Projekti 2014. gad?

ZM pas?t?ts projekts??Graudaugu ??ir?u iztur?bas izv?rt?jums pret slim?b?m Latvijas agroklimatiskajos apst?k?os, nov?rt?jot ??ir?u saimniecisk?s ?pa??bas?; (2014. gads) O. Treikale

LAAPC uzdevumi projekta ietvaros:

 • ?veikt graudaugu ??ir?u izv?rt?jumu pret slim?b?m.

gala_paarskats_skirnu_projekts_2014


ZM pas?t?ts projekts??Nez??u izplat?bas ierobe?o?ana integr?t?s augu aizsardz?bas sist?m? laukaugu kult?ru s?jumos un st?d?jumos, sekm?jot vides un resursu?ilgtsp?j?gu izmanto?anu?

Sadarb?b? ar l?dzizpild?t?jiem:?Latvijas Lauksaimniec?bas universit?ti, Valsts Stendes graudaugu selekcijas instit?tu,?Valsts Prieku?u laukaugu selekcijas instit?tu

LAAPC uzdevums projekta ietvaros:

 • Nez??u popul?ciju sast?vs, domin?jo??s sugas, to izplat?bas l?menis laukaugu s?jumos un st?d?jumos, izplat?bu ietekm?jo?ie kult?raugu audz??anas agrotehniskie pa??mieni.
 • ?sm??a viend?g?lapju nez?les ? v?jauzas (Avena fatua) biolo?iskais un agronomiskais kait?gums Latvijas apst?k?os.
 • Nez??u rezistence pret herbic?diem.

(l?gums ar ZM), 2013. (- 2014.) g., I.Vanaga

laapc_3_posma_atskaite_2014.pdf

LAAPC_4_posma_atskaite_2014


ZM pas?t?ts projekts??Vidi un ?de?us saudz?jo?ai audz??anai piem?rotu aug?augu ??ir?u sortimenta, audz??anas tehnolo?iju un integr?tas augu aizsardz?bas sist?mas izstr?de da??dos agroklimatiskajos apst?k?os?.

LAAPC uzdevumi projekta ietvaros:

 • att?st?t un pilnveidot ?be?u kraupja datoriz?t?s br?din?jumu sist?mas RIMpro izmanto?anu ?be?u un bumbieru kraupja ierobe?o?anai integr?taj? aug?kop?b?; (2012.-2014.)
 • izv?rt?t ?be?u un bumbieru slim?bu ierobe?o?anas iesp?jas praktiskaj? ra?o?an?, izmantojot fitosanit?ros pa??mienus; (2012. ? 2014.)
 • sal?dzin?t bumbieru kraupja Venturia pirina un ?be?u kraupja Venturia inaequalis att?st?bas ciklu, noteikt min?to s??u p?rziemo?anas iesp?jas Latvijas klimatiskajos apst?k?os, nov?rt?t bumbieru ??ir?u iztur?bu pret bumbieru kraupi lauka apst?k?os; (2012. ? 2014.)
 • izv?rt?t kr?mmelle?u gatavo ogu puves (ier. Colletotrichum sp.) att?st?bas ?patn?bas un ierobe?o?anas iesp?jas Latvij?, noteikt da??du ??ir?u iztur?bu pret s??u ierosin?taj?m slim?b?m; (2012. ? 2014.)
 • turpin?t noz?m?g?ko Amerikas lielogu dz?rve?u ogu puves ierosin?t?ju identifik?ciju ; (2012.)
 • veikt kaule?koku (pl?mju, sk?bo un saldo ?ir?u) st?d?jumu apseko?anu, lai noteiktu lapu plankumain?bu, pl?mju r?sas un aug?u puves izplat?bu da??dos ra?o?anas apst?k?os, nosakot slim?bu ierosin?t?jus; (2012. ? 2014.)
 • noskaidrot zeme?u miltrasas att?st?bas ?patn?bas Latvijas klimatiskajos apst?k?os, noskaidrot da??du zeme?u ??ir?u iztur?bu pret miltrasu; (2012. ? 2014.)
 • nov?rt?t datoriz?t?s ?bolu tin?ja Cydia pomonella L. br?din?juma sist?mas RIMpro praktisk?s ?izmanto?anas iesp?jas ?aug?u d?rzos (2012.-2014.);
 • noskaidrot efekt?v?k?s bumbieru lapu blusi?as Cacopsylla pyri L. un bumbieru lapu pang?rces Eriophyes pyri vai aug?koku t?kl?rces Panonchus ulmi Koch. popul?cijas ierobe?o?anas iesp?jas st?d?jum? (2012);
 • noskaidrot pl?mju tin?ja Cydia (Grapholita) funebrana un sarkan?s t?kl?rces Panonychus ulmi Koch. popul?cijas ierobe?o?anas iesp?jas st?d?jum? (2012);
 • turpin?t noskaidrot efekt?v?ko ??misko augu aizsardz?bas metodi Eiropas ?ir?u mu?as Rhagoletis cerasi L. popul?cijas ierobe?o?anai v?lo saldo ?ir?u st?d?jum? sadarb?b? ar LVAI (2012.);
 • veikt j??ogu stiklsp?r?a paraz?tu konstat?ciju un identifik?ciju Latvij? (2012.-2014.).

(l?gums ar LVAI), 2012. (- 2014.) g.

LAP_2014_majas_lapai (2)

Pielikums_Informativa_baze


ZM pas?t?ts projekts??Ilgtsp?j?gas biolo?isk?s d?rzkop?bas att?st?ba, izmantojot vidi saudz?jo?as augu aizsardz?bas tehnolo?ijas, saglab?jot dabas resursus un to biolo?isko daudzveid?bu?

LAAPC uzdevumi projekta ietvaros:

 • skaidrot vielu, kas ieg?tas no savva?as augiem (Artemisia, Urtica, Matricaria, Tripleurospermum) un saimniekaugiem (aven?m, zemen?m), ?pa??bas – to noder?gumu izmanto?anai k? zeme?u un ave?u kait?k?a – p?avas p?kain?s blakts (Lygus rugulipennis) atraktantus (pievilin?t?ji) un k? ave?u un zeme?u ziedu smecernieka (Anthonomus rubi) repelentus;
 • ?p?rbaud?t iesp?jam?s no savva?as augiem un saimniekaugiem ieg?to feromonu un kukai?u feromonu siner?isma iesp?jas p?avas p?kain?s blakts kontrolei;
 • uzlabot ?eramslazdu mode?us p?avas p?kain?s blakts (Lygus rugulipennis) un zeme?u un ave?u ziedu smecernieka (Anthonomus rubi) kontrolei;
 • p?t?t iesp?jas vien? ?eramslazd? kombin?t divus feromonus – ave?u un zeme?u ziedu smecernieka un p?avas p?kain?s blakts iz?er?anai zeme?u st?d?jumos, k? ar? noteikt efekt?v?ko ?eramslazdu modeli ??dai feromonu kombin?cijai.

(l?gums ar ZM), 2012. (-2014.) g., B.Ralle

LAAPC_atskaite_ZM_061211C-114_(2014)_2

Top