Projekti 2011. gadā

ZM pasūtīts projekts „Ilgtspējīgas augļkopības attīstība, izmantojot vidi un ūdeņus saudzējošas, kā arī lauku ainavu saglabājošas integrētās audzēšanas tehnoloģijas klimata pārmaiņu mazināšanai un bioloģiskās daudzveidības nodrošināšanai”.

LAAPC uzdevumi projekta ietvaros:

 • no ābeļu, bumbieru, zemeņu un aveņu paraugiem tīrkultūrā izdalīto sēņu identifikācijas turpināšana laboratorijā;
 • krūmmelleņu slimību ierosinātāju identifikācijas turpināšana, izmantojot molekulārās metodes. Krūmmelleņu stādījumu atkārtota apsekošana fitosanitārā stāvokļa noskaidrošanai;
 • gatavo ogu puves (ier. Colletotrichum sp.) attīstības īpatnību un ierobežošanas iespēju izvērtēšana Latvijā, iekļaujot arī bioloģiskos augu aizsardzības līdzekļus;
 • atkārtota Amerikas lielogu dzērveņu stādījumu apsekošana ogu puves izplatības līmeņa noteikšanai, patogenitātes testu veikšana ogu puves ierosinātāju identifikācijai;
 • ābeļu kraupja brīdinājuma sistēmas RIMpro praktiska izmantošana augļu dārzos Latvijā;
 • ābeļu kraupja ierobežošanas iespēju izvērtēšana, izmantojot fitosanitāros paņēmienus;
 • datorizētās ābolu tinēja Cydia pomonella L. brīdinājuma sistēmas RIMpro praktiskā izmantošana augļu dārzos Latvijā;
 • bumbieru lapu blusiņas Psylla mali L. un ērču attīstība un populācijas regulēšanas iespēju pētījumi;
 • efektīvāko augu aizsardzības metožu noteikšana Eiropas ķiršu mušas Rhagoletis cerasi L. populācijas ierobežošanai saldo ķiršu stādījumā;
 • jāņogu stiklspārņa Synanthedon tipuliformis izplatības un populācijas regulējošo mehānismu pētījumi;
 • plūmju tinēja Cydia (Grapholita) funebrana un sarkanās tīklērces Panonychus ulmi Koch. populācijas regulēšanas iespēju pētījumi          (līgums ar APP „Latvijas Valsts augļkopības institūts”); 2010.-2011. g., R.Rancāne

ZM pasūtīts projekts „Graudaugu šķirņu izturības izvērtējums pret slimībām Latvijas agroklimatiskajos apstākļos, novērtējot šķirņu saimnieciskās īpašības”; (2011. gads) O. Treikale

LAAPC uzdevumi projekta ietvaros:

 • veikt graudaugu šķirņu izvērtējumu pret slimībām.

ZM pasūtīts projekts „Kultūraugu kaitīgo organismu izplatības, postīguma un attīstības ciklu pētījumi kaitīguma sliekšņu izstrādāšanai integrētajā augu aizsardzībā”.

LAAPC uzdevums projekta ietvaros:

 • veikt pētījumus par kaitēkļu sastopamību un ierobežošanas iespējām rapša sējumos.

(līgums ar LLU), 2011. (- 2013.) g., I.Apenīte


Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” 2.1. prioritātes „Zinātne un inovācijas” 2.1.1. pasākuma „Zinātne, pētniecība un attīstība” 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” līdzfinansēts projekts

„Augļu un ogu kultūru audzēšanas risku mazinošu inovatīvu tehnoloģisko risinājumu izstrāde un adaptācija Latvijas apstākļos” (Nr. 2010/0317/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/142

Projekta vadītājs: Edīte Kaufmane (LV Augļkopības institūts)
Sākuma datums: 03.01.2011.; beigu datums: 31.12.2013.

Projekta mērķis

Augļu un ogu ražošanas risku samazināšana Latvijas augļkopības nozares konkurētspējas paaugstināšanai un vietējā tirgus stabilizēšanai, kvalitatīvas un prognozējamas produkcijas ieguvei, izmantojot pamatotus tehnoloģiskos risinājumus.

LAAPC uzdevumi projekta ietvaros:

 • veikt ražu ietekmējošo faktoru – kaitēkļu un slimību noteikšanu, to ietekmes analīzi;
 • izstrādāt risinājumus šo risku samazināšanai, izstrādājot augu aizsardzības tehnoloģiskos paņēmienus zem segumiem.

starpatskaite_i_07042011_rr_isa_versija

atskaite_ii_uz_pareizas_formas

laapc_atskaite_iii_posms_08_112011gala_versija_no_ilzes


Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” 2.1. prioritātes „Zinātne un inovācijas” 2.1.1. pasākuma „Zinātne, pētniecība un attīstība” 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” līdzfinansēts projekts

 „Videi draudzīgu augu valsts izcelsmes augu aizsardzības līdzekļu izstrāde uz skuju koku biomasas ekstraktvielu bāzes” (Nr. 2010/0249/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/168)
Projekta vadītājs: Māris Daugavietis (LVMI „Silava”)
Sākuma datums: 01.05.2011.; beigu datums: 31.12.2013.

Projekta mērķis

Jaunu inovatīvu videi draudzīgu augu valsts aizsardzības līdzekļu izstrāde lauksaimniecībai un mežsaimniecībai uz meža izejvielu bāzes integrētās un bioloģiskās lauksaimniecības attīstībai.

LAAPC uzdevums projekta ietvaros:

 • veikt augu aizsardzības līdzekļu izmēģināšanu saskaņā ar ES regulu prasībām.

starpatskaite_1_posms_01.05._31.08.2011

starpatskaite_2_posms_01.09._31.12.2011.

Top