2009. gada publikācijas

1.Starptautiski citējami izdevumi

Eihe M., Rancane R., Vilka L. Different fungicide combinations against apple scab helping to avoid fungus resistance. Scientific works of the Lithuanian Institute of Horticulture and Lithuanian University of Agriculture. Sodininkystė ir Daržininkystė. 28(3): pp. 57-67. (CAB Abstracts, EBSCO publishing)
Laukgale V., Lepse L., Vilka L., Rancane R. Incidence of fruit rots on strawberries in Latvia, resistance of cultivars and impact of cultural systems. Scientific works of the Lithuanian Institute of Horticulture and Lithuanian University of Agriculture. Sodininkystė ir Daržininkystė. 28(3): pp. 125-134. (CAB Abstracts, EBSCO publishing)

2.Latvijas Zinātnes padomes atzīti recenzējami zinātniskie izdevumi

Vilka L. Rancane R., Eihe M. Fungal diseases of Vaccinium macrocarpon in Latvia. Latvian Journal of Agronomy. No 12, Jelgava, LUA: pp. 125-133. (CAB Abstracts)
Vilka L. Rancane R., Eihe M. Storage rots of Vaccinium macrocarpon spread and development in Latvia. Latvian Journal of Agronomy. No 12, Jelgava, LUA: pp. 133-137. (CAB Abstracts)

3.Starptautisko kongresu, konferenču, semināru, darba sanāksmju recenzēto rakstu pilnu tekstu izdevumi

Трейкале О., Руде О., Вилцанс М. Влияние тебуконазола на рост и развитие озимого рапса. Материалы VI–й Международной научной   конференции: Регуляция роста, развития и продуктивности растений,  Минск,  28-30 октября 2009 года, с. 152 (ISBN 978-985-6921-44-8)

4.Starptautisko kongresu, konferenču, semināru, darba sanāksmju nerecenzēto rakstu pilnu tekstu izdevumi

—————————————————————————————————————————————–

5.Starptautisko konferenču tēzes

Eihe M., Rancāne R., Vilka L. Different fungicide combinations against apple scab helping to avoid fungus resistance. / International scientific conference „Development of integrated plant protection strategies in horticulture”. September 17 – 18, 2009, Babtai, Lithuania, 17 p.
Laugale V., Lepse L., Vilka L., Rancāne R. Incidence of fruit rots on strawberries in Latvia, resistance of cultivars and impact of cultural systems. / International scientific conference „Development of integrated plant protection strategies in horticulture”. September 17 – 18, 2009, Babtai, Lithuania, 31 p.
Moročko – Bičevska I., Pūpola N., Kāle A., Vilka L. The overview on pome fruit diseases in Latvia. / COST Action 864 Meeting „Combining traditional and advanced strategies for plant protection in pome fruit growing”. June 3 – 5, 2009, IVIA – Valencia, Spain, 47 p.
Priekule I. Bunt diseases (T.caries and T.controversa) of wheat in Latvia/ 4th International Seed Health Conference. September 7-9, 2009, Wroclaw, Poland, pp.38.
Rancāne R., Eihe M., Vilka L. Adaption of apple scab warning model RIMpro for integrated plant protection system in Latvia. / COST Action 864 Meeting „Combining traditional and advanced strategies for plant protection in pome fruit growing”. June 3 – 5, 2009, IVIA – Valencia, Spain, 36 p.
Vilka L., Rancāne R., Eihe M. Fungal diseases of Vaccinium macrocarpon in Latvia. / International scientific conference „Vaccinium spp. and less known small fruit: challenges and risks”. October 6 – 9, 2009, Jelgava, Latvia, 14 p.
Vilka L., Rancāne R., Eihe M. Storage rots of Vaccinium macrocarpon spread and development in Latvia. / International scientific conference „Vaccinium spp. and less known small fruit: challenges and risks”. October 6 – 9, 2009, Jelgava, Latvia, 15 p.

 

6.Citas publikācijas

Ciematnieks R.  Ziemas rapša audzēšanas tehnoloģijas vērtējums SIA „Tand Ukri”/ Diplomdarbs agronoma kvalifikācijas iegūšanai.
Isoda A. Veģetācija pelēkajās kāpās ar ložņu kārklu Salix repens Latvijā/ Zinātniskais darbs dabaszinātņu bakalaura grāda bioloģijā ieguvei.
Javoiša B. Kokaudzes traucējumu un sukcesijas tendences Moricsalā”/ Zinātniskais darbs dabaszinātņu maģistra grāda bioloģijā ieguvei.
Lukstiņš J. Monilia spp. Latvijas populācijas izplatība ābeļu dārzos un tās daudzveidība / Zinātniskais darbs dabaszinātņu bakalaura grāda bioloģijā ieguvei.
Mintāle Z. Fotosintēzi raksturojošo rādītāju izmaiņas vasaras rapša lapās atkarībā no slāpekļa un sēra mēslojuma/ Zinātniskais darbs dabaszinātņu bakalaura grāda bioloģijā ieguvei.
Vilcāns M. Slāpekļa minerālmēslu veidu ietekme uz griķu ražu un kvalitāti/ Zinātniskais darbs lauksaimniecības zinātņu bakalaura grāda ieguvei.
Mintāle Z., Vikmane M. Slāpekļa un sēra mēslojuma ietekme uz hlorofila a fluorescenci vasaras rapšaBrassica napus L. lapās un sēklu ražu. / Zinātniskā semināra rakstu krājums „Ražas svētki – Vecauce 2010”. Vecauce, LLU, 2010. 54. – 57. lpp.

7.Publikācijas periodiskos izdevumos

Apenīte I. Ziemas un vasaras rapša kaitēkļi. „Saimnieks LV”, 2009, Nr. 7 (61), 33.lpp.
Apenīte I., Strautiņa S. Kāpēc nokalst un lūst aveņu dzinumi? „Agro Tops”, 2009, Nr. 11, 64.lpp.
Bankina B., Eihe M., Bimšteine G. Rūsas augļu dārzos. Agro Tops, 2009, Nr. 6, 63.-64.lpp.
Eihe M. Profilaktiskā un tiešā augļu dārza aizsardzība pret slimībām un kaitēkļiem pavasarī (1.daļa). „Dārzā”, 2009, Nr. 3.
Eihe M., Rancāne R., Vilka L. Lai ābeļu kraupis nekļūtu mūžīgs. Agro Tops, 2009, Nr. 5, 62.-64.lpp.
Eihe M. Ābolu rūgtā puve Latvijā. „Agro Tops”, 2009, Nr. 11, 62.-63.lpp.
Priekule I. Melnplaukas labību sējumos. „Saimnieks LV”, 2009, Nr. 4 (58), 40. – 42. lpp.
Priekule I., Treikale O., Cinītis R. Bīstamākas slimības un kaitēkļi kartupeļu stādījumos. „Saimnieks LV”, 2009, Nr. 5 (59), 30. – 34. lpp.
Rancāne R., Vilka L., Eihe M. Upeņu lapu slimības. Agro Tops, 2009, Nr. 3, 66.-69.lpp.
Rancāne R. Bumbieru kraupis uzbrūk ražai. Agro Tops, 2009, Nr. 5, 65.lpp.
Rancāne R., Eihe Fitosanitārie pasākumi ābeļu kraupja ierobežošanai. Agro Tops, 2009, Nr.10, 66.-67.lpp.
Rancāne R. Ko dara ābeļu kraupja mafija? Agro Tops, 2009, Nr. 10, 67.lpp.
Top