Informatīvie materiāli

Bro??ra “Rezistence pret augu aizsardz?bas l?dzek?iem”, R?ga 2018

Las?t vair?k >>


Bro??ra “Latvij? izplat?t?k?s nez?les un to ierobe?o?anas iesp?jas 2”, R?ga 2017

Las?t vair?k >>


Latvijas Augu aizsardz?bas p?tniec?bas centra organiz?t? semin?ra: “Aktu?l?kais par nez?l?m un slim?b?m laukaugu s?jumos” prezent?cijas

  • Prezent?cija – Izplat?t?k?s nez??u sugas Latvij??Las?t vair?k >>
  • Prezent?cija – Lauku pupu slim?bas, to izplat?ba un ierobe?o?anas iesp?jas?Las?t vair?k >>
  • Prezent?cija – Nez??u rezistence pret herbic?diem?Las?t vair?k >>
  • Prezent?cija – V?jauzas biolo?ija un ekonomiskais kait?gums?Las?t vair?k >>
  • Prezent?cija – V?jauzas un citu ?sm??a viend?g?lapju nez??u sugu izplat?ba Latvij??Las?t vair?k >>

Semin?ra ?FAD potenci?ls augu aizsardz?b? biolo?iskajos ?be?u st?d?jumos? prezent?cijas


Latvijas Augu aizsardz?bas p?tniec?bas centra zin?tniskaj? darb? izmantojam?s iek?rtas un aparat?ra

Las?t vair?k >>


Kas ir v?jauza?

V?jauza ir viengad?ga graudz??u dzimtas nez?le. 2013. un 2014. gad? veiktais p?t?jums vis? Latvijas teritorij? par?d?ja, ka ar v?jauzu pies?r?oto lauku skaits pieaug. Ieg?tie dati liecina, ka 82% novadu teritorij?s apsekotajos s?jumos ir sastopama ?? nez?le.

Las?t vair?k >>


Bro??ra “Latvij? izplat?t?k?s nez?les un to ierobe?o?anas iesp?jas”, R?ga 2016

Las?t vair?k >>

Top