Zinātniskie pētījumi

Latvijas Augu aizsardz?bas p?tniec?bas centrs realiz? starptautiskos, Latvijas Zin?tnes padomes, tirgus orient?tos (TOP), Zemkop?bas ministrijas un citu instit?ciju pas?t?tos praktiski pielietojamos zin?tniskos projektus, kuru rezult?ti v?rsti uz vidi un cilv?ku vesel?bu saudz?jo?u audz??anas tehnolo?ijas elementu ? augu aizsardz?bas pas?kumu pielieto?anu da??du kait?go organismu kontrolei lauksaimniec?bas kult?raugu s?jumos un st?d?jumos vesel?gu produktu un p?rtikas pre?u izejvielu ra?o?anai.

Top