Iepirkumi

SIA “Latvijas Augu aizsardz?bas p?tniec?bas centrs” publisko iepirkumu veic saska?? ar Latvijas Republikas likumu “Publisko iepirkumu likums” (01.03.2017.).

Top