2013. gada iepirkumi
Informat?vie pazi?ojumi par iepirkumiem saska?? ar Publisko iepirkumu likumu.
L?guma priek?mets LAAPC darbinieku vesel?bas apdro?in??ana
L?guma nolikums 2013_nolikums_va
Iepirkuma identifik?cijas Nr. LAAPC 1/2013
Pazi?ojuma publik?cijas datums 08.10.2013.
Pied?v?juma iesnieg?anas termi?? 22.10.2013. plkst. 11.00
L?muma pie?em?anas datums 25.10.2013.
L?guma izpild?t?js un l?gumcena (bez PVN) ?Compensa Life Vienna Insurance Group? SE Latvijas fili?le LVL 11 696,00
L?guma izpild??anas termi?? 09.11.2015.
L?guma priek?mets Klimata kamera augu audz??anai ar vides kontroles iesp?ju
L?guma nolikums 2013_nolikums_kamera_2_
Iepirkuma identifik?cijas Nr. LAAPC 2/2013
Pazi?ojuma publik?cijas datums 31.10.2013.
Pied?v?juma iesnieg?anas termi?? 12.11.2013. plkst.11.00
L?muma pie?em?anas datums 19.11.2013.
L?guma izpild?t?js un l?gumcena (bez PVN) SIA ?INVITORS?, LVL 5805,00
L?guma izpild??anas termi?? 09.12.2013.
Top