PROJEKTI 2015. GAD?

ZM?pas?t?ts projekts “Insektic?da Magtoks?ns efektivit?tes p?rbaude zem apa?o kokmateri?lu mizas eso?u kait?k?u ierobe?o?an?”; 2015. g., L. Ozoli?a – Pole

LAAPC uzdevumi projekta ietvaros:

  • ekspoz?cijas uzst?d??ana;
  • veikt eg?u asto?zobu mizgrau?a uzskaites uz eg?u mizas paraugiem;
  • veikt Magtoks?na efektivit?tes nov?rt?jumu.

Atbalst?t? projekta gaid?mo rezult?tu public??anas vieta: http://www.laapc.lv un Latvijas Lauksaimniec?bas universit?tes interneta vietn? ? p?t?jumu datub?z?.

LAAPC_Magtoxin_atskaite_2015

Inform?cija public?ta 2015. gada 1.?j?lij?


ZM pas?t?ts projekts “Miner?lm?slu maksim?lo normu noteik?ana kult?raugiem”; 2015. g., O. Treikale

LAAPC uzdevumi projekta ietvaros:

  • veikt kvie?u slim?bu uzskaiti izm??in?jumos;
  • datu apkopo?ana, ierakst??ana tabul?s un to nos?t??ana pas?t?t?jam;
  • veikt v?rpu slim?bu uzskaiti piengatav?bas laik?;
  • veikt lapu za?? laukuma uzskaiti piengatav?bas laik?.

Atbalst?t? projekta gaid?mo rezult?tu public??anas vieta: http://www.laapc.lv un Latvijas Lauksaimniec?bas universit?tes interneta vietn? ? p?t?jumu datub?z?.

(l?gums ar LLU), 2015. g.

Inform?cija public?ta 2015. gada?29.?maij?


LAAPC 2015. gad? pl?no ?stenot sekojo?u lauksaimniec?b? izmantojamu zin?tnes projektu: “Graudaugu ??ir?u iztur?bas izv?rt?jums pret slim?b?m Latvijas agroklimatiskajos apst?k?os, nov?rt?jot ??ir?u saimniecisk?s ?pa??bas”. (2015. gads)

Projekta m?r?is: Veicin?t agrovidi un lauku ainavu saudz?jo?u tehnolo?iju izmanto?anu graudkop?b?, audz?jot pret slim?b?m iztur?gas graudaugu ??irnes, t?d?j?di nodro?inot ilgtsp?j?gu graudkop?bas nozares att?st?bu, k? ar? veicinot vesel?gas graudu produkcijas ieg??anu.

Atbalst?t? projekta gaid?mie rezult?ti tiks public?ti 2015. gada decembr?.

Atbalst?t? projekta gaid?mo rezult?tu public??anas vieta: http://www.laapc.lv un Latvijas Lauksaimniec?bas universit?tes interneta vietn? ? p?t?jumu datub?z?.

Visiem uz??mumiem, kuri darbojas konkr?taj? nozar?, atbalst?t? projekta rezult?ti ir pieejami bez maksas.

LAAPC_skirnes_atskaite_2015

Inform?cija public?ta 2015. gada 3. febru?r?


LAAPC 2015. gad? pl?no ?stenot sekojo?u lauksaimniec?b? izmantojamu zin?tnes projektu: “Inovat?vs dizains un pas?kumi funkcion?l?s biolo?isk?s daudzveid?bas paaugstin??anai biolo?iskajos aug?u d?rzos (ECOORCHARD)” (2015.-2017. gads).

Projekta m?r?is: Izveidot efekt?vus l?dzek?us biolo?isko ?be?u d?rzu izveido?anai vai p?rveido?anai un adapt?t ?pa?us agrotehniskos pas?kumus, lai palielin?tu d?rzu elast?gumu caur augst?ku funkcion?lo biolo?isko daudzveid?bu.

Atbalst?t? projekta gaid?mie rezult?ti tiks public?ti 2015. gada decembr?.

Atbalst?t? projekta gaid?mo rezult?tu public??anas vieta: http://www.laapc.lv ?un Latvijas Lauksaimniec?bas universit?tes interneta vietn? ? p?t?jumu datub?z?

Visiem uz??mumiem, kuri darbojas konkr?taj? nozar?, atbalst?t? projekta rezult?ti ir pieejami bez maksas.

LAAPC_ECOORCHARD_atskaite_2015

Inform?cija public?ta 2015. gada 3. febru?r?


LAAPC 2015. gad? pl?no ?stenot sekojo?u lauksaimniec?b? izmantojamu zin?tnes projektu: “Ieteikumu izstr?de v?jauzas un citu izplat?t?ko nez??u sugu ierobe?o?anas pas?kumiem Latvijas apst?k?os” (2015.-2018. gads).

Projekta m?r?is: Ieg?t zin?tniski pamatotu inform?ciju par galvenaj?m likumsakar?b?m, kas nosaka nez??u popul?ciju strukt?ru Latvij? un uz t?s pamata izstr?d?t ieteikumus nez??u ierobe?o?anas pas?kumiem Latvijas apst?k?os.

Atbalst?t? projekta gaid?mie rezult?ti tiks public?ti 2015. gada decembr?.

Atbalst?t? projekta gaid?mo rezult?tu public??anas vieta: http://www.laapc.lv ?un Latvijas Lauksaimniec?bas universit?tes interneta vietn? ? p?t?jumu datub?z?

Visiem uz??mumiem, kuri darbojas konkr?taj? nozar?, atbalst?t? projekta rezult?ti ir pieejami bez maksas.

LAAPC_nezales_atskaite_2015

Inform?cija public?ta 2015. gada 3. febru?r?


LAAPC 2015. gad? pl?no ?stenot sekojo?u lauksaimniec?b? izmantojamu zin?tnes projektu: “?be?u un bumbieru kraupja un ?bolu tin?ja ierobe?o?ana, izmantojot datoriz?to atbalsta sist?mu ? relat?v? infekcijas m?r?jumu programma (RIMpro) ? un t?s pilnveide aug?u koku v??a ierobe?o?anai integr?taj? aug?kop?b?” (2015.-2017. gads).

Projekta m?r?is: Nodro?in?t aug?kopjus ar slim?bu un kait?k?u att?st?bas prognoz?m, izmantojot datoriz?to atbalsta sist?mu RIMpro.

Atbalst?t? projekta gaid?mie rezult?ti tiks public?ti 2015. gada decembr?.

Atbalst?t? projekta gaid?mo rezult?tu public??anas vieta: http://www.laapc.lv ?un Latvijas Lauksaimniec?bas universit?tes interneta vietn? ? p?t?jumu datub?z?

Visiem uz??mumiem, kuri darbojas konkr?taj? nozar?, atbalst?t? projekta rezult?ti ir pieejami bez maksas.

LAAPC_RIMpro_atskaite_2015

Inform?cija public?ta 2015. gada 3. febru?r?


Top