Projekti 2008. gad?

LZP projekta Nr. 05.16.07. ?Integr?tai audz??anai piem?rotu aug?augu ??ir?u selekcija un tehnolo?isk? izp?te? ietvaros p?t?jumi par augu aizsardz?bas jaut?jumiem (l?gums ar LV Aug?kop?bas instit?tu); 2007. ? 2008. g., M. Eihe.


ZM pas?t?ta projekta ?Tehnolo?iskie risin?jumi graudkop?bas nozares att?st?bai Latvij?? ietvaros:

  • ?Da??du melnplauku sugu izplat?ba ziem?ju un vasar?ju lab?bu s?jumos, kvie?u ciet?s melnplaukas ierosin?t?ja popul?ciju izp?te?; 2007.-2009. g. I. Priekule;
  • ?V?rpu fuzariozes monitorings un mikotoks?nu risks ziemas kvie?u s?jumos Latvij??; 2006.-2009. g., O. Treikale;

(l?gums ar APP ?Valsts Stendes graudaugu selekcijas instit?ts?)


ZM pas?t?ts projekts ?Vidi saudz?jo?u audz??anas tehnolo?iju preciz??ana aug?u un ogu d?rzos da??dos augsnes un klimatiskajos apst?k?os?, LAAPC uzdevumi projekta ietvaros:

  • Veikt ogu (zemenes, avenes) st?d?jumu apseko?anu un noteikt slim?bu ierosin?t?ju izplat?bu, veikt to sugu noteik?anu da??dos ra?o?anas apst?k?os un izdal?t noz?m?g?kos;
  • Veikt noz?m?g?ko kait?go organismu, t.sk. bumbieru ? kadi?u r?sas ierosin?t?ju, Phomopsis vaccinii, pl?mju tin?ja, ?ir?u mu?as, biolo?ijas un epidemiolo?iju izp?ti Latvijas apst?k?os;
  • Pilnveidot ?be?u kraupja datoriz?to br?din?juma sist?mu RIMpro, papildinot augu aizsardz?bas l?dzek?u datu b?zi ar da??diem fungic?diem, to mais?jumiem, p?t?jumos nosakot to lieto?anas termi?us, aizsardz?bas periodus, k? ar? papildin?t RIMpro ar modeli ?be?u tin?ja izplat?bas prognoz??anai un kontrolei;
  • Noteikt j??ogu stiklsp?r?a un j??ogu pumpuru vai dzinumu kodes izplat?bu Latvij?, izmantojot da??das noteik?anas un ierobe?o?anas metodes;
  • Veikt Latvij? izplat?t?ko biolo?isko augu aizsardz?bas l?dzek?u p?rbaudi aug?augu noz?m?g?ko kait?k?u (?bolu tin?ja un p?l?d?u t?klkodes) ierobe?o?anai

(l?gums ar APP ?Latvijas Valsts aug?kop?bas instit?ts?); 2007.-2011. g., M. Eihe


R?gas Tehnisk?s universit?tes pas?t?ts p?t?jums ?Biosadalo?o polim?rsist?mu noder?gums augu aizsardz?bas l?dzek?u efektivit?tes paaugstin??anai s?klu apstr?d??; 2008. g., O. Treikale


Valsts augu aizsardz?bas dienesta pas?t?ts p?t?jums ?Graudaugu ??ir?u iztur?bas pret slim?b?m izv?rt?jums?; (2008. gads) O. Treikale


SIA ?Latvijas Lauku konsult?ciju un izgl?t?bas atbalsta centrs? pas?t?ts p?t?jums ?Sabalans?ts insektic?du pielietojums ?be?u d?rzos kait?k?u apkaro?anai?; 2008. g., I. Apen?te

Top