2010. gada publikācijas

1.Starptautiski cit?jami izdevumi

Apenite I. Dynamics of cranberry tipworm relative population density and influence of weather conditions on the pest development in Latvia. Latvijas Entomologs, 2010., Nr. 48, 101.-106.lpp.
Treikale O.,Priekule I., Javoisha B., Lazareva L. Fusarium head blight: distribution in wheat in Latvia. Communications in Agricultural and Applied Biological Sciences, Proceedings 62nd International Symposium of Crop Protection. May 18, 2010. Gent: Ghent University, Vol: 75 (4), p. 627-634.
Vanaga I., Mintale Z., Smirnova O. Control possibilities of Apera spica-venti (L.) P.Beauv. in winter wheat with autumn and spring applications of herbicides in Latvia./ International scientific conference “Risks in Agriculture: Environmental and Economic Consequences”. June 8 – 10, 2010. Tallinn, Estonia. Agronomy Research, Volume 8, Risks in Agriculture: Environmental and Economic Consequences, Special Issue 2, pp. 493 – 498.
Vanaga I., Mintale Z., Smirnova O. Dominant species of dicot-weeds and weed biodiversity in spring barley in Latvia. Communications in Agricultural and Applied Biological Sciences, Proceedings 62nd International Symposium of Crop Protection. May 18, 2010. Gent: GhentUniversity, Vol: 75 (2), p. 119-127.

2.Latvijas Zin?tnes padomes atz?ti recenz?jami zin?tniskie izdevumi

Apen?te I. Dz?rve?u dzinumu pangodi?a skaita dinamika Latvijas lielogu dz?rven?s ve?et?cijas sezon?. Latvijas Lauksamniec?bas Universit?tes Raksti, Jelgava: LLU, No. 24 (319), 12.-19.lpp.

?

3.Starptautisko kongresu, konferen?u, semin?ru, darba san?ksmju recenz?to rakstu pilnu tekstu izdevumi

???????? ?., ???? ?., ??????? ?. O?????????? ???????? ??????????? ? ?????? ? ???????? ????????? ????????? ????????? ? ???????? ??????. ISSN 0134-9740, K???????????????, ??????? ??????? ??????, ?. 18, ?. 176-185. ?????, (Baltkrievija)
Vanaga I., Mintale Z., Smirnova O. Weeds and effect of pre- and post-emergence weed control with herbicides in potato in Latvia./ “???????????????? ????????: ??????? ??????????? ? ????????????? ???? ????????”. 2010,? ?????,? ??????????. ????????????????, ??????? ??????? ??????, T. 18, c.? 42 – 51.

4.Starptautisko kongresu, konferen?u, semin?ru, darba san?ksmju nerecenz?to rakstu pilnu tekstu izdevumi

—————————————————————————————————————————————–

5.Starptautisko konferen?u t?zes

Suproniene S., Mankeviceene A., Treikale O., L?iveke H. The occurrence of Fusarium and mycotoxins in cereals in the Baltic Countries. Book of abstracts, ?Focus? Bioforsk 1, Vol. 5 Nr. 7 (Nordic Baltic Fusarium Seminar, Ski, Norway, 23-25 November 2010), p. 7.
Treikale O., Priekule I., Brice E Occurrence and control of Fusarium in cereals in Latvia. Book of abstracts, ?Focus? Bioforsk 1, Vol. 5 Nr. 7 (Nordic Baltic Fusarium Seminar, Ski, Norway, 23-25 November 2010), p. 19.
Treikale O., PriekuleI., Javoisha B., Lazareva L. Fusarium head blight: distribution in wheat in Latvia. Abstracts, 62nd International Symposium on Crop Protection, May 18, 2010, Gent, Belgium, p. 213.
Vanaga I., Mintale Z., Smirnova O. Dominant species of dicot-weeds and weed biodiversity in spring barley in Latvia./ 62nd International Symposium on Crop Protection, Abstracts. May 18, 2010. Ghent, Belgium. pp. 125.

6.Citas publik?cijas

Apen?te I. Dz?rve?u dzinumu pangodi?a Dasineura vaccinii (Smith) biolo?ija, ekolo?ija un ekonomisk? noz?me Latvij?/ Promocijas darbs Dr. agr. zin?tnisk? gr?da ieg??anai.
Vanaga I. Nez??u izplat?bas dinamika un to ierobe?o?anas iesp?jas graudaugos augu mai?? Vidzem?/ Promocijas darbs Dr. agr. zin?tnisk? gr?da ieg??anai.
Lapi?a L. Fungic?du lieto?anas efektivit?te ziemas kvie?u s?jumos/ Diplomdarbs agronoma ar specializ?ciju uz??m?jdarb?b? lauksaimniec?b? kvalifik?cijas ieg??anai
Smirnova O. Herbic?du efektivit?tes p?t?jumi ziemas kvie?u un tritik?les s?jumos/ Diplomdarbs profesion?l? ma?istra gr?da lauksaimniec?b? ieg??anai.
Volkova J. Prepar?ta ?AS? fiziolo?isk?s aktivit?tes nov?rt??ana. / Diplomdarbs lauksaimniec?bas zin?t?u bakalaura gr?da ieg??anai lauksaimniec?b?.
Gaile Z., Vilc?ns M., Volkova J. Gri?u audz??anas pa??mieni Austrumlatvijas saimniec?b?s. Ra?as sv?tki ?Vecauce-2010?, Zin??anas ? visdro??kais ieguld?jums darbam un dz?vei, Zin?tnisk? semin?ra rakstu kr?jums, 2010, lpp. 80-83.
Mint?le Z., Vikmane M. Sl?pek?a un s?ra m?slojuma ietekme uz hlorofila a fluorescenci vasaras rap?a Brassica napus L. lap?s un s?klu ra?u./ Zin?tnisk? semin?ra rakstu kr?jums ?Ra?as sv?tki ? Vecauce 2010?. Vecauce, LLU, 2010. 54. – 57. lpp.

7.Publik?cijas periodiskos izdevumos

Apen?te I, Stala?s A., Feldmane D. ?ir?u mu?as ierobe?o?anas iesp?jas. ?Agro Tops?, 2010, Nr. 6, 65.-66. lpp.
Eihe M. Augu aizsardz?ba aug?u un ogu d?rzos. D?rza Pasaule, 2010, Nr. 4.
Eihe M. Augu aizsardz?ba aug?u un ogu d?rzos. D?rza Pasaule, 2010, Nr. 6.
Eihe M. Aug?u d?rza aizsardz?ba vasaras beig?s. D?rza Pasaule, 2010, Nr. 8., 44. ? 46. lpp.
Javoi?a B.,

R?de O.

Vai nepiecie?ama kartupe?u s?klas kodin??ana? Agrotops Nr. 5 (153), 22.-24.lpp.
Priekule I., Derilo B. Kvalitat?va s?kla ? labas ra?as pamats. ?Agro Tops?, 2010, Nr. 4, 22.-24. lpp.
Ozoli?a-Pole L. Kad izlidos ?bolu tin?js. ?Agro Tops?, 2010, Nr. 6, 64.lpp.
Top