Jaunumi

?urn?la “AGRO TOPS” septembra numur?

M?su zin?tnieku raksti “Ne?auj nez?l?m no??augt kult?raugu!”.

Posted in Jaunumi | Comments Off on ?urn?la “AGRO TOPS” septembra numur?

Lauka diena 2018. gads

“V?jauzas izplat?bas ierobe?o?anas metodes da??dos Latvijas re?ionos”, 2018. gada 27. septembris

Posted in Jaunumi | Comments Off on Lauka diena 2018. gads

Lauka diena 2018. gads

“V?jauzas izplat?bas ierobe?o?anas metodes da??dos Latvijas re?ionos”, 2018. gada 28. septembris

Posted in Jaunumi | Comments Off on Lauka diena 2018. gads

Lauka diena 2018. gads

“M?slo?anas l?dzek?u lieto?anas demonstr?jums laukaugu s?jumos, lietojot tos da??d?s kult?raugu att?st?bas stadij?s, da??dos Latvijas re?ionos”, 2018. gada 28. septembris.

Posted in Jaunumi | Comments Off on Lauka diena 2018. gads

Rokasgrāmata 2018`

Zin?tnes projekta ECOORCHARD ietvaros ir izveidota?Rokasgr?mata: Daudzgad?go ziedo?o augu joslas – r?ks kait?k?u ierobe?o?anas uzlabo?anai ?be?u st?d?jumos.?

Posted in Jaunumi | Comments Off on Rokasgrāmata 2018`

?urn?la “AGRO TOPS bibliot?ka 2018” numur?

M?su zin?tnieku raksti: ??be?u un bumbieru slim?bas?, ??be?u un bumbieru kraupis?, ??be?u un bumbieru kraupja br?din?jumu sist?ma RIMpro?, ?Citas ?be?u un bumbieru slim?bas?.

Posted in Jaunumi | Comments Off on ?urn?la “AGRO TOPS bibliot?ka 2018” numur?

Lauka diena 2018. gads

“Fitosanit?rie pa??mieni?pret slim?b?m un kait?k?iem ?be?u d?rzos”, 2018. gada 14. augusts.

Posted in Jaunumi | Comments Off on Lauka diena 2018. gads

Lauka diena 2018. gads

“Slim?bu un kait?k?u ierobe?o?ana biolo?iskajos ?be?u d?rzos”, 2018. gada 23. augusts.

Posted in Jaunumi | Comments Off on Lauka diena 2018. gads

Lauka diena 2018. gads

“Slim?bu un kait?k?u prognoz??ana ?be?u d?rzos ?l?muma atbalsta sist?mu priek?roc?bas aug?kopjiem”, 2018. gada 16. augusts.

Posted in Jaunumi, Lauka un dārza dienas | Comments Off on Lauka diena 2018. gads

Lauka diena 2018. gads

“Slim?bu un kait?k?u prognoz??ana ?be?u d?rzos ?l?muma atbalsta sist?mu priek?roc?bas aug?kopjiem”, 2018. gada 21. augusts.

Posted in Jaunumi, Lauka un dārza dienas | Comments Off on Lauka diena 2018. gads

Lauka diena 2018. gads

“Slim?bu un kait?k?u ierobe?o?ana biolo?iskajos ?be?u st?d?jumos”, 2018. gada 9. augusts.?

Posted in Jaunumi, Lauka un dārza dienas | Comments Off on Lauka diena 2018. gads

Lauka diena 2018. gads

“Slim?bas un kait?k?i upe?u st?d?jumos”, 2018. gada 12. j?lijs.

Posted in Jaunumi, Lauka un dārza dienas | Comments Off on Lauka diena 2018. gads

?urn?la “Saimnieks” j?nija numur?

M?su zin?tnieku raksti: ?Kas oblig?ti j?zina par v?jauzu?, “Dzelten? r?sa Latvij?”, “Da??du Latvij? izplat?t?ko nez??u sugu ierobe?o?anas iesp?jas”.

Posted in Jaunumi | Comments Off on ?urn?la “Saimnieks” j?nija numur?

?urn?la “Saimnieks” maija numur?

M?su zin?tnieku raksti: ?Maz zin?ma ziemas rap?u slim?ba – krustzie?u gai?? lapu plankumain?ba?, “Viend?g?lapju nez??u identifik?cija”, “K? gudri ierobe?ot nez?les?”.

Posted in Jaunumi | Comments Off on ?urn?la “Saimnieks” maija numur?

Rezistence pret augu aizsardz?bas l?dzek?iem

Bro??ra ?Rezistence pet augu aizsardz?bas l?dzek?iem? tagad pieejama ar? elektroniski.

Posted in Jaunumi | Comments Off on Rezistence pret augu aizsardz?bas l?dzek?iem

?urn?la “AGRO TOPS” maija numur?

M?su zin?tnieku raksti “Vasar?ju slim?bu ierosin?t?ji, kas saglab?jas s?kl?s”, “Rakstur?g?k?s ?boli?a slim?bas”, “?bolu z??lapsene – dz?ves cikls un ierobe?o?anas iesp?jas”.

Posted in Jaunumi | Comments Off on ?urn?la “AGRO TOPS” maija numur?

?urn?la “Saimnieks” apr??a numur?

M?su zin?tnieku raksti: ?Nez??u rezistence pret herbic?diem?, “Pupu s?klgrauzis (bruchus rufimanus) un citi kait?k?i lauku pupu s?jumos”.

Posted in Jaunumi | Comments Off on ?urn?la “Saimnieks” apr??a numur?

?urn?la “AGRO TOPS” apr??a numur?

M?su zin?tnieku raksti “Latvij? mazpaz?stama mie?u slim?ba – RAMUL?RIJA”, “Kait?k?u ierobe?o?ana ?be?u st?d?jumos pavasar?”.

Posted in Jaunumi | Comments Off on ?urn?la “AGRO TOPS” apr??a numur?

LAAPC aicina aug?kopjus uz pavasara semin?ru

5. apr?l?, plkst. 11:00 notiks semin?rs ?Aktualit?tes integr?taj? un biolo?iskaj? augu aizsardz?b? un RIMpro izmanto?anas iesp?jas ?be?u st?d?jumos?.

Posted in Apmācības un semināri, Jaunumi | Comments Off on LAAPC aicina aug?kopjus uz pavasara semin?ru

Latvij? izplat?t?k?s nez?les un to ierobe?o?anas iesp?jas 2

Bro??ra ?Latvij? izplat?t?k?s nez?les un to ierobe?o?anas iesp?jas 2? tagad pieejama ar? elektroniski.

Posted in Jaunumi | Comments Off on Latvij? izplat?t?k?s nez?les un to ierobe?o?anas iesp?jas 2

?urn?la “Saimnieks” decembra numur?

M?su zin?tnieces raksts ?Graudaugu slim?bu rezistences risks un fungic?du pielieto?anas strat??ija?

Posted in Jaunumi | Comments Off on ?urn?la “Saimnieks” decembra numur?

?urn?la “AGRO TOPS” oktobra numur?

M?su darbinieces raksts ???gada izplat?t?k?s p?k?augu slim?bas Stend??

Posted in Jaunumi | Comments Off on ?urn?la “AGRO TOPS” oktobra numur?

?urn?la “AGRO TOPS” augusta numur?

M?su zin?tnieku raksts ?Aug?u puves – s?kas d?rz?, turpin?s glab?tav??

Posted in Jaunumi | Comments Off on ?urn?la “AGRO TOPS” augusta numur?

D?rza diena 2017.gads

17. august? plkst. 11:00 SIA Malum, Vandzenes pag., Talsu nov.

Posted in Jaunumi, Lauka un dārza dienas | Comments Off on D?rza diena 2017.gads

?urn?la “Saimnieks” j?lija numur?

M?su zin?tnieces raksts ?Latvij? izplat?t?k?s nez??u sugas: 2013.-2016. monitoringa rezult?ti?

Posted in Jaunumi | Comments Off on ?urn?la “Saimnieks” j?lija numur?

?urn?la “AGRO TOPS” j?lija numur?

M?su zin?tnieku raksts “Parast?s rudzusmilgas izplat?ba palielin?s”

Posted in Jaunumi | Comments Off on ?urn?la “AGRO TOPS” j?lija numur?

?urn?la “AGRO TOPS” j?nija numur?

M?su zin?tnieku raksti: “Slim?bas, kas izraisa veldri”, “Fuzarioze vasaras kvie?os” un “Maura Skarene – viena no agres?v?kaj?m nez??u sug?m pasaul?”.

Posted in Jaunumi | Comments Off on ?urn?la “AGRO TOPS” j?nija numur?

?urn?la “Saimnieks” maija numur?

M?su zin?tnieces raksts: “Slim?bu ierobe?o?ana vasaras rap?u s?jumos?.

Posted in Jaunumi | Comments Off on ?urn?la “Saimnieks” maija numur?

Aicin?jums aug?kopjiem un konsultantiem apmekl?t starptautisko IOBC semin?ru par s?kle?aug?u slim?b?m.

Aicin?jums aug?kopjiem un konsultantiem apmekl?t starptautisko IOBC (International Organisation for Biological and Integrated Control) semin?ru par s?kle?aug?u slim?b?m.

Posted in Jaunumi | Comments Off on Aicin?jums aug?kopjiem un konsultantiem apmekl?t starptautisko IOBC semin?ru par s?kle?aug?u slim?b?m.

?urn?la “Saimnieks” apr??a numur?

M?su zin?tnieku raksts: “Sastopam?k?s burk?nu lapu slim?bas un to ierobe?o?anas iesp?jas?.

Posted in Jaunumi | Comments Off on ?urn?la “Saimnieks” apr??a numur?

?urn?la “AGRO TOPS” apr??a numur?

M?su zin?tnieku raksti: ?Parast? gai?s?re Latvijas laukos nav eksotika?, “Izplat?t?k?s auzu slim?bas” un “Efekt?va augu aizsardz?ba ?be?ud?rz?”.

Posted in Jaunumi | Comments Off on ?urn?la “AGRO TOPS” apr??a numur?

Latvijas Augu aizsardz?bas p?tniec?bas centrs aicina ?be?u audz?t?jus uz semin?ru

Latvijas Augu aizsardz?bas p?tniec?bas centrs aicina biolo?isko un integr?to ?be?u audz?t?jus uz semin?ru:

?Videi draudz?ga augu aizsardz?ba biolo?iskajos un integr?tajos ?be?u d?rzos?

Posted in Jaunumi | Comments Off on Latvijas Augu aizsardz?bas p?tniec?bas centrs aicina ?be?u audz?t?jus uz semin?ru

Bro??ra “Latvij? izplat?t?k?s nez?les un to ierobe?o?anas iesp?jas”.

Bro??ra “Latvij? izplat?t?k?s nez?les un to ierobe?o?anas iesp?jas” tagad pieejama ar? elektroniski

Posted in Jaunumi | Comments Off on Bro??ra “Latvij? izplat?t?k?s nez?les un to ierobe?o?anas iesp?jas”.

?urn?la “D?rzs un Drava” janv?ra – febru?ra numur?

M?su asistentes raksts: “Bie??k sastopam?s tom?tu slim?bas segtaj?s plat?b?s 2016. gad??

Posted in Jaunumi | Comments Off on ?urn?la “D?rzs un Drava” janv?ra – febru?ra numur?

?urn?la “AGRO TOPS” febru?ra numur?

M?su agronomes raksts: ?Lup?nas apdraud sak?u puves un lapu slim?bas?.

Posted in Jaunumi | Comments Off on ?urn?la “AGRO TOPS” febru?ra numur?

Latvijas Augu aizsardz?bas p?tniec?bas centrs aicina lauksaimniekus uz ziemas semin?ru

SIA Latvijas Augu aizsardz?bas p?tniec?bas centrs aicina lauksaimniekus uz ziemas semin?ru “Aktu?l?kais par nez?l?m un slim?b?m laukaugu s?jumos.”

Posted in Jaunumi | Comments Off on Latvijas Augu aizsardz?bas p?tniec?bas centrs aicina lauksaimniekus uz ziemas semin?ru

Anketa ? V?jauzas izplat?ba J?su saimniec?b?.

L?dzam J?s aizpild?t anketu par v?jauzas izplat?bu J?su saimniec?b?, t?s kait?jumu saimnieciskajai darb?bai un pas?kumiem, kas veikti v?jauzas ierobe?o?anai.

Posted in Jaunumi | Comments Off on Anketa ? V?jauzas izplat?ba J?su saimniec?b?.

?urn?la “AGRO TOPS” janv?ra numur?

M?su vado??s p?tnieces raksts: ?Balt? puve – zir?iem ?pa?i b?stama?.

Posted in Jaunumi | Comments Off on ?urn?la “AGRO TOPS” janv?ra numur?

?urn?la “Saimnieks” janv?ra numur?

M?su zin?tnisk?s asistentes raksts: “Sastopam?k?s tom?tu slim?bas segtaj?s plat?b?s 2016. gad? un to ierobe?o?anas iesp?jas?.

Posted in Jaunumi | Comments Off on ?urn?la “Saimnieks” janv?ra numur?

?urn?la “D?rzs un Drava” novembra – decembra numur?

M?su p?tnieces raksts: “K?d?? nedab?jam nogar?ot bumbierus??

Posted in Jaunumi | Comments Off on ?urn?la “D?rzs un Drava” novembra – decembra numur?

?urn?la “AGRO TOPS” novembra numur?

M?su vado??s p?tnieces raksts: ?Post?g?k?s slim?bas – dzeltenplankumain?ba un dzelten? r?sa?.

Posted in Jaunumi | Comments Off on ?urn?la “AGRO TOPS” novembra numur?

?urn?la “D?rzs un Drava” septembra – oktobra numur?

M?su p?tnieces raksts: “Profilaktiskie pas?kumi pret kait?k?iem ruden?.?

Posted in Jaunumi | Comments Off on ?urn?la “D?rzs un Drava” septembra – oktobra numur?

?urn?la “D?rzs un Drava” j?lija – augusta numur?

M?su p?tnieces raksts: “K?postu kait?k?i visb?stam?kie ir jauniem augiem?

Posted in Jaunumi | Comments Off on ?urn?la “D?rzs un Drava” j?lija – augusta numur?

?urn?la “AGRO TOPS” augusta numur?

M?su zin?tnieces raksts: ?Kodin?ta s?kla samazina infekciju risku?.

Posted in Jaunumi | Comments Off on ?urn?la “AGRO TOPS” augusta numur?

?urn?la “AGRO TOPS” j?lija numur?

M?su zin?tnieces raksts: ?Kartupe?u kraupja veidi?.

Posted in Jaunumi | Comments Off on ?urn?la “AGRO TOPS” j?lija numur?

?urn?la “D?rzs un Drava” marta – j?nija numur?

M?su p?tnieces raksts: “K?di kait?k?i uzbr?k ?ir?iem??

Posted in Jaunumi | Comments Off on ?urn?la “D?rzs un Drava” marta – j?nija numur?

?urn?la “AGRO TOPS” j?nija numur?

M?su zin?tnieku raksti: ?B?stam?s kvie?u septoriozes? un “J?nijs – piev?r?am ?pa?u uzman?bu v?jauz?m”.

Posted in Jaunumi | Comments Off on ?urn?la “AGRO TOPS” j?nija numur?

?urn?la “AGRO TOPS” maija numur?

M?su zin?tnieku raksti: ?Nez?les – slim?bu p?rn?s?t?jas kvie?u s?jumos? un “Vai balt? puve apdraud kartupe?us?”.

Posted in Jaunumi | Comments Off on ?urn?la “AGRO TOPS” maija numur?

Lekcija d?rzkopjiem – “D?rzs un dz?vnieki”

M?su p?tniece Baiba Ralle las?ja lekciju d?rzkopjiem “D?rzs un dz?vnieki” 2016.gada 9.apr?l? R?g?, Latvijas Dabas muzej?.

Posted in Jaunumi | Comments Off on Lekcija d?rzkopjiem – “D?rzs un dz?vnieki”

?urn?la “D?rzs un Drava” marta – apr??a numur?

M?su p?tnieces raksts: “Pirmie kait?k?i pavasar?. Kam piev?rst uzman?bu??

Posted in Jaunumi | Comments Off on ?urn?la “D?rzs un Drava” marta – apr??a numur?

?urn?la “Saimnieks” apr??a numur?

M?su zin?tnisk?s asistentes raksts: “B?stama rap?u slim?ba – balt? puve. Paz?mes un ierobe?o?ana?.

Posted in Jaunumi | Comments Off on ?urn?la “Saimnieks” apr??a numur?

?urn?la “AGRO TOPS” apr??a numur?

M?su zin?tnieku raksti: ?Lauka pupu slim?bas, kas izplat?s ar s?kl?m? un “RIMpro izmanto?anas iesp?jas”.

Posted in Jaunumi | Comments Off on ?urn?la “AGRO TOPS” apr??a numur?

?urn?la “AGRO TOPS bibliot?ka 2016” numur?

M?su zin?tnieces raksti: ?GAN?BU AIRENE – tipisks gan?bu augs?, ?P?AVAS AUZENE – stabils zelme?a komponents?, ?P?avas skarene? un ?Vasaras jeb s?jas v??u audz??ana?.

Posted in Jaunumi | Comments Off on ?urn?la “AGRO TOPS bibliot?ka 2016” numur?

?urn?la “Saimnieks” marta numur?

M?su zin?tnieku raksti: “Pupu slim?bas” un “Ar ko 2015. gad? slimoja k?posti?”.

Posted in Jaunumi | Comments Off on ?urn?la “Saimnieks” marta numur?

?urn?la “D?rzs un Drava” janv?ra – febru?ra numur?

M?su p?tnieces raksts: “Pirmie kait?k?i pavasar?. Kam piev?rst uzman?bu??

Posted in Jaunumi | Comments Off on ?urn?la “D?rzs un Drava” janv?ra – febru?ra numur?

Ra?as sv?tki – Vecauce 2015: Lauksaimniec?bas zin?tne reorganiz?cijas laik?

2015. gada 5. novembr? notika ikgad?jais zin?tniskais semin?rs Vecauc?, kur? piedal?j?s ar? p?rst?vji no SIA ?Latvijas Augu aizsardz?bas p?tniec?bas centra? ar stenda refer?tiem.

Posted in Jaunumi | Comments Off on Ra?as sv?tki – Vecauce 2015: Lauksaimniec?bas zin?tne reorganiz?cijas laik?

?urn?la “D?rzs un Drava” septembra – oktobra numur?

M?su zin?tnieku raksti: “Dekorat?vo kr?mu un koku iem?tnieki” un
“Kr?mmelle?u kaites – ievest?s un pa?m?ju”.

Posted in Jaunumi | Comments Off on ?urn?la “D?rzs un Drava” septembra – oktobra numur?

?urn?la “Saimnieks” oktobra numur?

M?su vado??s p?tnieces raksts: “Trife?u inokul?cija un st?du audz??ana”.

Posted in Jaunumi | Comments Off on ?urn?la “Saimnieks” oktobra numur?

?urn?la “AGRO TOPS” oktobra numur?

M?su zin?tnieku raksti: ?Trejdaivu sun?tis iecien?jis mitr?s augsnes? un “Aug?u koku v??a ierobe?o?anai – progno?u modelis”.

Posted in Jaunumi | Comments Off on ?urn?la “AGRO TOPS” oktobra numur?

?urn?la “Saimnieks” septembra numur?

M?su zin?tnieku raksts: “Ko dod fungic?du lieto?ana ruden? ziemas rap?iem”.

Posted in Jaunumi | Comments Off on ?urn?la “Saimnieks” septembra numur?

?urn?la “AGRO TOPS” septembra numur?

?ss kopsavilkums par aktu?l?kaj?m t?m?m, kas tika izkl?st?tas Latvijas Augu aizsardz?bas p?tniec?bas centra organiz?taj? D?rza dien? z/s “Kl?ves”, Elejas pagast?, Jelgavas novad?. (11.08.2015.)

Posted in Jaunumi | Comments Off on ?urn?la “AGRO TOPS” septembra numur?

?urn?la “D?rzs un Drava” j?lija – augusta numur?

M?su p?tnieces raksts: “Glieme?u uzbrukums”.

Posted in Jaunumi | Comments Off on ?urn?la “D?rzs un Drava” j?lija – augusta numur?

Lauku izm??in?jumu un laboratoriju eksperimentu skate – konkurss

2015. gada 13. j?lij? Latvijas Augu aizsardz?bas p?tniec?bas centr? notika Lauku izm??in?jumu un laboratoriju eksperimentu skate ? konkurss.

Posted in Jaunumi | Comments Off on Lauku izm??in?jumu un laboratoriju eksperimentu skate – konkurss

?urn?la “AGRO TOPS” augusta numur?

M?su vado??s p?tnieces raksts: “Vai iesp?jams ierobe?ot cieto melnplauku biolo?iskaj? saimniec?b??”.

Posted in Jaunumi | Comments Off on ?urn?la “AGRO TOPS” augusta numur?

?urn?la “Saimnieks” augusta numur?

M?su vado??s p?tnieces raksts: “Par trifel?m un to kultiv??anu”.

Posted in Jaunumi | Comments Off on ?urn?la “Saimnieks” augusta numur?

?urn?la “AGRO TOPS” j?lija numur?

M?su zin?tnieku raksti: “Izplat?t?k?s nez?les kukur?zas s?jumos” un “Kartupe?u oosporoze jeb gumijas puve”.

Posted in Jaunumi | Comments Off on ?urn?la “AGRO TOPS” j?lija numur?

?urn?la “Saimnieks” j?lija numur?

M?su vado??s p?tnieces raksts: “Par trifel?m un to kultiv??anu”.

Posted in Jaunumi | Comments Off on ?urn?la “Saimnieks” j?lija numur?

?urn?la “D?rzs un Drava” maija – j?nija numur?

M?su zin?tnieku raksti: “M?ness un augi: iesp?jam?s ietekmes racion?lo pamatu mekl?jot” un “M???gie viesi – laputis”.

Posted in Jaunumi | Comments Off on ?urn?la “D?rzs un Drava” maija – j?nija numur?

?urn?la “AGRO TOPS” j?nija numur?

M?su zin?tnieku raksti: “Latvij? bie??k nov?rot?s rudzu slim?bas”, “Kas ir kartupe?u antraknoze?”, “Izplat?t?k?s nez?les lauka pupu s?jumos”.

Posted in Jaunumi | Comments Off on ?urn?la “AGRO TOPS” j?nija numur?

?urn?la “Saimnieks” j?nija numur?

M?su p?tnieces raksts: “Ziemas ??ir?u v?rt??ana. Ziemas kvie?i”.

Posted in Jaunumi | Comments Off on ?urn?la “Saimnieks” j?nija numur?

?urn?la “AGRO TOPS” maija numur?

M?su p?tnieces raksts: “Izplat?t?k?s nez?les rap?a s?jumos”.

Posted in Jaunumi | Comments Off on ?urn?la “AGRO TOPS” maija numur?

?urn?la “D?rzs un Drava” marta – apr??a numur?

M?su zin?tnieku raksti: “S?c augu sulu virs un zem zemes” un “Ar ko un k? kait?k?i ?d”.

Posted in Jaunumi | Comments Off on ?urn?la “D?rzs un Drava” marta – apr??a numur?

?urn?la “Saimnieks” apr??a numur?

M?su zin?tnieku raksti: “S?kziedu s?kgalv?te – nel?gts viesis gandr?z katr? d?rz?”, “?bolu puves un to ierosin?t?ji”, “Mie?u lapu t?klplankumain?bas Drechslera teres att?st?ba un ietekme uz vasaras mie?u ra?u”.

Posted in Jaunumi | Comments Off on ?urn?la “Saimnieks” apr??a numur?

?urn?la “AGRO TOPS” apr??a numur?

M?su zin?tnieku raksti: “Vasaras kvie?i – nav rezerves variants” un “Izplat?t?k?s nez?les vasaras mie?u un vasaras kvie?u s?jumos”.

Posted in Jaunumi | Comments Off on ?urn?la “AGRO TOPS” apr??a numur?

?urn?la “AGRO TOPS bibliot?ka 2015” numur?

M?su zin?tnieku raksti: ?Aug?u kokiem un kr?mogul?jiem b?stam?s z??lapsenes?; “J?nogul?ju stiklsp?r?a ierobe?o?anas iesp?jas”; “SMECERNIEKI aug?u un ogu d?rzos” un “Bumbier?m b?stamiem PANGODI?I”.

Posted in Jaunumi | Comments Off on ?urn?la “AGRO TOPS bibliot?ka 2015” numur?

Semin?rs “FAD potenci?ls augu aizsardz?b? biolo?iskajos ?be?u st?d?jumos”

?Funkcion?l?s agrobiolo?isk?s daudzveid?bas potenci?ls augu aizsardz?b? biolo?iskajos ?be?u st?d?jumos? 2016.gada 21.apr?l? plkst. 11.00, Struktoru iel? 14a, R?g?

Posted in Apmācības un semināri, Jaunumi | Comments Off on Semin?rs “FAD potenci?ls augu aizsardz?b? biolo?iskajos ?be?u st?d?jumos”

?urn?la “AGRO TOPS” marta numur?

M?su p?tnieces raksts: ?Izplat?t?k?s nez?les ziemas kvie?u s?jumos?.

Posted in Jaunumi | Comments Off on ?urn?la “AGRO TOPS” marta numur?

?urn?la “Saimnieks” marta numur?

M?su zin?tnieku raksti: “Izplat?t?k?s nez?les ziemas un vasaras rap?u s?jumos” un “?bolu puves un to ierosin?t?ji”.

Posted in Jaunumi | Comments Off on ?urn?la “Saimnieks” marta numur?

APTAUJA ? RIMpro prognozes ?be?u tin?ja un kraupja ierobe?o?anai

V?lamies noskaidrot J?su viedokli par prognozes pielietojam?bu, efektivit?ti un att?st?bas iesp?j?m.

Posted in Jaunumi | Comments Off on APTAUJA ? RIMpro prognozes ?be?u tin?ja un kraupja ierobe?o?anai

7. NORBARAG semin?rs

2015. gada 24. ? 25. febru?r? LAAPC zin?tnieki piedal?j?s 7. NORBARAG semin?r?.

Posted in Jaunumi | Comments Off on 7. NORBARAG semin?rs

?urn?la “Saimnieks” febru?ra numur?

M?su zin?tnieku raksts: “Vermikomposts – fiziolo?isk? ietekme uz augiem un mikrobiolo?isk? kvalit?te?.

Posted in Jaunumi | Comments Off on ?urn?la “Saimnieks” febru?ra numur?

Konference ?L?dzsvarota lauksaimniec?ba?

2015. gada 19. ? 20. febru?r? LAAPC zin?tnieki piedal?j?s zin?tniski praktiskaj? konferenc? “L?dzsvarota lauksaimniec?ba? Jelgav?.

Posted in Jaunumi | Comments Off on Konference ?L?dzsvarota lauksaimniec?ba?

Zin?tnisko p?t?jumu prezent?cijas pas?kums

2014. gada 5. decembr? tika prezent?ti projekta ?Ilgtsp?j?gas biolo?isk?s d?rzkop?bas att?st?ba, izmantojot vidi saudz?jo?as augu aizsardz?bas tehnolo?ijas, saglab?jot dabas resursus un to biolo?isko daudzveid?bu? rezult?ti.

Posted in Jaunumi | Comments Off on Zin?tnisko p?t?jumu prezent?cijas pas?kums

Zin?tnisko p?t?jumu prezent?cijas pas?kums

2014. gada 5. decembr? tika prezent?ti projekta ?Nez??u izplat?bas ierobe?o?ana integr?t?s augu aizsardz?bas sist?m? laukaugu kult?ru s?jumos un st?d?jumos, sekm?jot vides un resursu ilgtsp?j?gu izmanto?anu? rezult?ti.

Posted in Jaunumi | Comments Off on Zin?tnisko p?t?jumu prezent?cijas pas?kums
Top