Projekti 2011. gad?

ZM pas?t?ts projekts ?Ilgtsp?j?gas aug?kop?bas att?st?ba, izmantojot vidi un ?de?us saudz?jo?as, k? ar? lauku ainavu saglab?jo?as integr?t?s audz??anas tehnolo?ijas klimata p?rmai?u mazin??anai un biolo?isk?s daudzveid?bas nodro?in??anai?.

LAAPC uzdevumi projekta ietvaros:

 • no ?be?u, bumbieru, zeme?u un ave?u paraugiem t?rkult?r? izdal?to s??u identifik?cijas turpin??ana laboratorij?;
 • kr?mmelle?u slim?bu ierosin?t?ju identifik?cijas turpin??ana, izmantojot molekul?r?s metodes. Kr?mmelle?u st?d?jumu atk?rtota apseko?ana fitosanit?r? st?vok?a noskaidro?anai;
 • gatavo ogu puves (ier. Colletotrichum sp.) att?st?bas ?patn?bu un ierobe?o?anas iesp?ju izv?rt??ana Latvij?, iek?aujot ar? biolo?iskos augu aizsardz?bas l?dzek?us;
 • atk?rtota Amerikas lielogu dz?rve?u st?d?jumu apseko?ana ogu puves izplat?bas l?me?a noteik?anai, patogenit?tes testu veik?ana ogu puves ierosin?t?ju identifik?cijai;
 • ?be?u kraupja br?din?juma sist?mas RIMpro praktiska izmanto?ana aug?u d?rzos Latvij?;
 • ?be?u kraupja ierobe?o?anas iesp?ju izv?rt??ana, izmantojot fitosanit?ros pa??mienus;
 • datoriz?t?s ?bolu tin?ja Cydia pomonella L. br?din?juma sist?mas RIMpro praktisk? izmanto?ana aug?u d?rzos Latvij?;
 • bumbieru lapu blusi?as Psylla mali L. un ?r?u att?st?ba un popul?cijas regul??anas iesp?ju p?t?jumi;
 • efekt?v?ko augu aizsardz?bas meto?u noteik?ana Eiropas ?ir?u mu?as Rhagoletis cerasi L. popul?cijas ierobe?o?anai saldo ?ir?u st?d?jum?;
 • j??ogu stiklsp?r?a Synanthedon tipuliformis izplat?bas un popul?cijas regul?jo?o meh?nismu p?t?jumi;
 • pl?mju tin?ja Cydia (Grapholita) funebrana un sarkan?s t?kl?rces Panonychus ulmi Koch. popul?cijas regul??anas iesp?ju p?t?jumi ? ? ? ? ?(l?gums ar APP ?Latvijas Valsts aug?kop?bas instit?ts?); 2010.-2011. g., R.Ranc?ne

ZM pas?t?ts projekts ?Graudaugu ??ir?u iztur?bas izv?rt?jums pret slim?b?m Latvijas agroklimatiskajos apst?k?os, nov?rt?jot ??ir?u saimniecisk?s ?pa??bas?; (2011. gads) O. Treikale

LAAPC uzdevumi projekta ietvaros:

 • veikt graudaugu ??ir?u izv?rt?jumu pret slim?b?m.

ZM pas?t?ts projekts ?Kult?raugu kait?go organismu izplat?bas, post?guma un att?st?bas ciklu p?t?jumi kait?guma sliek??u izstr?d??anai integr?taj? augu aizsardz?b??.

LAAPC uzdevums projekta ietvaros:

 • veikt p?t?jumus par kait?k?u sastopam?bu un ierobe?o?anas iesp?j?m rap?a s?jumos.

(l?gums ar LLU), 2011. (- 2013.) g., I.Apen?te


Eiropas Re?ion?l?s att?st?bas fonda darb?bas programmas ?Uz??m?jdarb?ba un inov?cijas? 2.1. priorit?tes ?Zin?tne un inov?cijas? 2.1.1. pas?kuma ?Zin?tne, p?tniec?ba un att?st?ba? 2.1.1.1. aktivit?tes ?Atbalsts zin?tnei un p?tniec?bai? l?dzfinans?ts projekts

?Aug?u un ogu kult?ru audz??anas risku mazino?u inovat?vu tehnolo?isko risin?jumu izstr?de un adapt?cija Latvijas apst?k?os? (Nr. 2010/0317/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/142

Projekta vad?t?js: Ed?te Kaufmane (LV Aug?kop?bas instit?ts)

S?kuma datums: 03.01.2011.; beigu datums: 31.12.2013.

Projekta m?r?is

Aug?u un ogu ra?o?anas risku samazin??ana Latvijas aug?kop?bas nozares konkur?tsp?jas paaugstin??anai un viet?j? tirgus stabiliz??anai, kvalitat?vas un prognoz?jamas produkcijas ieguvei, izmantojot pamatotus tehnolo?iskos risin?jumus.

LAAPC uzdevumi projekta ietvaros:

 • veikt ra?u ietekm?jo?o faktoru ? kait?k?u un slim?bu noteik?anu, to ietekmes anal?zi;
 • izstr?d?t risin?jumus ?o risku samazin??anai, izstr?d?jot augu aizsardz?bas tehnolo?iskos pa??mienus zem segumiem.

starpatskaite_i_07042011_rr_isa_versija

atskaite_ii_uz_pareizas_formas

laapc_atskaite_iii_posms_08_112011gala_versija_no_ilzes


Eiropas Re?ion?l?s att?st?bas fonda darb?bas programmas ?Uz??m?jdarb?ba un inov?cijas? 2.1. priorit?tes ?Zin?tne un inov?cijas? 2.1.1. pas?kuma ?Zin?tne, p?tniec?ba un att?st?ba? 2.1.1.1. aktivit?tes ?Atbalsts zin?tnei un p?tniec?bai? l?dzfinans?ts projekts

??Videi draudz?gu augu valsts izcelsmes augu aizsardz?bas l?dzek?u izstr?de uz skuju koku biomasas ekstraktvielu b?zes? (Nr. 2010/0249/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/168)

Projekta vad?t?js: M?ris Daugavietis (LVMI ?Silava?)

S?kuma datums: 01.05.2011.; beigu datums: 31.12.2013.

Projekta m?r?is

Jaunu inovat?vu videi draudz?gu augu valsts aizsardz?bas l?dzek?u izstr?de lauksaimniec?bai un me?saimniec?bai uz me?a izejvielu b?zes integr?t?s un biolo?isk?s lauksaimniec?bas att?st?bai.

LAAPC uzdevums projekta ietvaros:

 • veikt augu aizsardz?bas l?dzek?u izm??in??anu saska?? ar ES regulu pras?b?m.

starpatskaite_1_posms_01.05._31.08.2011

starpatskaite_2_posms_01.09._31.12.2011.

Top