2016. GADA IEPIRKUMI
Informat?vie pazi?ojumi par iepirkumiem saska?? ar Publisko iepirkumu
L?guma priek?mets Jauna smidzin?t?ja ieg?de izm??in?jumu vajadz?b?m.
L?guma nolikums LAAPC_smidz_iepirk_08_02_2016
Iepirkuma identifik?cijas Nr. LAAPC 1/2016.
Pazi?ojuma publik?cijas datums 08.02.2016.
Pied?v?juma iesnieg?anas termi?? 19.02.2016. plkst. 12:00
L?muma pie?em?anas datums ?22.02.2016.
L?guma izpild?t?js un l?gumcena (bez PVN) ?Christian Schachtner Ger?tetechnik, EUR 5 776.-

L?gums_2016_LAAPC_smidzin?t?js

L?guma izpild??anas termi?? ?09.03.2016.
L?guma priek?mets Lietotas viegl?s automa??nas ieg?de LAAPC vajadz?b?m
L?guma nolikums nolikums_2016_2_laapc_auto
Iepirkuma identifik?cijas Nr. LAAPC 2/2016
Pazi?ojuma publik?cijas datums 23.03.2016.
Pied?v?juma iesnieg?anas termi?? 08.04.2016. plkst. 12.00
L?muma pie?em?anas datums ?11.04.2016.
L?guma izpild?t?js un l?gumcena (bez PVN) ?EMSI-auto SIA, EUR 12 000.-

L?gums_2016_2_laapc_auto

L?guma izpild??anas termi?? ?27.04.2016.
L?guma priek?mets Lietota lauka izm??in?jumu kombaina ieg?de LAAPC vajadz?b?m
L?guma nolikums nolikums_2016_3_laapc_kombains
Iepirkuma identifik?cijas Nr. LAAPC 3/2016
Pazi?ojuma publik?cijas datums 24.03.2016.
Pied?v?juma iesnieg?anas termi?? 08.04.2016. plkst. 12.00
L?muma pie?em?anas datums ?11.04.2016.
L?guma izpild?t?js un l?gumcena (bez PVN) ?Trials Equipment (UK) LTD, EUR 41 890.-

L?gums_2016_3_laapc_kombains

L?guma izpild??anas termi?? ?26.04.2016.
Top