B?tiskas at??ir?bas saimniec?b?s nenov?roja. At??ir?bas starp kr?mcidoniju ??irn?m Dobeles DI nenov?roja.
 • ?Kr?mcidoniju lapu boj?jumu uzskaites.?Kr?mcidoniju st?d?jumos nov?roja gan lapu grauzumus, gan alojumus, gan ar? dzelt?jo?us un kalsto?us plankumus uz lapu pl?tnes. Kopum? no 8 uzskaites reiz?s iev?ktaj?m 1?600 lap?m visliel?kos lapu virsmas boj?jumus konstat?ja SIA ?Cooperative? kr?mcidoniju st?d?jum?, kur boj?tas bija 270 lapas. Sal?dzino?i maz?k boj?tu lapu konstat?ja p?r?j?s apsekotaj?s saimniec?b?s: 200 un 180 boj?tas lapas attiec?gi Dobeles DI un Z/s ?Puri?i?. Kait?k?u tie?a kl?tb?tne vairum? gad?jumu uz lap?m netika konstat?ta. Atsevi??os gad?jumos uz lap?m nov?roja laptin?ju Archips ?ints k?purus un Phyllobius ?ints smecernieku imago. Dobeles D?rzkop?bas instit?ta st?d?jum? s?kot ar j?lija vidu uz lap?m nov?roja aug?koku sarkano t?kl?rci Panonychus ulmi, kura, iesp?jams, izrais?ja lapu dzelt??anu. Z/s ?Puri?i? august? atsevi??os gad?jumos uz lap?m konstat?ja ?ir?u z??lapsenes?Eriocampoides limacina k?purus. At??ir?bas starp kr?mcidoniju ??irn?m Dobeles DI nenov?roja.
 • Dzelten?s l?mes lamatas.?Ar dzeltenaj?m l?mes lamat?m st?d?jumos konstat?ja da??du grupu bezmugurkaulniekus: visvair?k bija divsp?r?u (Diptera), pl?vsp?r?u (Hymenoptera) un trip?u (Thysanoptera), ka ar? m?r?tes (Coccinellidae), zeltacti?as (Chrysopidae, vaboles (Coleoptera) un zirnek?i (Aranea). Vairums konstat?to bezmugurkaulnieku bija apputeksn?t?ji, parazito?di vai pl?s?ji. J?atz?m?, ka SIA ?Cooperative? st?d?jum? sal?dzino?i liel?k? skait? konstat?ja zirnek?us un m?r?tes.No potenci?li kait?giem bezmugurkaulniekiem SIA ?Cooperative? st?d?jum? 9 uzskaites reiz?s konstat?ja 10 ?be?u ziedu smecernieka Anthonomus pomorum pieaugu?as vaboles. Dobeles DI uz dzeltenaj?m l?mes lamat?m nov?roja laputis Aphidida, tom?r uz pa??m kr?mcidonij?m t?s netika konstat?tas.Kukai?u daudzveid?bas at??ir?bas starp kr?mcidoniju ??irn?m Dobeles DI nenov?roja.
 • Delta lamatas ar laptin?ju Archips podana, Archips rosana, Rhopobota naevana un ?bolu tin?ja Cydia pomonella feromoniem.?Kopum? asto??s Cydia pomonella uzskaites reiz?s un se??s p?r?jo laptin?ju uzskaites reiz?s visos apsekotajos st?d?jumos visvair?k konstat?ja neizv?l?go laptin?ju Archips podana.Visliel?ko tin?ju imago skaitu konstat?ja D?rzkop?bas instit?ta kr?mcidoniju st?d?jum?. No tiem vair?k bija Cydia pomonella un Archips rosana imago, kas, visdr?z?k, skaidrojams ar blakus eso?ajiem ?be?u st?d?jumiem. At??ir?bas starp kr?mcidoniju ??irn?m nenov?roja.
 • Kr?mcidoniju aug?u boj?jumu uzskaite.?Septembr? veica kr?mcidoniju aug?u v?rt??anu un kopum? visos apsekotajos kr?mcidoniju st?d?jumos konstat?ja 5 bezmugurkaulnieku boj?tus un 3, iesp?jams, pe?u boj?tus aug?us.
 • Vizu?lie nov?rojumi p?r?j?s piec?s saimniec?b?s.?No piec?m apsekojumu reiz?m 2017. gada ve?et?cijas sezon? visliel?ko veselo ziedu un pumpuru skaitu un vismaz?ko boj?to ziedu un pumpuru, lapu un aug?u skaitu konstat?ja z/s ? Buli?i?.? Ar? p?r?jos apsekotajos kr?mcidoniju st?d?jumos bezmugurkaulnieku izrais?tie boj?jumi nebija nelieli. Visvair?k lapu boj?jumu bija SIA ?R?mkalni?, bet visvair?k boj?tu aug?u SIA ?Elianda?. Z/s ?Buli?i? vienam augam nov?roja t?klkodes Yponomeuta sp. t?klojumu, k?purus taj? un boj?tas lapas. Vair?kiem augiem saimniec?b? ?Lejask?rkli?i? lapas bija boj?ju?i spr??me?a Geometridae k?puri. J?piebilst, ka lietain? laik? vair?k?s saimniec?b?s, piem?ram, SIA ? Cooperative? un ? Me?vidi?, var?ja v?rot gliem?us Arianta arbustorum barojamies ar kr?mcidoniju ziediem un lap?m.
 • Slim?bu monitorings.?Laika period? no 2017. g. novembra l?dz 2018. gada janv?rim veikta sezonas laik? iev?kto izol?tu kultiv??ana uz agariz?taj?m barotn?m un t?rkult?ru izdal??ana.No kr?mcidonij?m kop? iev?ktajiem 192 paraugiem, ?obr?d ir ieg?tas 80 t?rkult?ras no cidoniju aug?u paraugiem, 19 no dzinumu paraugiem un 7 t?rkult?ras no lapu paraugiem. Turpin?s iev?kto paraugu t?rkult?ru ieg??ana. Ir veikta paraugu pirmsidentifik?cija, balsoties uz paraugu morfolo?iskajam paz?m?m. No aug?u paraugu izdal?taj?m t?rkult?r?m ir izvirz?tas versijas par 51 izol?ta ?ints pieder?bu, ko nepiecie?ams apstiprin?t ar molekul?ro metodi. Izvirz?t?s versijas par aug?u puvju izraiso??m s?n?m: Fusarium sp., Botrytis sp., Monilia sp., Colletotrichum sp. un Neofabraea sp. Versijas par aug?u plankumu izraiso??m s?n?m: Septoria sp., Phoma sp., Monilia sp., Phomopsis sp. un Alternaria sp. No dzinumu paraugu izdal?taj?m t?rkult?ram ir izvirz?tas versijas par 13 paraugiem: Fusarium sp., Botrytis sp. un Monilia sp. No lapu paraugu izdal?taj?m t?rkult?ram ir izvirz?tas versijas par 2 paraugiem: Colletotrichum sp. un Penicillium sp.

Inform?cija public?ta 2018. gada 05. febru?r?

 • 2017. gada ve?et?cijas sezon? vien? no st?d?jumiem uz kr?mcidonij?m konstat?j?m aug?koku sarkan?s t?kl?rces Panonychus ulmi un to boj?tas lapas, veic?m attiec?gas izmai?as kr?mcidoniju monitoringa metodik?. Tika nolemts pievienot aug?koku sarkano t?kl?r?u olu uzskaiti ve?et?cijas sezonas s?kum? pirms lapu un ziedu plauk?anas uz kr?mcidoniju zariem, lai var?tu nov?rt?t aug?koku sarkano t?kl?r?u popul?cijas bl?vumu. 2017. gada ve?et?cijas sezon?, august? un septembr?, Dobeles DI kr?mcidoniju st?d?jum? konstat?j?m aug?koku sarkano t?kl?r?u kust?g?s att?st?bas stadijas uz lap?m, t?d?? 2018. gada apr??a m?nes? brauc?m uz Dobeles DI, SIA ?Cooperative? un SIA ?LUBECO? st?d?jumiem un iev?c?m kr?mcidoniju zarus. LAAPC laboratorij? veic?m ?o zaru anal?zi un aug?koku sarkano t?kl?r?u olas uz zariem nekonstat?j?m. Dobeles DI kr?mcidoniju tuvum? aug ?beles, kur?s ir aug?koku sarkan?s t?kl?rces. Tas var b?t par iemeslu sarkano aug?koku t?kl?r?u kl?tb?tnei kr?mcidoniju st?d?jum?. Ja blakus aug da??di ro?u (Rosaceae) dzimtas augi, ar? kait?k?u sugas var p?rvietoties no vienas augu sugas uz otru, jo ir piel?goju??s baroties ar l?dz?g?m sug?m. Citos apsekotajos kr?mcidoniju st?d?jumos aug?koku sarkan?s t?kl?rces nekonstat?j?m.

Inform?cija public?ta 2018. gada 05. maij?

 • 2018. gad? entomolo?ijas grupa tr?s kr?mcidoniju st?d?jumos (SIA ?Cooperative?, DDI, SIA ?LUBECO?) maija m?nes? divas reizes veica nov?rojumus uz kr?mcidoniju ziedpumpuriem un ziediem. Neliel? skaita konstat?ja kait?k?u (Archips spp. k?puru) boj?tus ziedpumpurus un ziedus visos tr?s st?d?jumos.
 • S?kot ar maija otro dek?di divas reizes m?nes? ?ajos kr?mcidoniju st?d?jumos iev?ca lapu paraugus, kurus analiz?ja LAAPC laboratorij?. S?kot ar j?lija otro dek?di Dobeles DI lapu paraugos konstat?ja aug?koku sarkan?s t?kl?rces Panonychus ulmi da??du att?st?bas stadiju kust?g?s formas un ar? olas. Katr? n?kamaj? v?kumu reiz? nov?roja aug?ukoku sarkano t?kl?r?u ?pat?u skaita pieaugumu.
 • Kr?mcidoniju st?d?jumos izlika Delta lamatas ar ?etru tin?ju sugu (Cydia pomonella, Archips podana, Archips rosanus, Rhopobota naevana) dzimumferomonu dispenseriem. Divas reizes m?nes? veica tin?ju uzskaites. Reizi m?nes? nomain?ja dzimumferomonu dispenserus. Dobeles DI kr?mcidoniju st?d?jum? neliela skait? konstat?ja Cydia pomonella imago. Visos tr?s kr?mcidoniju st?d?jumos konstat?ja Archips podana un Archips rosana imago.
 • Sakar? ar izteikti sauso un karsto pavasari un vasaru glieme?us st?d?jumos nenov?roja.
 • Kr?mcidoniju st?d?jumos z/s ? Buli?i?, SIA ?R?mkalni?, SIA ?Elianda?, ?Lejask?rkli?i? un ? Me?vidi? veica kr?mcidoniju ziedpumpuru, ziedu un lapu vizu?lus nov?rojumus gan laboratorij?, gan uz lauka, lai konstat?tu boj?jumus un/vai kait?k?us. ?Neliel? skait? konstat?ja lapu un ar? atsevi??us ziedu boj?jumus. SIA ?R?mkalni? d?rza vabo?u lido?anas laik? nov?roja to boj?tus aug?us.

Inform?cija public?ta 2018. gada 05. august?

 • Laika period? no 2018. g. augusta l?dz oktobra beig?m turpin?j?s darbs pie paraugu iev?k?anas un nov?rojumu veik?anas monitoring? iek?autajos kr?mcidoniju st?d?jumos un augu aizsardz?bas l?dzek?u izm??in?jumos. Kr?mcidoniju un to kait?go organismu att?st?bu vasaras otraj? pus? turpin?ja ietekm?t karstie un sausie laika apst?k?i. T? rezult?t? tika nov?rots maz?k puves boj?jumu uz aug?iem, savuk?rt vair?k fiziolo?isku boj?jumu, sal?dzin?jum? ar pag?ju?o sezonu. Kait?k?u ?aj? sezon? bija sal?dzino?i vair?k nek? 2017. gad?, tom?r kopuma to boj?jumi nebija saimnieciski b?tiski. Augu aizsardz?bas l?dzek?u izm??in?jumos veica par diviem fungic?du smidzin?jumiem maz?k nek? pl?nots. Karstie laika apst?k?i bija nelabv?l?gi kvalitat?vu smidzin?jumu veik?anai, k? ar? neveicin?ja aug?u puvju att?st?bu un nebija pamatojuma veikt papildus apstr?des ar fungic?diem to ierobe?o?anai.

Inform?cija public?ta 2018. gada 05. novembr?


LAAPC 2018. gad? ?steno sekojo?u lauksaimniec?b? izmantojamu zin?tnes projektu: “L?mumu pie?em?anas atbalsta sist?mas izstr?de ziemas kvie?u lapu un v?rpu slim?bu ierobe?o?anai”

 

Programma: Eiropas Lauksaimniec?bas fonds lauku att?st?bai

 

Projekta ?steno?anas laiks:?01.04.2018.-31.03.2023.

 

Vado?ais partneris: Latvijas Lauku konsult?ciju un izgl?t?bas centrs

Projekta partneri:

 • Latvijas Lauksaimniec?bas universit?te
 • SIA ?AKPC?
 • SIA ?Latvijas Augu aizsardz?bas un p?tniec?bas centrs?
 • APP ?Agroresursu un ekonomikas instit?ts ?Stendes p?tniec?bas centrs??
 • Lauksaimniec?bas pakalpojumu kooperat?v? sabiedr?ba ?LATRAPS?
 • SIA ?PS L?dums?
 • ZS ?Sniedzes?

 

Projekta m?r?is: izveidot internet? pieejamu ziemas kvie?u lapu un v?rpu slim?bu ierobe?o?anas sist?mu, kas b?tu gan ekonomiski, gan tehnolo?iski pamatota.

 

Projekt? pl?notas aktivit?tes un rezult?ti:

 1. Ziemas kvie?u slim?bu izplat??an?s riska faktoru izv?rt??ana un fungic?du apstr??u laiku un rei?u izv?rt??ana, k? rezult?t? tiks (1) izstr?d?ts ziemas kvie?u ra?as pieauguma un fungic?du apstr??u efektivit?tes nov?rt?jums; (2) izv?rt?ta ziemas kvie?u slim?bu att?st?bas dinamika da??du augsnes apstr?des veidu un da??du priek?augu ietekm?; (3) tiks ieg?ti un apstr?d?ti meteorolo?iskie dati.
 2. Ziemas kvie?u ??ir?u (15) v?rt??ana, k? rezult?t? ??irnes tiks iedal?tas grup?s atkar?b? no slim?bu att?st?bas.
 3. Fungic?du lieto?anas intensit?tes (da??das devas un apstr?des reizes) ietekme uz ziemas kvie?u audz??anas rentabilit?ti un siltumn?cas efekta g?zu (SEG) emisiju apjoma at??ir?gos sl?pek?a (N) m?slojuma l?me?os, k? rezult?t? (1) tiks veikts ziemas kvie?u ra?as pieauguma un fungic?du efektivit?tes nov?rt?jums; (2) rentabilit?tes un potenci?l?s ra?as zudumu izv?rt?jums pie da??d?m graudu un izejvielu cen?m; (3) SEG emisiju apm?rs katram variantam.
 4. L?mumu pie?em?anas atbalsta sist?mas interneta platformas izveide, kas b?s interneta r?ks, ar kura pal?dz?bu b?s iesp?jams pie?emt l?mums attiec?b? uz ziemas kvie?u lapu un v?rpu slim?bu ierobe?o?anai.
 5. Publicit?tes un m?rketinga pas?kumi, t.sk., apm?c?bas par izveidot?s platformas lieto?anu un funkcionalit?ti.

Projekta kop?jais finans?jums: 499 466.41 EUR (no k? publiskais finans?jums ir 449 519.77 EUR)

Inform?cija public?ta 2018. gada 06. maij?


“Efekt?vas v?jauzas ierobe?o?anas strat??ijas izstr?de un deonstr?jums”

Demonstr?juma m?r?is: Praktiski nodemonstr?t efekt?vas metodes v?jauzas izplat?bas ierobe?o?anai integr?taj? audz??anas sist?m?

Projekta Nr. 18-00-A00102-000012

Iepirkuma identifik?cijas Nr. ZM/2017/4_ELFLA

Dienesta L?guma re?istr?cijas Nr. LAD 240118/P17

Demonstr?juma ?steno?anas laiks: 07.02.2018. ? 07.02.2023.

Kop?jais finans?jums: EUR 75000,00 (neieskaitot PVN)

“Da??du biolo?isko augu aizsardz?bas meto?u un l?dzek?u izmanto?ana kait?k?u ierobe?o?anai biolo?iskajos s?d?jumos/s?jumos da??dos Latvijas re?ionos”

Demonstr?juma m?r?is: Praktiski nodemonstr?t da??du biolo?isko augu aizsardz?bas meto?u un l?dzek?u izmanto?anu kait?k?u ierobe?o?anai biolo?iskaj? ?be?u st?d?jum?

Projekta Nr. 18-00-A00102-000013

Iepirkuma identifik?cijas Nr. ZM/2017/4_ELFLA

Dienesta L?guma re?istr?cijas Nr. LAD 240118/P18

Demonstr?juma ?steno?anas laiks: 07.02.2018. ? 07.02.2021.

Kop?jais finans?jums: EUR 45000,00 (neieskaitot PVN)

“L?muma atbalsta sist?mas izmanto?anas demonstr?jums kait?k?u un/vai slim?bu ierobe?o?an? integr?taj? audz??an? da??dos Latvijas re?ionos”

Demonstr?juma m?r?is: Praktiski nodemonstr?t l?muma atbalsta sist?mas izmanto?anu ?be?u kait?k?u un slim?bu ierobe?o?an? integr?taj? audz??an?.

Projekta Nr. 18-00-A00102-000014

Iepirkuma identifik?cijas Nr. ZM/2017/4_ELFLA

Dienesta L?guma re?istr?cijas Nr. LAD 240118/P19

Demonstr?juma ?steno?anas laiks: 07.02.2018. ? 07.02.2021.

Kop?jais finans?jums: EUR 45000,00 (neieskaitot PVN)

“Augu mai?as izmanto?ana v?jauzas izplat?bas efekt?vai ierobe?o?anai da??dos Latvijas re?ionos”

Demonstr?juma m?r?is: Praktiski nodemonstr?t, ka, iev?rojot augu mai?u un to, kombin?jot ar atbilsto?u AAL lietojumu, iesp?jams samazin?t v?jauzas izplat?bu.

Projekta Nr. 18-00-A00102-000015

Iepirkuma identifik?cijas Nr. ZM/2017/4_ELFLA

Dienesta L?guma re?istr?cijas Nr. LAD 240118/P20

Demonstr?juma ?steno?anas laiks: 07.02.2018. ? 07.02.2023.

Kop?jais finans?jums: EUR 75000,00 (neieskaitot PVN)

“Pamatvielu, kas izmantojamas augu aizsardz?b?, efektivit?tes demonstr?jums biolo?iskajos aug?u d?rzos da??dos Latvijas re?ionos”

Demonstr?juma m?r?is: Praktiski nodemonstr?t, ka pamatvielas ir efekt?vi izmantojamas augu aizsardz?b?

Projekta Nr. 18-00-A00102-000016

Iepirkuma identifik?cijas Nr. ZM/2017/4_ELFLA

Dienesta L?guma re?istr?cijas Nr. LAD 240118/P21

Demonstr?juma ?steno?anas laiks: 07.02.2018. ? 07.02.2021.

Kop?jais finans?jums: EUR 45000,00 (neieskaitot PVN)

“Fitosanit?ro pa??mienu izmanto?ana integr?tajos un biolo?iskajos aug?u d?rzos lap?s un augsnes virsk?rt? eso?o slim?bas ierosin?t?ju un kait?k?u izplat?bas ierobe?o?anai da??ods Latvijas re?ionos”

Demonstr?juma m?r?is: Praktiski demonstr?t fitosanit?ro pas?kumu efektivit?ti integr?taj? ?be?u st?d?jum? un biolo?iskaj? upe?u st?d?jum?.

Projekta Nr. 18-00-A00102-000017

Iepirkuma identifik?cijas Nr. ZM/2017/4_ELFLA

Dienesta L?guma re?istr?cijas Nr. LAD 240118/P22

Demonstr?juma ?steno?anas laiks: 07.02.2018. ? 07.02.2021.

Kop?jais finans?jums: EUR 45000,00 (neieskaitot PVN)

Inform?cija public?ta 2018. gada 06. maij?

Top