Nezāļu pētniecība

Nez??u p?tniec?bas grupas speci?listi:

  • sagatavo un sniedz inform?ciju par da??du nez??u sugu att?st?bas ?patn?b?m da??du kult?raugu s?jumos un st?d?jumos;
  • veic herbic?du un desikantu efektivit?tes un selektivit?tes p?rbaudes un demonstr?jumu izm??in?jumus;
  • sniedz ieteikumus par pas?kumiem, kas saist?ti ar nez??u ierobe?o?anu (agrotehniskie, ??miskie pa??mieni);
  • sniedz ieteikumus par pas?kumiem, kas j?iev?ro, lai samazin?tu nez??u rezistences pret herbic?diem izveido?an?s risku;
  • sniedz ieteikumus par pas?kumiem, kas j?iev?ro, lai samazin?tu v?jauzas izplat?bu Latvij?.
  • sagatavo publik?cijas viet?ja un starptautiska m?roga lauksaimniec?bas nozares ?urn?los.

kult?raugu s?jumi

Top