Entomoloģija

Entomolo?ijas grupas speci?listi:

  • veic insektic?du, akaric?du, repelentu un limac?du efektivit?tes un selektivit?tes p?rbaudes un demonstr?jumu izm??in?jumus;
  • veic da??du lamatu, augu smar?vielu un feromonu efektivit?tes p?rbaudi;
  • sagatavo un sniedz inform?ciju par da??du kait?k?u (kukai?u, ?r?u, glieme?u) sugu att?st?bas ?patn?b?m da??du kult?raugu s?jumos un st?d?jumos;
  • sniedz ieteikumus par profilaktiskajiem pas?kumiem kait?k?u ierobe?o?an?;
  • sniedz ieteikumus par kait?k?u popul?cijas ierobe?o?anas iesp?j?m kult?raugu s?jumos un st?d?jumos;
  • da??du fungic?du, mikrobiolo?isko prepar?tu, augu aug?anas regulatoru, aug?anas veicin?t?ju efektivit?tes un selektivit?tes nov?rt??anu aug?augu, d?rze?u st?d?jumos;
  • augu aizsardz?bas demonstr?jumu izm??in?jumu iek?rto?anu, kop?anu, v?rt??anu lauka dien?m u.c. vajadz?b?m;
  • ieteikumu snieg?anu par profilaktiskajiem pas?kumiem slim?bu nov?r?anai un ierobe?o?anai aug?augu un d?rze?u st?d?jumos;
  • ieteikumu snieg?anu slim?bu ierobe?o?anas pa??mienu izv?lei un veik?anai aug?augu un d?rze?u st?d?jumos.

 

kait?k?u identifik?cija

Top