PROJEKTI 2016. GAD?

LAAPC 2016. gad? pl?no ?stenot sekojo?u lauksaimniec?b? izmantojamu zin?tnes projektu: “Inovat?vs dizains un pas?kumi funkcion?l?s biolo?isk?s daudzveid?bas paaugstin??anai biolo?iskajos aug?u d?rzos (ECOORCHARD)” (2015.-2017. gads).

Projekta m?r?is: Izveidot efekt?vus l?dzek?us biolo?isko ?be?u d?rzu izveido?anai vai p?rveido?anai un adapt?t ?pa?us agrotehniskos pas?kumus, lai palielin?tu d?rzu elast?gumu caur augst?ku funkcion?lo biolo?isko daudzveid?bu.

Atbalst?t? projekta gaid?mo rezult?tu public??anas vieta: http://www.laapc.lv ?un Latvijas Lauksaimniec?bas universit?tes interneta vietn? ? p?t?jumu datub?z?.

Visiem uz??mumiem, kuri darbojas konkr?taj? nozar?, atbalst?t? projekta rezult?ti ir pieejami bez maksas.

LAAPC_ECOORCHARD_atskaite_2016

Inform?cija public?ta 2016. gada 4.?janv?r?


LAAPC 2016. gad? pl?no ?stenot sekojo?u lauksaimniec?b? izmantojamu zin?tnes projektu: “Ieteikumu izstr?de v?jauzas un citu izplat?t?ko nez??u sugu ierobe?o?anas pas?kumiem Latvijas apst?k?os” (2015.-2018. gads).

Projekta m?r?is: Ieg?t zin?tniski pamatotu inform?ciju par galvenaj?m likumsakar?b?m, kas nosaka nez??u popul?ciju strukt?ru Latvij? un uz t?s pamata izstr?d?t ieteikumus nez??u ierobe?o?anas pas?kumiem Latvijas apst?k?os.

Atbalst?t? projekta gaid?mo rezult?tu public??anas vieta: http://www.laapc.lv ?un Latvijas Lauksaimniec?bas universit?tes interneta vietn? ? p?t?jumu datub?z?.

Visiem uz??mumiem, kuri darbojas konkr?taj? nozar?, atbalst?t? projekta rezult?ti ir pieejami bez maksas.

LAAPC_nezales_atskaite_2016

Inform?cija public?ta 2016. gada?4.?janv?r?


LAAPC 2016. gad? pl?no ?stenot sekojo?u lauksaimniec?b? izmantojamu zin?tnes projektu: “?be?u un bumbieru kraupja un ?bolu tin?ja ierobe?o?ana, izmantojot datoriz?to atbalsta sist?mu ? relat?v? infekcijas m?r?jumu programma (RIMpro) ? un t?s pilnveide aug?u koku v??a ierobe?o?anai integr?taj? aug?kop?b?” (2015.-2017. gads).

Projekta m?r?is: Nodro?in?t aug?kopjus ar slim?bu un kait?k?u att?st?bas prognoz?m, izmantojot datoriz?to atbalsta sist?mu RIMpro.

Atbalst?t? projekta gaid?mo rezult?tu public??anas vieta: http://www.laapc.lv ?un Latvijas Lauksaimniec?bas universit?tes interneta vietn? ? p?t?jumu datub?z?.

Visiem uz??mumiem, kuri darbojas konkr?taj? nozar?, atbalst?t? projekta rezult?ti ir pieejami bez maksas.

LAAPC_RIMpro_atskaite_2016

Inform?cija public?ta 2016. gada?4.?janv?r?


LAAPC 2016. gad? pl?no ?stenot sekojo?u lauksaimniec?b? izmantojamu zin?tnes projektu:??Dzelten?s r?sas slim?bas ierosin?t?ja Puccinia Striiformis, Wes. rasuizplat?ba Latvij? un pas?kumi t?s post?guma ierobe?o?anai kvie?u s?jumos?.

Projekta m?r?is: Identific?t Latvij? sastopam?s dzelten?s r?sas slim?bas ierosin?t?ja Puccinia Striiformis, Wes. rases un izstr?d?t rekomend?cijas dzelten?s r?sas izplat?bas ierobe?o?anai kvie?u s?jumos.

Projekt? gaid?mo rezult?tu aptuvenais public??anas laiks: 01.2018.

Projekt? gaid?mo rezult?tu public??anas vieta internet?: www.laapc.lv un www.arei.lv

Visiem uz??mumiem, kuri darbojas lauksaimniec?bas nozar?, atbalst?t? projekta rezult?ti ir pieejami bez maksas.

Top