Darbības virzieni

Sabiedr?ba ar ierobe?otu atbild?bu “Latvijas Augu aizsardz?bas p?tniec?bas centrs” (LAAPC) ir Latvijas Lauksaimniec?bas universit?tes ?pašum? esoša instit?cija.

SIA LAAPC galvenais darb?bas veids ir zin?tniski p?tnieciskais darbs augu aizsardz?bas jaut?jumos.

Valsts k? dibin?t?ja LAAPC ir uzdevusi veikt š?dus galvenos uzdevumus un izpild?t funkcijas:

  • veikt zin?tniskos p?t?jumus par kult?raugiem kait?go organismu izplat?bu, att?st?bu, b?stam?bu, nodrošinot Valsts augu aizsardz?bas dienestu un lauksaimniec?bas produkcijas ra?ot?jus ar informat?vo b?zi nepieciešamo kontroles pas?kumu ieviešanai;
  • izstr?d?t tehnolo?ijas kult?raugiem kait?go organismu ierobe?ošanai konvenci?laj? un biolo?iskaj? lauksaimniec?b?, realiz?jot augu aizsardz?bas pas?kumus atbilstoši ES likumdošan? defin?taj?m pras?b?m;
  • p?rbaud?t, piem?rot Latvijas apst?k?iem un aprob?t jaunas integr?t?s augu aizsardz?bas tehnolo?ijas, nodrošinot vidi saudz?jošu un pies?r?ojumu samazinošu ra?ošanas meto?u ieviešanu;
  • izstr?d?t metodisko materi?lu projektus augu aizsardz?bas jom?, sekm?jot valsts likumdošanas harmoniz?šanu ar ES normat?vo dokumentu pras?b?m.

LAAPC Latvij? veic sekojošu funkciju, nodrošinot MK noteikumos Nr. 341 (05.10.99.) “Augu aizsardz?bas l?dzek?u re?istr?cijas k?rt?ba” defin?to uzdevumu izpildi:

  • veikt ??misko un biolo?isko augu aizsardz?bas l?dzek?u efektivit?tes p?rbaudi, nodrošinot valsts uzraudz?bas un kontroles funkcijas realiz?ciju saska?? ar Augu aizsardz?bas likumu.
Top