Laukaugu patoloģija

Laukaugu patoloģijas speciālisti:

  • Veic slimību monitoringu graudaugiem, kartupeļiem un rapsim;
  • Identific? jaunus slim?bu ierosin?t?jus;
  • Veic da??du laukaugu kult?ru slim?bu ierosin?t?ju identifik?ciju un sniedz konsult?cijas;
  • Veic fungic?du, kod?u un aug?anas regulatoru efektivit?tes un selektivit?tes izm??in?jumus;
  • Veic demonstr?juma izm??in?jumus uz lauka;
  • Veic graudaugu ??ir?u slim?bu izv?rt?jumu projekta ietvaros;
  • Sagatavo viet?ja un starptautiska m?roga publik?cijas lauksaimniec?bas nozaru ?urn?liem.

Melnie graudi

Top