Projekti 2010. gad?

ZM pas?t?ts projekts ?Ilgtsp?j?gas aug?kop?bas att?st?ba, izmantojot vidi un ?de?us saudz?jo?as, k? ar? lauku ainavu saglab?jo?as integr?t?s audz??anas tehnolo?ijas klimata p?rmai?u mazin??anai un biolo?isk?s daudzveid?bas nodro?in??anai?. LAAPC uzdevumi projekta ietvaros:

  • veikt atk?rtotu Amerikas lielogu dz?rve?u st?d?jumu apseko?anu, lai nov?rt?tu ogu puves izplat?bas l?meni, veikt patogenit?tes testus;
  • turpin?t no 2008.gad? iev?ktajiem kr?mmelle?u paraugiem izdal?to s??u noteik?anu laboratorij?;
  • sekot l?dzi RIMpro praktiskajai izmanto?anai aug?u d?rzos Latvij?;
  • turpin?t biolo?isko augu aizsardz?bas l?dzek?u efektivit?tes p?rbaudi aug?augu un ogul?ju slim?bu ierobe?o?anai;
  • veikt p?t?jumus kr?mmelle?u st?d?jum? gatavo ogu puves att?st?bas ?patn?bu un ierobe?o?anas iesp?ju izv?rt??anai;
  • preciz?t dz?rve?u dzinumu pangodi?a izlido?anas un ierobe?o?anas laiku Amerikas lielogu dz?rven?s;
  • veikt ave?u st?d?jumu apseko?anu un noteikt kait?k?u izplat?bu da??dos ra?o?anas apst?k?os;
  • veikt j??ogu stiklsp?r?a izplat?bas Latvij? un popul?ciju regul?jo?o meh?nismu p?t?jumus;;
  • sadarb?b? ar LVAI zin?tniekiem noteikt efekt?v?ko augu aizsardz?bas metodi ?ir?u mu?as popul?cijas ierobe?o?anai saldo ?ir?u st?d?jum?.

(l?gums ar APP ?Latvijas Valsts aug?kop?bas instit?ts?); 2010.-2011. g., M. Eihe


ZM pas?t?ts projekts ?Graudaugu ??ir?u iztur?bas izv?rt?jums pret slim?b?m Latvijas agroklimatiskajos apst?k?os, nov?rt?jot ??ir?u saimniecisk?s ?pa??bas?; (2010. gads) O. Treikale


ZM pas?t?ts projekts ?Kult?raugu kait?go organismu izplat?bas, post?guma un att?st?bas ciklu p?t?jumi kait?guma sliek??u izstr?d??anai integr?taj? augu aizsardz?b??. LAAPC uzdevums projekta ietvaros:

  • veikt p?t?jumus par kait?k?u sastopam?bu un ierobe?o?anas iesp?j?m rap?a s?jumos.

(l?gums ar LLU), 2009. (- 2013.) g., I.Apen?te

Top