PROJEKTI 2017. GAD?

LAAPC 2017. gadā plāno īstenot sekojošu zinātnes projektu: “Starptautiskā sadarbība Baltijas reģionā, par stratēģiju izstrādi vārpu fuzariozes uzliesmojumu prognozēšanai”.

Projekta mērķis: Pieredzes apmaiņa par vārpu fuzariozes izpēti un ierobežošanu katrā valstī un stratēģiju izstrādi infekcijas prognozēšanai.

Atbalstītā projekta rezultāti tiks publicēti 2018.gada decembrī.

Informācijas par projektu publicēšanas vieta:  http://www.laapc.lv un www.agrovast.se

Visiem uzņēmumiem, kuri darbojas konkrētajā nozarē, atbalstītā projekta rezultāti ir pieejami bez maksas.


LAAPC 2017. gadā plāno īstenot sekojošu lauksaimniecībā izmantojamu zinātnes projektu: “Pākšaugi – alternatīva sojas izmantošanai proteīnbagātas spēkbarības ražošanā: audzēšanas agrotehniskais un ekonomiskais pamatojums Latvijas apstākļos”.

Projekta mērķis: Radot jaunas zināšanas, veicināt Latvijas apstākļiem piemērotu pākšaugu sugu un šķirņu audzēšanu saimniecībās, palielinot vietējo proteīnbagāto barības izejvielu īpatsvaru lopbarības ražošanā un apzināt iespējas samazināt lopbarības ražošanas izmaksas.

Atbalstītā projekta gaidāmie rezultāti tiks publicēti 2017.gada decembrī.

Atbalstītā projekta gaidāmo rezultātu publicēšanas vieta:  http://www.laapc.lv un www.arei.lv

Visiem uzņēmumiem, kuri darbojas konkrētajā nozarē, atbalstītā projekta rezultāti ir pieejami bez maksas.


LAAPC 2017. gadā plāno īstenot sekojošu lauksaimniecībā izmantojamu zinātnes projektu: “Inovatīvs dizains un pasākumi funkcionālās bioloģiskās daudzveidības paaugstināšanai bioloģiskajos augļu dārzos (ECOORCHARD)” (2015.-2017. gads).

Projekta mērķis: Izveidot efektīvus līdzekļus bioloģisko ābeļu dārzu izveidošanai vai pārveidošanai un adaptēt īpašus agrotehniskos pasākumus, lai palielinātu dārzu elastīgumu caur augstāku funkcionālo bioloģisko daudzveidību.

Atbalstītā projekta gaidāmie rezultāti tiks publicēti 2017. gada decembrī.

Atbalstītā projekta gaidāmo rezultātu publicēšanas vieta: http://www.laapc.lv  un Latvijas Lauksaimniecības universitātes interneta vietnē – pētījumu datubāzē

Visiem uzņēmumiem, kuri darbojas konkrētajā nozarē, atbalstītā projekta rezultāti ir pieejami bez maksas.

LAAPC_EcoOrchard_atskaite_15.11.2017

Informācija publicēta 2017. gada 15. februārī


LAAPC 2017. gadā plāno īstenot sekojošu lauksaimniecībā izmantojamu zinātnes projektu: “Ieteikumu izstrāde vējauzas un citu izplatītāko nezāļu sugu ierobežošanas pasākumiem Latvijas apstākļos” (2015.-2018. gads).

Projekta mērķis: Iegūt zinātniski pamatotu informāciju par galvenajām likumsakarībām, kas nosaka nezāļu populāciju struktūru Latvijā un uz tās pamata izstrādāt ieteikumus nezāļu ierobežošanas pasākumiem Latvijas apstākļos.

Atbalstītā projekta gaidāmie rezultāti tiks publicēti 2017. gada decembrī.

Atbalstītā projekta gaidāmo rezultātu publicēšanas vieta: http://www.laapc.lv  un Latvijas Lauksaimniecības universitātes interneta vietnē – pētījumu datubāzē.

Visiem uzņēmumiem, kuri darbojas konkrētajā nozarē, atbalstītā projekta rezultāti ir pieejami bez maksas.

LAAPC_Atskaite_2017

Informācija publicēta 2017. gada 02. janvārī


LAAPC 2017. gadā plāno īstenot sekojošu lauksaimniecībā izmantojamu zinātnes projektu: “Ābeļu un bumbieru kraupja un ābolu tinēja ierobežošana, izmantojot datorizēto atbalsta sistēmu – relatīvā infekcijas mērījumu programma (RIMpro) – un tās pilnveide augļu koku vēža ierobežošanai integrētajā augļkopībā” (2015.-2017. gads).

Projekta mērķis: Nodrošināt augļkopjus ar slimību un kaitēkļu attīstības prognozēm, izmantojot datorizēto atbalsta sistēmu RIMpro.

Atbalstītā projekta gaidāmie rezultāti tiks publicēti 2017. gada decembrī.

Atbalstītā projekta gaidāmo rezultātu publicēšanas vieta: http://www.laapc.lv  un Latvijas Lauksaimniecības universitātes interneta vietnē – pētījumu datubāzē.

Visiem uzņēmumiem, kuri darbojas konkrētajā nozarē, atbalstītā projekta rezultāti ir pieejami bez maksas.

LAAPC_RIMpro_atskaite

Informācija publicēta 2017. gada 02.janvārī


LAAPC 2017. gadā plāno īstenot sekojošu lauksaimniecībā izmantojamu zinātnes projektu: “Dzeltenās rūsas slimības ierosinātāja Puccinia Striiformis, Wes. rasuizplatība Latvijā un pasākumi tās postīguma ierobežošanai kviešu sējumos”.

Projekta mērķis: Identificēt Latvijā sastopamās dzeltenās rūsas slimības ierosinātāja Puccinia Striiformis, Wes. rases un izstrādāt rekomendācijas dzeltenās rūsas izplatības ierobežošanai kviešu sējumos.

Projektā gaidāmo rezultātu aptuvenais publicēšanas laiks: 01.2018.

Projektā gaidāmo rezultātu publicēšanas vieta internetā: www.laapc.lv un www.arei.lv

Visiem uzņēmumiem, kuri darbojas lauksaimniecības nozarē, atbalstītā projekta rezultāti ir pieejami bez maksas.

LAAPC_Dzelt_rusa_atskaite_15.11.2017_LLU

Informācija publicēta 2017. gada 02. janvārī


Programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākumu “Praktiskas ievirzes pētījumi” līdzfinansēts projekts

„Perspektīvas augļaugu komerckultūras – krūmcidoniju (Chaenomeles japonica) vidi saudzējoša audzēšana un bezatlikuma pārstrādes tehnoloģijas” (Nr. 1.1.1.1/16/A/094)

Projekta vadītājs: Edīte Kaufmane (Dārzkopības institūts)

Sākuma datums: 06.02.2017.; beigu datums: 31.01.2020.

Projekta mērķis: Izstrādāt krūmcidoniju vidi saudzējošas audzēšanas, augu aizsardzības, uzglabāšanas un bezatlikuma pārstrādes tehnoloģijas, izpētīt hidrofilo un lipofilo savienojumu veidošanos dažādās augļu attīstības fāzēs, veikt ražošanas ekonomisko izvērtējumu, veicinot augļkopības un pārtikas nozares straujāku attīstību un eksportspējas palielināšanu.

LAAPC uzdevumi projekta ietvaros:

 • veikt Krūmcidoniju slimību ierosinātāju un bezmugurkaulnieku noteikšanu;
 •  veikt potenciālo augu aizsardzības metožu pārbaudi.

Informācija publicēta 2017. gada 15. februārī

Aktualitātes:

 • Projekta ietvaros ir veikta literatūras analīze par monitoringa un lauka izmēģinājumu metodoloģiju un pētījuma dizaina izstrādi. Uz šīs informācijas pamata ir izstrādāta metodika slimību un kaitēkļu monitoringa uzskaišu veikšanai krūmcidoniju stādījumos.
 • Esam sazinājušies ar krūmcidoniju stādījumu īpašniekiem, lai saskaņotu pētnieku plānotās aktivitātes.
 • 18. martā LAAPC pētniece Regīna Rancāne piedalījās ar lekciju “Krūmcidoniju slimības un kaitēkļi” Krūmcidoniju augļkultūras attīstības biedrības Latvijā organizētajā seminārā krūmcidoniju audzētājiem “Krūmcidonija – nejauša un parejoša vai nacionāla vērtība?”.

Informācija publicēta 2017. gada 5. maijā

.

 • No 2017.gada maija līdz augusta sākumam tika veikti monitoringa apsekojumi deviņās saimniecībās – Dārzkopības institūtā Dobelē, “Mežvidi” Kuldīgas novadā,  z/s “Puriņi” Talsu novadā, SIA “Cooperative” Vaidvā, z/s “Buliņi” Smiltenes novadā,  SIA “Elianda” Mālpilī, SIA “Rāmkalni” Sējas novadā, “Lejaskārkli” Vaidavā, kā arī “Purzemnieki” Smiltenes novadā. Katra no šīm saimniecībām apsekota vismaz trīs reizes. Kopumā ir ievākti 104 auga daļu paraugi (lapas, dzinumi, augļi, ziedi), no kuriem ir izdalīti ap 80 mikroorganismu izolātu. Ir uzsākta izdalīto izolātu tīrkultūru iegūšana.
 • Uz dzeltenajām līmes lamatām veiktas Diptera, Hymenoptera, Thysanoptera, Coleoptera u.c. kārtu bezmugurkaulnieku uzskaites.
 • Krūmcidoniju stādījumos izliktajās Delta lamatās veiktas uzskaites četrām sugām (Cydia pomonella, Archips podana, Archips rosanus, Rhopobota naevana), kurās attiecīgās sugas pieaugušos īpatņus piesaistīja ar katrai sugai atbilstošu feromonu palīdzību. Vairākos stādījumos nelielā skaitā konstatēja pirmo trīs sugu pārstāvjus.
 • Tika veikts krūmcidoniju pumpuru, ziedu un lapu vizuālais  novērojums gan lauka apstākļos, gan laboratorijā, lai konstatētu kaitēkļu bojājumus un/vai pašus kaitēkļus. Nelielā skaitā tika fiksēti lapu un atsevišķu ziedu bojājumi un tos izraisošo kukaiņu kāpuri. Vairāku sugu kāpuri tika ievākti un laboratorijā izaudzēti pieauguši īpatņi, veikta to identificēšana.

Informācija publicēta 2017. gada 5. augustā

 • 2017.gada sezonā LAAPC speciālisti veica kaitēkļu un slimību monitoringu krūmcidoniju stādījumos astoņās saimniecības: Dārzkopības institūts Dobeles novadā, “Mežvidi” Kuldīgas novadā, Z/S “Puriņi” Talsu novadā, SIA “Cooperative” Kocēnu novadā, Z/S “Buliņi” Smiltenes novadā, SIA “Elianda” Mālpils novadā, SIA “Rāmkalni” Sējas novadā un Z/S “Lejaskārkli” Kocēnu novadā. Trīs no šīm saimniecībām ir iekārtotas kā bāzes saimniecības: Dārzkopības institūts, Z/S “Puriņi” un SIA “Cooperative”.
 • Stādījumos tika novērotas dažādas bezmugurkaulnieku sugas, bet kultūraugu kaitēkļu bija skaitliski maz. Stādījumos tika konstatēti tinēju kāpuri, ābeļziedu smecernieka imago, augļkoku sarkanās tīklērces, ķiršu zāģlapsenes kāpuri. Katra no izvēlētajām monitoringa metodēm sniedza sava veida informāciju par stādījumā sastopamo bezmugurkaulnieku faunu, un iegūtie dati tiks tālāk analizēti, lai izvēlētos piemērotākās metodes bezmugurkaulnieku sugu noteikšanai 2018. gada sezonā.
 • 2017.gada vasara bija labvēlīga dažādu augu slimību attīstībai, un tika ievākts salīdzinoši liels skaits ar bojātiem augļiem un citām augu daļām. Vairāk par slimību ierosinātājiem varēs spriest pēc tīrkultūru izdalīšanas pabeigšanas, veicot morfoloģisko un molekulāro identificēšanu.
 • Analizējot pirmās sezonas rezultātus, iezīmējās pirmās atšķirības starp saimniecībām gan slimību, gan kaitēkļu novērojumos, līdz ar to svarīgi papildināt datus ar novērojumiem no nākamajām sezonām.

Informācija publicēta 2017. gada 5.novembrī


LAAPC 2017. gadā plāno īstenot sekojošu lauksaimniecībā izmantojamu zinātnes projektu: “Pupu sēklgrauža (Bruchus rufimanus) un citu lauka pupu (Vicia faba) kaitēkļu monitorings un ierobežošanas iespējas”.

Projekta mērķis: Veikt pupu sēklgrauža un citu lauka pupu kaitēkļu monitoringu un izstrādāt rekomedācijas kaitīguma sliekšņu noteikšanai.

Projektā gaidāmo rezultātu aptuvenais publicēšanas laiks: 01.2018.

Projektā gaidāmo rezultātu publicēšanas vieta internetā: www.laapc.lv un www.arei.lv

Visiem uzņēmumiem, kuri darbojas lauksaimniecības nozarē, atbalstītā projekta rezultāti ir pieejami bez maksas.

LAAPC_Pupas_atskaite

Informācija publicēta 2017. gada 04. aprīlī

 

Top