Publikācijas

Latvijas Augu aizsardz?bas p?tniec?bas centra zin?tnieki savu p?t?jumu rezult?tus apkopo zin?tniskaj?s publik?cij?s, kas tiek ievietotas gan Latvij? izdotos zin?tnisko rakstu kr?jumos, gan starptautiskos izdevumos. ?si, koncentr?ti kopsavilkumi tiek ievietoti zin?tnisko konferen?u rakstu un kopsavilkumu kr?jumos.

Sadarb?b? ar citu instit?ciju zin?tniekiem tiek sagatavoti materi?li un izdotas bro??ras, izgl?tojo?i materi?li, m?c?bu gr?matas.

B?tiska noz?me zin?tnisko p?t?jumu rezult?tu populariz??anai ir publik?cij?m Latvijas preses izdevumos. T?p?c LAAPC zin?tnieki gatavo rakstus da??diem ?urn?liem.

Top