2019. gada iepirkumi
Informat?vie pazi?ojumi par iepirkumiem saska?? ar Publisko iepirkumu
L?guma priek?mets Lietotu vieglo daudzfunkcion?lo komercauto ieg?de
L?guma nolikums Nolikums_SIA_LAAPC_2019-1
Iepirkuma identifik?cijas Nr. SIA LAAPC 2019/1
Pazi?ojuma publik?cijas datums 15.02.2019.
Pied?v?juma iesnieg?anas termi?? 26.02.2019. plkst. 12:00
L?muma pie?em?anas datums 05.03.2019.

Lemums_LAAPC_1_2019.docx

L?guma izpild?t?js un l?gumcena (bez PVN) SIA “Moller Auto Latvia” EUR 38 016.52

Ligums_SIA_LAAPC_2019_1

L?guma izpildes termi?? 20.03.2019.

 

L?guma priek?mets Degvielas ieg?de
L?guma nolikums Nolikums_SIA_LAAPC_2019_2
Iepirkuma identifik?cijas Nr. SIA LAAPC 2019/2
Pazi?ojuma publik?cijas datums 13.03.2019.
Pied?v?juma iesnieg?anas termi?? 25.03.2019. plkst. 12:00
L?muma pie?em?anas datums 27.03.2019.

Lemums_LAAPC_2_2019

L?guma izpild?t?js un l?gumcena (bez PVN) SIA “Neste Latvija” EUR 41999.99

Ligums_SIA_LAAPC_2019_2

L?guma izpildes termi?? 01.04.2021.

 

L?guma priek?mets LAAPC darbinieku vesel?bas apdro?in??ana
L?guma nolikums Nolikums_SIA _LAAPC__2019-3

Nolikums_SIA_LAAPC_2019-3

Iepirkuma identifik?cijas Nr. SIA LAAPC 2019/3
Pazi?ojuma publik?cijas datums 15.10.2019.
Pied?v?juma iesnieg?anas termi?? 28.10.2019. plkst. 11:00
L?muma pie?em?anas datums 1.11.2019.

Lemums_LAAPC_3_2019

L?guma izpild?t?js un l?gumcena (bez PVN) “Baltijas Apdro?in??anas Nams” AAS?EUR 41 999.99

Ligums_SIA_LAAPC_2019_3

L?guma izpildes termi?? 24 m?ne?i

 

L?guma priek?mets Lietota lauksaimniec?bas traktora ar front?lo iekr?v?ju ieg?de
L?guma nolikums Nolikums_SIA_LAAPC_2019_4
Iepirkuma identifik?cijas Nr. SIA LAAPC 2019/4
Pazi?ojuma publik?cijas datums 6.11.2019.
Pied?v?juma iesnieg?anas termi?? 19.11.2019. plkst. 12:00
L?muma pie?em?anas datums 19.11.2019.

Lemums_LAAPC_4_2019.docx

L?guma izpild?t?js un l?gumcena (bez PVN) SIA “KONEKESKO Latvija” EUR 41 650. 00

Ligums_SIA_LAAPC_2019_5

L?guma izpildes termi?? 21.11.2019.

 

L?guma priek?mets Lietota lauka izm??in?jumu tehnikas p?rvad??anai piem?rota kravas auto ieg?de
L?guma nolikums Nolikums_SIA_LAAPC_2019_5
Iepirkuma identifik?cijas Nr. SIA LAAPC 2019/5
Pazi?ojuma publik?cijas datums 6.11.2019.
Pied?v?juma iesnieg?anas termi?? 19.11.2019. plkst. 12:00
L?muma pie?em?anas datums 19.11.2019.

Lemums_LAAPC_5_2019

L?guma izpild?t?js un l?gumcena (bez PVN) SIA “ETE Trading” EUR 24 793.39

Ligums_SIA_LAAPC_2019_5

L?guma izpildes termi?? 4.12.2019.

 

L?guma priek?mets Jauna kravas / pasa?ieru furgona ieg?de
L?guma nolikums ?Nolikums_SIA_LAAPC_2019_6
Iepirkuma identifik?cijas Nr. SIA LAAPC 2019/6
Pazi?ojuma publik?cijas datums 25.11.2019.
Pied?v?juma iesnieg?anas termi?? 10.12.2019. plkst. 12:00
L?muma pie?em?anas datums 10.12.2019.
L?mums Iepirkuma komisija pie?em l?mumu izbeigt iepirkumu bez

rezult?ta, jo l?dz 2019. gada 10. decembra plkst. 12:00 netika

sa?emts neviens pied?v?jums (pamatojoties uz Publisko

iepirkumu likuma 9. panta tr?spadsmito da?u).

 

L?guma priek?mets Jauna kravas / pasa?ieru furgona ieg?de
L?guma nolikums Nolikums_SIA_LAAPC_2019_7
Iepirkuma identifik?cijas Nr. SIA LAAPC 2019/7
Pazi?ojuma publik?cijas datums 10.12.2019.
Pied?v?juma iesnieg?anas termi?? 23.12.2019. plkst. 12:00
L?muma pie?em?anas datums 23.12.2019.

Lemums_LAAPC_7_2019

L?guma izpild?t?js un l?gumcena (bez PVN) SIA “M?sa Motors R?ga”, EUR 21 983.47

Ligums_SIA_LAAPC_2019_7

L?guma izpildes termi?? 28.04.2020.

 

 

Top