2010. gada publikācijas

1.Starptautiski citējami izdevumi

Apenite I. Dynamics of cranberry tipworm relative population density and influence of weather conditions on the pest development in Latvia. Latvijas Entomologs, 2010., Nr. 48, 101.-106.lpp.
Treikale O.,Priekule I., Javoisha B., Lazareva L. Fusarium head blight: distribution in wheat in Latvia. Communications in Agricultural and Applied Biological Sciences, Proceedings 62nd International Symposium of Crop Protection. May 18, 2010. Gent: Ghent University, Vol: 75 (4), p. 627-634.
Vanaga I., Mintale Z., Smirnova O. Control possibilities of Apera spica-venti (L.) P.Beauv. in winter wheat with autumn and spring applications of herbicides in Latvia./ International scientific conference “Risks in Agriculture: Environmental and Economic Consequences”. June 8 – 10, 2010. Tallinn, Estonia. Agronomy Research, Volume 8, Risks in Agriculture: Environmental and Economic Consequences, Special Issue 2, pp. 493 – 498.
Vanaga I., Mintale Z., Smirnova O. Dominant species of dicot-weeds and weed biodiversity in spring barley in Latvia. Communications in Agricultural and Applied Biological Sciences, Proceedings 62nd International Symposium of Crop Protection. May 18, 2010. Gent: GhentUniversity, Vol: 75 (2), p. 119-127.

2.Latvijas Zinātnes padomes atzīti recenzējami zinātniskie izdevumi

Apenīte I. Dzērveņu dzinumu pangodiņa skaita dinamika Latvijas lielogu dzērvenēs veģetācijas sezonā. Latvijas Lauksamniecības Universitātes Raksti, Jelgava: LLU, No. 24 (319), 12.-19.lpp.

 

3.Starptautisko kongresu, konferenču, semināru, darba sanāksmju recenzēto rakstu pilnu tekstu izdevumi

Трейкале О., Руде О., Вилцанс М. Oптимизация защитных мероприятий в борьбе с опасными листовыми болезнями картофеля в условиях Латвии. ISSN 0134-9740, Kартофелеводство, Сборник научных трудов, т. 18, с. 176-185. Минск, (Baltkrievija)
Vanaga I., Mintale Z., Smirnova O. Weeds and effect of pre- and post-emergence weed control with herbicides in potato in Latvia./ “Картофелеводство Беларуси: научное обеспечение и инновационный путь развития”. 2010,  Минск,  Белоруссия. Картофелеводство, Сборник научных трудов, T. 18, c.  42 – 51.

4.Starptautisko kongresu, konferenču, semināru, darba sanāksmju nerecenzēto rakstu pilnu tekstu izdevumi

—————————————————————————————————————————————–

5.Starptautisko konferenču tēzes

Suproniene S., Mankeviceene A., Treikale O., Lõiveke H. The occurrence of Fusarium and mycotoxins in cereals in the Baltic Countries. Book of abstracts, “Focus” Bioforsk 1, Vol. 5 Nr. 7 (Nordic Baltic Fusarium Seminar, Ski, Norway, 23-25 November 2010), p. 7.
Treikale O., Priekule I., Brice E Occurrence and control of Fusarium in cereals in Latvia. Book of abstracts, “Focus” Bioforsk 1, Vol. 5 Nr. 7 (Nordic Baltic Fusarium Seminar, Ski, Norway, 23-25 November 2010), p. 19.
Treikale O., PriekuleI., Javoisha B., Lazareva L. Fusarium head blight: distribution in wheat in Latvia. Abstracts, 62nd International Symposium on Crop Protection, May 18, 2010, Gent, Belgium, p. 213.
Vanaga I., Mintale Z., Smirnova O. Dominant species of dicot-weeds and weed biodiversity in spring barley in Latvia./ 62nd International Symposium on Crop Protection, Abstracts. May 18, 2010. Ghent, Belgium. pp. 125.

6.Citas publikācijas

Apenīte I. Dzērveņu dzinumu pangodiņa Dasineura vaccinii (Smith) bioloģija, ekoloģija un ekonomiskā nozīme Latvijā/ Promocijas darbs Dr. agr. zinātniskā grāda iegūšanai.
Vanaga I. Nezāļu izplatības dinamika un to ierobežošanas iespējas graudaugos augu maiņā Vidzemē/ Promocijas darbs Dr. agr. zinātniskā grāda iegūšanai.
Lapiņa L. Fungicīdu lietošanas efektivitāte ziemas kviešu sējumos/ Diplomdarbs agronoma ar specializāciju uzņēmējdarbībā lauksaimniecībā kvalifikācijas iegūšanai
Smirnova O. Herbicīdu efektivitātes pētījumi ziemas kviešu un tritikāles sējumos/ Diplomdarbs profesionālā maģistra grāda lauksaimniecībā iegūšanai.
Volkova J. Preparāta „AS” fizioloģiskās aktivitātes novērtēšana. / Diplomdarbs lauksaimniecības zinātņu bakalaura grāda iegūšanai lauksaimniecībā.
Gaile Z., Vilcāns M., Volkova J. Griķu audzēšanas paņēmieni Austrumlatvijas saimniecībās. Ražas svētki „Vecauce-2010”, Zināšanas – visdrošākais ieguldījums darbam un dzīvei, Zinātniskā semināra rakstu krājums, 2010, lpp. 80-83.
Mintāle Z., Vikmane M. Slāpekļa un sēra mēslojuma ietekme uz hlorofila a fluorescenci vasaras rapša Brassica napus L. lapās un sēklu ražu./ Zinātniskā semināra rakstu krājums „Ražas svētki – Vecauce 2010”. Vecauce, LLU, 2010. 54. – 57. lpp.

7.Publikācijas periodiskos izdevumos

Apenīte I, Stalažs A., Feldmane D. Ķiršu mušas ierobežošanas iespējas. „Agro Tops”, 2010, Nr. 6, 65.-66. lpp.
Eihe M. Augu aizsardzība augļu un ogu dārzos. Dārza Pasaule, 2010, Nr. 4.
Eihe M. Augu aizsardzība augļu un ogu dārzos. Dārza Pasaule, 2010, Nr. 6.
Eihe M. Augļu dārza aizsardzība vasaras beigās. Dārza Pasaule, 2010, Nr. 8., 44. – 46. lpp.
Javoiša B.,

Rūde O.

Vai nepieciešama kartupeļu sēklas kodināšana? Agrotops Nr. 5 (153), 22.-24.lpp.
Priekule I., Derilo B. Kvalitatīva sēkla – labas ražas pamats. „Agro Tops”, 2010, Nr. 4, 22.-24. lpp.
Ozoliņa-Pole L. Kad izlidos ābolu tinējs. „Agro Tops”, 2010, Nr. 6, 64.lpp.
Top