Aktualitātes

Latvijas Augu aizsardz?bas p?tniec?bas centr? b?tiska uzman?ba tiek piev?rsta inform?cijas apmai?ai starp speci?listiem un lauksaimniekiem, lai nodotu ra?ot?jiem jaun?k?s p?t?jumos g?t?s atzi?as un risin?jumus, k? ar? g?tu ierosmes turpm?kajam zin?tniskajam darbam. T?p?c tiek organiz?tas lauku dienas un semin?ri; speci?listi piedal?s da??d?s apm?c?b?s, lasa lekcijas.

Vienlaikus iest?des speci?listi paaugstina savu kvalifik?ciju, piedaloties da??d?s nacion?l? m?roga un starptautisk?s konferenc?s, kongresos u.tml. pas?kumos. ?ajos pas?kumos tiek prezent?ti zin?tnisko p?t?jumu rezult?ti, k? ar? kontaktos ar citu valstu zin?tniekiem ieg?ta v?rt?ga pieredze un inform?cija, kas sekm? p?t?jumu kvalit?tes uzlabo?anos iest?d?.

Top