Projekti 2013. gad?

ZM pas?t?ts projekts ?Graudaugu ??ir?u iztur?bas izv?rt?jums pret slim?b?m Latvijas agroklimatiskajos apst?k?os, nov?rt?jot ??ir?u saimniecisk?s ?pa??bas?; (2013. gads) O. Treikale

LAAPC uzdevumi projekta ietvaros:

 • veikt graudaugu ??ir?u izv?rt?jumu pret slim?b?m.

skirnes_gala_atskaite_2013


ZM pas?t?ts projekts??Nez??u izplat?bas ierobe?o?ana integr?t?s augu aizsardz?bas sist?m? laukaugu kult?ru s?jumos un st?d?jumos, sekm?jot vides un resursu?ilgtsp?j?gu izmanto?anu?

Sadarb?b? ar l?dzizpild?t?jiem:?Latvijas Lauksaimniec?bas universit?ti, Valsts Stendes graudaugu selekcijas instit?tu,?Valsts Prieku?u laukaugu selekcijas instit?tu

LAAPC uzdevums projekta ietvaros:

 • Nez??u popul?ciju sast?vs, domin?jo??s sugas, to izplat?bas l?menis laukaugu s?jumos un st?d?jumos, izplat?bu ietekm?jo?ie kult?raugu audz??anas agrotehniskie pa??mieni.
 • ?sm??a viend?g?lapju nez?les ? v?jauzas (Avena fatua) biolo?iskais un agronomiskais kait?gums Latvijas apst?k?os.
 • Nez??u rezistence pret herbic?diem.

(l?gums ar ZM), 2013. (- 2014.) g., I.Vanaga

laapc_1_posma_atskaite_2013_elfla

laapc_2_posma_atskaite_2013_copy


ZM pas?t?ts projekts ?Kult?raugu kait?go organismu izplat?bas, post?guma un att?st?bas ciklu p?t?jumi kait?guma sliek??u izstr?d??anai integr?taj? augu aizsardz?b??.

LAAPC uzdevums projekta ietvaros:

 • veikt p?t?jumus par kait?k?u sastopam?bu un ierobe?o?anas iesp?j?m rap?a s?jumos.

(l?gums ar LLU), 2011. (- 2013.) g., I.Apen?te


ZM pas?t?ts projekts ?Vidi un ?de?us saudz?jo?ai audz??anai piem?rotu aug?augu ??ir?u sortimenta, audz??anas tehnolo?iju un integr?tas augu aizsardz?bas sist?mas izstr?de da??dos agroklimatiskajos apst?k?os?.

LAAPC uzdevumi projekta ietvaros:

 • att?st?t un pilnveidot ?be?u kraupja datoriz?t?s br?din?jumu sist?mas RIMpro izmanto?anu ?be?u un bumbieru kraupja ierobe?o?anai integr?taj? aug?kop?b?; (2012.-2014.)
 • izv?rt?t ?be?u un bumbieru slim?bu ierobe?o?anas iesp?jas praktiskaj? ra?o?an?, izmantojot fitosanit?ros pa??mienus; (2012. ? 2014.)
 • sal?dzin?t bumbieru kraupja Venturia pirina un ?be?u kraupja Venturia inaequalis att?st?bas ciklu, noteikt min?to s??u p?rziemo?anas iesp?jas Latvijas klimatiskajos apst?k?os, nov?rt?t bumbieru ??ir?u iztur?bu pret bumbieru kraupi lauka apst?k?os; (2012. ? 2014.)
 • izv?rt?t kr?mmelle?u gatavo ogu puves (ier. Colletotrichum sp.) att?st?bas ?patn?bas un ierobe?o?anas iesp?jas Latvij?, noteikt da??du ??ir?u iztur?bu pret s??u ierosin?taj?m slim?b?m; (2012. ? 2014.)
 • turpin?t noz?m?g?ko Amerikas lielogu dz?rve?u ogu puves ierosin?t?ju identifik?ciju ; (2012.)
 • veikt kaule?koku (pl?mju, sk?bo un saldo ?ir?u) st?d?jumu apseko?anu, lai noteiktu lapu plankumain?bu, pl?mju r?sas un aug?u puves izplat?bu da??dos ra?o?anas apst?k?os, nosakot slim?bu ierosin?t?jus; (2012. ? 2014.)
 • noskaidrot zeme?u miltrasas att?st?bas ?patn?bas Latvijas klimatiskajos apst?k?os, noskaidrot da??du zeme?u ??ir?u iztur?bu pret miltrasu; (2012. ? 2014.)
 • nov?rt?t datoriz?t?s ?bolu tin?ja Cydia pomonella L. br?din?juma sist?mas RIMpro praktisk?s ?izmanto?anas iesp?jas ?aug?u d?rzos (2012.-2014.);
 • noskaidrot efekt?v?k?s bumbieru lapu blusi?as Cacopsylla pyri L. un bumbieru lapu pang?rces Eriophyes pyri vai aug?koku t?kl?rces Panonchus ulmi Koch. popul?cijas ierobe?o?anas iesp?jas st?d?jum? (2012);
 • noskaidrot pl?mju tin?ja Cydia (Grapholita) funebrana un sarkan?s t?kl?rces Panonychus ulmi Koch. popul?cijas ierobe?o?anas iesp?jas st?d?jum? (2012);
 • turpin?t noskaidrot efekt?v?ko ??misko augu aizsardz?bas metodi Eiropas ?ir?u mu?as Rhagoletis cerasi L. popul?cijas ierobe?o?anai v?lo saldo ?ir?u st?d?jum? sadarb?b? ar LVAI (2012.);
 • veikt j??ogu stiklsp?r?a paraz?tu konstat?ciju un identifik?ciju Latvij? (2012.-2014.).

(l?gums ar LVAI), 2012. (- 2014.) g.

lapkopeja_atskaite_05122012.docx


ZM pas?t?ts projekts ?Ilgtsp?j?gas biolo?isk?s d?rzkop?bas att?st?ba, izmantojot vidi saudz?jo?as augu aizsardz?bas tehnolo?ijas, saglab?jot dabas resursus un to biolo?isko daudzveid?bu?

LAAPC uzdevumi projekta ietvaros:

 • skaidrot vielu, kas ieg?tas no savva?as augiem (Artemisia, Urtica, Matricaria, Tripleurospermum) un saimniekaugiem (aven?m, zemen?m), ?pa??bas – to noder?gumu izmanto?anai k? zeme?u un ave?u kait?k?a – p?avas p?kain?s blakts (Lygus rugulipennis) atraktantus (pievilin?t?ji) un k? ave?u un zeme?u ziedu smecernieka (Anthonomus rubi) repelentus;
 • ?p?rbaud?t iesp?jam?s no savva?as augiem un saimniekaugiem ieg?to feromonu un kukai?u feromonu siner?isma iesp?jas p?avas p?kain?s blakts kontrolei;
 • uzlabot ?eramslazdu mode?us p?avas p?kain?s blakts (Lygus rugulipennis) un zeme?u un ave?u ziedu smecernieka (Anthonomus rubi) kontrolei;
 • p?t?t iesp?jas vien? ?eramslazd? kombin?t divus feromonus – ave?u un zeme?u ziedu smecernieka un p?avas p?kain?s blakts iz?er?anai zeme?u st?d?jumos, k? ar? noteikt efekt?v?ko ?eramslazdu modeli ??dai feromonu kombin?cijai.

(l?gums ar ZM), 2012. (-2014.) g., I.Apen?te

laapc_atskaite_zm_061211c_114_2013_final


Eiropas Re?ion?l?s att?st?bas fonda darb?bas programmas ?Uz??m?jdarb?ba un inov?cijas? 2.1. priorit?tes ?Zin?tne un inov?cijas? 2.1.1. pas?kuma ?Zin?tne, p?tniec?ba un att?st?ba? 2.1.1.1. aktivit?tes ?Atbalsts zin?tnei un p?tniec?bai? l?dzfinans?ts projekts

?Aug?u un ogu kult?ru audz??anas risku mazino?u inovat?vu tehnolo?isko risin?jumu izstr?de un adapt?cija Latvijas apst?k?os? (Nr. 2010/0317/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/142

Projekta vad?t?js: Ed?te Kaufmane (LV Aug?kop?bas instit?ts)

S?kuma datums: 03.01.2011.; beigu datums: 31.12.2013.

Projekta m?r?is

Aug?u un ogu ra?o?anas risku samazin??ana Latvijas aug?kop?bas nozares konkur?tsp?jas paaugstin??anai un viet?j? tirgus stabiliz??anai, kvalitat?vas un prognoz?jamas produkcijas ieguvei, izmantojot pamatotus tehnolo?iskos risin?jumus.

LAAPC uzdevumi projekta ietvaros:

 • veikt ra?u ietekm?jo?o faktoru ? kait?k?u un slim?bu noteik?anu, to ietekmes anal?zi;
 • ?izstr?d?t risin?jumus ?o risku samazin??anai, izstr?d?jot augu aizsardz?bas tehnolo?iskos pa??mienus zem segumiem.

eraf_dobele_2012.docx

eraf_dobele_starpatskaite_vii_parskata_periods

eraf_dobele_laapc_atskaite_v_posms_10092012_fin


Eiropas Re?ion?l?s att?st?bas fonda darb?bas programmas ?Uz??m?jdarb?ba un inov?cijas? 2.1. priorit?tes ?Zin?tne un inov?cijas? 2.1.1. pas?kuma ?Zin?tne, p?tniec?ba un att?st?ba? 2.1.1.1. aktivit?tes ?Atbalsts zin?tnei un p?tniec?bai? l?dzfinans?ts projekts

?Videi draudz?gu augu valsts izcelsmes augu aizsardz?bas l?dzek?u izstr?de uz skuju koku biomasas ekstraktvielu b?zes? (Nr. 2010/0249/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/168)

Projekta vad?t?js: M?ris Daugavietis (LVMI ?Silava?)

S?kuma datums: 01.05.2011.; beigu datums: 31.12.2013.

Projekta m?r?is

Jaunu inovat?vu videi draudz?gu augu valsts aizsardz?bas l?dzek?u izstr?de lauksaimniec?bai un me?saimniec?bai uz me?a izejvielu b?zes integr?t?s un biolo?isk?s lauksaimniec?bas att?st?bai.

LAAPC uzdevums projekta ietvaros:

 • veikt augu aizsardz?bas l?dzek?u izm??in??anu saska?? ar ES regulu pras?b?m.

eraf_silava_starpatskaite_vi_parskata_periods

eraf_silava_atskaite_uz_01052012

eraf_silava_2012.docx

eraf_silava_starpatskaite_vii_parskata_periods.docx

Top