Darbības virzieni

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs” (LAAPC) ir Latvijas Lauksaimniecības universitātes īpašumā esoša institūcija.

SIA LAAPC galvenais darbības veids ir zinātniski pētnieciskais darbs augu aizsardzības jautājumos.

Valsts kā dibinātāja LAAPC ir uzdevusi veikt šādus galvenos uzdevumus un izpildīt funkcijas:

  • veikt zinātniskos pētījumus par kultūraugiem kaitīgo organismu izplatību, attīstību, bīstamību, nodrošinot Valsts augu aizsardzības dienestu un lauksaimniecības produkcijas ražotājus ar informatīvo bāzi nepieciešamo kontroles pasākumu ieviešanai;
  • izstrādāt tehnoloģijas kultūraugiem kaitīgo organismu ierobežošanai konvenciālajā un bioloģiskajā lauksaimniecībā, realizējot augu aizsardzības pasākumus atbilstoši ES likumdošanā definētajām prasībām;
  • pārbaudīt, piemērot Latvijas apstākļiem un aprobēt jaunas integrētās augu aizsardzības tehnoloģijas, nodrošinot vidi saudzējošu un piesārņojumu samazinošu ražošanas metožu ieviešanu;
  • izstrādāt metodisko materiālu projektus augu aizsardzības jomā, sekmējot valsts likumdošanas harmonizēšanu ar ES normatīvo dokumentu prasībām.

LAAPC Latvijā veic sekojošu funkciju, nodrošinot MK noteikumos Nr. 341 (05.10.99.) “Augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas kārtība” definēto uzdevumu izpildi:

  • veikt ķīmisko un bioloģisko augu aizsardzības līdzekļu efektivitātes pārbaudi, nodrošinot valsts uzraudzības un kontroles funkcijas realizāciju saskaņā ar Augu aizsardzības likumu.
Top