2014. gada iepirkumi
Informat?vie pazi?ojumi par iepirkumiem saska?? ar Publisko iepirkumu likumu.
L?guma priek?mets Jauni mugursomas smidzin?t?ji LAAPC vajadz?b?m
L?guma nolikums nolikums_2014_3_smidzinataji
Iepirkuma identifik?cijas Nr. LAAPC 3/2014
Pazi?ojuma publik?cijas datums 14.11.2014.
Pied?v?juma iesnieg?anas termi?? 27.11.2014. plkst. 12:00
L?muma pie?em?anas datums 27.11.2014.
L?guma izpild?t?js un l?gumcena (bez PVN) Baumann Saatzuchtbedarf GmbH EUR 8296.00

baumann_lpprc_contract_sprayers

L?guma izpild??anas termi?? 30.12.2014.
L?guma priek?mets Lietotas viegl?s automa??nas ieg?de LAAPC vajadz?b?m
L?guma nolikums nolikums_2014_2_laapc_auto
Iepirkuma identifik?cijas Nr. LAAPC 2/2014
Pazi?ojuma publik?cijas datums 15.05.2014.
Pied?v?juma iesnieg?anas termi?? 27.05.2014. plkst. 12.00
L?muma pie?em?anas datums 27.05.2014.
L?guma izpild?t?js un l?gumcena (bez PVN) SIA “Auto ?le un Herbst” EUR 10826.45

ligums.ile.2014

L?guma izpild??anas termi?? 20.06.2014.
L?guma priek?mets Degvielas un citu transportl?dzek?u ekspluat?cijai nepiecie?amo pre?u ieg?de LAAPC saimniecisk? nodro?in?juma vajadz?b?m
L?guma nolikums nolikums_degviela_2014_1_laapc
Iepirkuma identifik?cijas Nr. LAAPC 1/2014
Pazi?ojuma publik?cijas datums 12.03.2014.
Pied?v?juma iesnieg?anas termi?? 25.03.2014.plkst.12.00
L?muma pie?em?anas datums 01.04.2014.
L?guma izpild?t?js un l?gumcena (bez PVN) SIA “Statoil Fuel&Retail Latvia” EUR 41999.00

ligums.statoil.2014_1_3

L?guma izpild??anas termi?? 31.03.2017.
Top