Projekti 2012. gadā

ZM pasūtīts projekts „Graudaugu šķirņu izturības izvērtējums pret slimībām Latvijas agroklimatiskajos apstākļos, novērtējot šķirņu saimnieciskās īpašības”; (2012. gads) O. Treikale

LAAPC uzdevumi projekta ietvaros:

 • veikt graudaugu šķirņu izvērtējumu pret slimībām.

ZM pasūtīts projekts „Kultūraugu kaitīgo organismu izplatības, postīguma un attīstības ciklu pētījumi kaitīguma sliekšņu izstrādāšanai integrētajā augu aizsardzībā”.

LAAPC uzdevums projekta ietvaros:

 • veikt pētījumus par kaitēkļu sastopamību un ierobežošanas iespējām rapša sējumos.

(līgums ar LLU), 2011. (- 2013.) g., I.Apenīte


ZM pasūtīts projekts „Vidi un ūdeņus saudzējošai audzēšanai piemērotu augļaugu šķirņu sortimenta, audzēšanas tehnoloģiju un integrētas augu aizsardzības sistēmas izstrāde dažādos agroklimatiskajos apstākļos”.

LAAPC uzdevumi projekta ietvaros:

  • attīstīt un pilnveidot ābeļu kraupja datorizētās brīdinājumu sistēmas RIMpro izmantošanu ābeļu un bumbieru kraupja ierobežošanai integrētajā augļkopībā; (2012.-2014.)
  • izvērtēt ābeļu un bumbieru slimību ierobežošanas iespējas praktiskajā ražošanā, izmantojot fitosanitāros paņēmienus; (2012. – 2014.)
  • salīdzināt bumbieru kraupja Venturia pirina un ābeļu kraupja Venturia inaequalis attīstības ciklu, noteikt minēto sēņu pārziemošanas iespējas Latvijas klimatiskajos apstākļos, novērtēt bumbieru šķirņu izturību pret bumbieru kraupi lauka apstākļos; (2012. – 2014.)
  • izvērtēt krūmmelleņu gatavo ogu puves (ier. Colletotrichum sp.) attīstības īpatnības un ierobežošanas iespējas Latvijā, noteikt dažādu šķirņu izturību pret sēņu ierosinātajām slimībām; (2012. – 2014.)
  • turpināt nozīmīgāko Amerikas lielogu dzērveņu ogu puves ierosinātāju identifikāciju ; (2012.)
  • veikt kauleņkoku (plūmju, skābo un saldo ķiršu) stādījumu apsekošanu, lai noteiktu lapu plankumainību, plūmju rūsas un augļu puves izplatību dažādos ražošanas apstākļos, nosakot slimību ierosinātājus; (2012. – 2014.)
  • noskaidrot zemeņu miltrasas attīstības īpatnības Latvijas klimatiskajos apstākļos, noskaidrot dažādu zemeņu šķirņu izturību pret miltrasu; (2012. – 2014.)
  • novērtēt datorizētās ābolu tinēja Cydia pomonella L. brīdinājuma sistēmas RIMpro praktiskāsizmantošanas iespējas  augļu dārzos (2012.-2014.);
  • noskaidrot efektīvākās bumbieru lapu blusiņas Cacopsylla pyri L. un bumbieru lapu pangērcesEriophyes pyri vai augļkoku tīklērces Panonchus ulmi Koch. populācijas ierobežošanas iespējas stādījumā (2012);
  • noskaidrot plūmju tinēja Cydia (Grapholita) funebrana un sarkanās tīklērces Panonychus ulmiKoch. populācijas ierobežošanas iespējas stādījumā (2012);
  • turpināt noskaidrot efektīvāko ķīmisko augu aizsardzības metodi Eiropas ķiršu mušas Rhagoletis cerasi L. populācijas ierobežošanai vēlo saldo ķiršu stādījumā sadarbībā ar LVAI (2012.);
 • veikt jāņogu stiklspārņa parazītu konstatāciju un identifikāciju Latvijā (2012.-2014.).

(līgums ar LVAI), 2012. (- 2014.) g.


 ZM pasūtīts projekts „Ilgtspējīgas bioloģiskās dārzkopības attīstība, izmantojot vidi saudzējošas augu aizsardzības tehnoloģijas, saglabājot dabas resursus un to bioloģisko daudzveidību”

LAAPC uzdevumi projekta ietvaros:

 • skaidrot vielu, kas iegūtas no savvaļas augiem (Artemisia, Urtica, Matricaria, Tripleurospermum) un saimniekaugiem (avenēm, zemenēm), īpašības – to noderīgumu izmantošanai kā zemeņu un aveņu kaitēkļa – pļavas pūkainās blakts (Lygus rugulipennis) atraktantus (pievilinātāji) un kā aveņu un zemeņu ziedu smecernieka (Anthonomus rubi) repelentus;
 • pārbaudīt iespējamās no savvaļas augiem un saimniekaugiem iegūto feromonu un kukaiņu feromonu sinerģisma iespējas pļavas pūkainās blakts kontrolei;
 • uzlabot ķeramslazdu modeļus pļavas pūkainās blakts (Lygus rugulipennis) un zemeņu un aveņu ziedu smecernieka (Anthonomus rubi) kontrolei;
 • pētīt iespējas vienā ķeramslazdā kombinēt divus feromonus – aveņu un zemeņu ziedu smecernieka un pļavas pūkainās blakts izķeršanai zemeņu stādījumos, kā arī noteikt efektīvāko ķeramslazdu modeli šādai feromonu kombinācijai.

(līgums ar ZM), 2012. (-2014.) g., I.Apenīte


Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” 2.1. prioritātes „Zinātne un inovācijas” 2.1.1. pasākuma „Zinātne, pētniecība un attīstība” 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” līdzfinansēts projekts

„Augļu un ogu kultūru audzēšanas risku mazinošu inovatīvu tehnoloģisko risinājumu izstrāde un adaptācija Latvijas apstākļos” (Nr. 2010/0317/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/142

Projekta vadītājs: Edīte Kaufmane (LV Augļkopības institūts)
Sākuma datums: 03.01.2011.; beigu datums: 31.12.2013.

Projekta mērķis:

Augļu un ogu ražošanas risku samazināšana Latvijas augļkopības nozares konkurētspējas paaugstināšanai un vietējā tirgus stabilizēšanai, kvalitatīvas un prognozējamas produkcijas ieguvei, izmantojot pamatotus tehnoloģiskos risinājumus.

LAAPC uzdevumi projekta ietvaros:

  • veikt ražu ietekmējošo faktoru – kaitēkļu un slimību noteikšanu, to ietekmes analīzi;
 • izstrādāt risinājumus šo risku samazināšanai, izstrādājot augu aizsardzības tehnoloģiskos paņēmienus zem segumiem.

eraf_dobele_atskaite_uz_01042012

eraf_dobele_laapc_atskaite_v_posms_10092012_fin


Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” 2.1. prioritātes „Zinātne un inovācijas” 2.1.1. pasākuma „Zinātne, pētniecība un attīstība” 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” līdzfinansēts projekts

 „Videi draudzīgu augu valsts izcelsmes augu aizsardzības līdzekļu izstrāde uz skuju koku biomasas ekstraktvielu bāzes” (Nr. 2010/0249/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/168)
Projekta vadītājs: Māris Daugavietis (LVMI „Silava”)
Sākuma datums: 01.05.2011.; beigu datums: 31.12.2013.

Projekta mērķis:

Jaunu inovatīvu videi draudzīgu augu valsts aizsardzības līdzekļu izstrāde lauksaimniecībai un mežsaimniecībai uz meža izejvielu bāzes integrētās un bioloģiskās lauksaimniecības attīstībai.

LAAPC uzdevums projekta ietvaros:

 • veikt augu aizsardzības līdzekļu izmēģināšanu saskaņā ar ES regulu prasībām.

eraf_silava_atskaite_uz_01052012

starpatskaite_4_posms_01.05.31.08.2012


Top