PROJEKTI 2017. GAD?

LAAPC 2017. gad? pl?no ?stenot sekojo?u zin?tnes projektu: “Starptautisk? sadarb?ba Baltijas re?ion?, par strat??iju izstr?di v?rpu fuzariozes uzliesmojumu prognoz??anai”.

Projekta m?r?is: Pieredzes apmai?a par v?rpu fuzariozes izp?ti un ierobe?o?anu katr? valst? un strat??iju izstr?di infekcijas prognoz??anai.

Atbalst?t? projekta rezult?ti tiks public?ti 2018.gada decembr?.

Inform?cijas par projektu public??anas vieta: ?http://www.laapc.lv?un?www.agrovast.se

Visiem uz??mumiem, kuri darbojas konkr?taj? nozar?, atbalst?t? projekta rezult?ti ir pieejami bez maksas.


LAAPC 2017. gad? pl?no ?stenot sekojo?u lauksaimniec?b? izmantojamu zin?tnes projektu: “P?k?augi – alternat?va sojas izmanto?anai prote?nbag?tas sp?kbar?bas ra?o?an?: audz??anas agrotehniskais un ekonomiskais pamatojums Latvijas apst?k?os”.

Projekta m?r?is: Radot jaunas zin??anas, veicin?t Latvijas apst?k?iem piem?rotu p?k?augu sugu un ??ir?u audz??anu saimniec?b?s, palielinot viet?jo prote?nbag?to bar?bas izejvielu ?patsvaru lopbar?bas ra?o?an? un apzin?t iesp?jas samazin?t lopbar?bas ra?o?anas izmaksas.

Atbalst?t? projekta gaid?mie rezult?ti tiks public?ti 2017.gada decembr?.

Atbalst?t? projekta gaid?mo rezult?tu public??anas vieta: ?http://www.laapc.lv?un?www.arei.lv

Visiem uz??mumiem, kuri darbojas konkr?taj? nozar?, atbalst?t? projekta rezult?ti ir pieejami bez maksas.


LAAPC 2017. gad? pl?no ?stenot sekojo?u lauksaimniec?b? izmantojamu zin?tnes projektu: “Inovat?vs dizains un pas?kumi funkcion?l?s biolo?isk?s daudzveid?bas paaugstin??anai biolo?iskajos aug?u d?rzos (ECOORCHARD)” (2015.-2017. gads).

Projekta m?r?is: Izveidot efekt?vus l?dzek?us biolo?isko ?be?u d?rzu izveido?anai vai p?rveido?anai un adapt?t ?pa?us agrotehniskos pas?kumus, lai palielin?tu d?rzu elast?gumu caur augst?ku funkcion?lo biolo?isko daudzveid?bu.

Atbalst?t? projekta gaid?mie rezult?ti tiks public?ti 2017. gada decembr?.

Atbalst?t? projekta gaid?mo rezult?tu public??anas vieta: http://www.laapc.lv ?un Latvijas Lauksaimniec?bas universit?tes interneta vietn? ? p?t?jumu datub?z?

Visiem uz??mumiem, kuri darbojas konkr?taj? nozar?, atbalst?t? projekta rezult?ti ir pieejami bez maksas.

LAAPC_EcoOrchard_atskaite_15.11.2017

Inform?cija public?ta 2017. gada 15.?febru?r?


LAAPC 2017. gad? pl?no ?stenot sekojo?u lauksaimniec?b? izmantojamu zin?tnes projektu: “Ieteikumu izstr?de v?jauzas un citu izplat?t?ko nez??u sugu ierobe?o?anas pas?kumiem Latvijas apst?k?os” (2015.-2018. gads).

Projekta m?r?is: Ieg?t zin?tniski pamatotu inform?ciju par galvenaj?m likumsakar?b?m, kas nosaka nez??u popul?ciju strukt?ru Latvij? un uz t?s pamata izstr?d?t ieteikumus nez??u ierobe?o?anas pas?kumiem Latvijas apst?k?os.

Atbalst?t? projekta gaid?mie rezult?ti tiks public?ti 2017. gada decembr?.

Atbalst?t? projekta gaid?mo rezult?tu public??anas vieta: http://www.laapc.lv ?un Latvijas Lauksaimniec?bas universit?tes interneta vietn? ? p?t?jumu datub?z?.

Visiem uz??mumiem, kuri darbojas konkr?taj? nozar?, atbalst?t? projekta rezult?ti ir pieejami bez maksas.

LAAPC_Atskaite_2017

Inform?cija public?ta 2017. gada 02.?janv?r?


LAAPC 2017. gad? pl?no ?stenot sekojo?u lauksaimniec?b? izmantojamu zin?tnes projektu: “?be?u un bumbieru kraupja un ?bolu tin?ja ierobe?o?ana, izmantojot datoriz?to atbalsta sist?mu ? relat?v? infekcijas m?r?jumu programma (RIMpro) ? un t?s pilnveide aug?u koku v??a ierobe?o?anai integr?taj? aug?kop?b?” (2015.-2017. gads).

Projekta m?r?is: Nodro?in?t aug?kopjus ar slim?bu un kait?k?u att?st?bas prognoz?m, izmantojot datoriz?to atbalsta sist?mu RIMpro.

Atbalst?t? projekta gaid?mie rezult?ti tiks public?ti 2017. gada decembr?.

Atbalst?t? projekta gaid?mo rezult?tu public??anas vieta: http://www.laapc.lv ?un Latvijas Lauksaimniec?bas universit?tes interneta vietn? ? p?t?jumu datub?z?.

Visiem uz??mumiem, kuri darbojas konkr?taj? nozar?, atbalst?t? projekta rezult?ti ir pieejami bez maksas.

LAAPC_RIMpro_atskaite

Inform?cija public?ta 2017. gada?02.janv?r?


LAAPC 2017. gad? pl?no ?stenot sekojo?u lauksaimniec?b? izmantojamu zin?tnes projektu:??Dzelten?s r?sas slim?bas ierosin?t?ja Puccinia Striiformis, Wes. rasuizplat?ba Latvij? un pas?kumi t?s post?guma ierobe?o?anai kvie?u s?jumos?.

Projekta m?r?is: Identific?t Latvij? sastopam?s dzelten?s r?sas slim?bas ierosin?t?ja Puccinia Striiformis, Wes. rases un izstr?d?t rekomend?cijas dzelten?s r?sas izplat?bas ierobe?o?anai kvie?u s?jumos.

Projekt? gaid?mo rezult?tu aptuvenais public??anas laiks: 01.2018.

Projekt? gaid?mo rezult?tu public??anas vieta internet?: www.laapc.lv un www.arei.lv

Visiem uz??mumiem, kuri darbojas lauksaimniec?bas nozar?, atbalst?t? projekta rezult?ti ir pieejami bez maksas.

LAAPC_Dzelt_rusa_atskaite_15.11.2017_LLU

Inform?cija public?ta 2017. gada 02.?janv?r?


Programmas “Izaugsme un nodarbin?t?ba” 1.1.1.?specifisk? atbalsta m?r?a “Palielin?t Latvijas zin?tnisko instit?ciju p?tniecisko un inovat?vo kapacit?ti un sp?ju piesaist?t ?r?jo finans?jumu, ieguldot cilv?kresursos un infrastrukt?r?” 1.1.1.1.?pas?kumu “Praktiskas ievirzes p?t?jumi” l?dzfinans?ts projekts

?Perspekt?vas aug?augu komerckult?ras – kr?mcidoniju (Chaenomeles japonica) vidi saudz?jo?a audz??ana un bezatlikuma p?rstr?des tehnolo?ijas??(Nr.?1.1.1.1/16/A/094)

Projekta vad?t?js: Ed?te Kaufmane (D?rzkop?bas instit?ts)

S?kuma datums: 06.02.2017.; beigu datums: 31.01.2020.

Projekta m?r?is:?Izstr?d?t kr?mcidoniju vidi saudz?jo?as audz??anas, augu aizsardz?bas, uzglab??anas un bezatlikuma p?rstr?des tehnolo?ijas, izp?t?t hidrofilo un lipofilo savienojumu veido?anos da??d?s aug?u att?st?bas f?z?s, veikt ra?o?anas ekonomisko izv?rt?jumu, veicinot aug?kop?bas un p?rtikas nozares strauj?ku att?st?bu un eksportsp?jas palielin??anu.

LAAPC uzdevumi projekta ietvaros:

 • veikt Kr?mcidoniju slim?bu ierosin?t?ju un bezmugurkaulnieku noteik?anu;
 • ?veikt potenci?lo augu aizsardz?bas meto?u p?rbaudi.

Inform?cija public?ta 2017. gada 15.?febru?r?

Aktualit?tes:

 • Projekta ietvaros ir veikta literat?ras anal?ze par monitoringa un lauka izm??in?jumu metodolo?iju un p?t?juma dizaina izstr?di. Uz ??s inform?cijas pamata ir izstr?d?ta metodika slim?bu un kait?k?u monitoringa uzskai?u veik?anai kr?mcidoniju st?d?jumos.
 • Esam sazin?ju?ies ar kr?mcidoniju st?d?jumu ?pa?niekiem, lai saska?otu p?tnieku pl?not?s aktivit?tes.
 • 18. mart? LAAPC p?tniece Reg?na Ranc?ne piedal?j?s ar lekciju ?Kr?mcidoniju slim?bas un kait?k?i? Kr?mcidoniju aug?kult?ras att?st?bas biedr?bas Latvij? organiz?taj? semin?r? kr?mcidoniju audz?t?jiem ?Kr?mcidonija ? nejau?a un parejo?a vai nacion?la v?rt?ba??.

Inform?cija public?ta 2017. gada 5.?maij?

.

 • No 2017.gada maija l?dz augusta s?kumam tika veikti monitoringa apsekojumi devi??s saimniec?b?s – D?rzkop?bas instit?t? Dobel?, “Me?vidi” Kuld?gas novad?, ?z/s?”Puri?i” Talsu novad?, SIA “Cooperative” Vaidv?,?z/s?”Buli?i” Smiltenes novad?, ?SIA “Elianda” M?lpil?, SIA “R?mkalni” S?jas novad?, “Lejask?rkli” Vaidav?, k? ar? “Purzemnieki” Smiltenes novad?. Katra no ??m saimniec?b?m apsekota vismaz tr?s reizes. Kopum? ir iev?kti 104 auga da?u paraugi (lapas, dzinumi, aug?i, ziedi), no kuriem ir izdal?ti ap 80 mikroorganismu izol?tu. Ir uzs?kta izdal?to izol?tu t?rkult?ru ieg??ana.
 • Uz dzeltenaj?m l?mes lamat?m veiktas?Diptera, Hymenoptera, Thysanoptera, Coleoptera?u.c. k?rtu bezmugurkaulnieku uzskaites.
 • Kr?mcidoniju st?d?jumos izliktaj?s Delta lamat?s veiktas uzskaites ?etr?m sug?m (Cydia pomonella, Archips podana, Archips rosanus, Rhopobota naevana), kur?s attiec?g?s sugas pieaugu?os ?pat?us piesaist?ja ar katrai sugai atbilsto?u feromonu pal?dz?bu. Vair?kos st?d?jumos neliel? skait? konstat?ja pirmo tr?s sugu p?rst?vjus.
 • Tika veikts kr?mcidoniju pumpuru, ziedu un lapu vizu?lais ?nov?rojums gan lauka apst?k?os, gan laboratorij?, lai konstat?tu kait?k?u boj?jumus un/vai pa?us kait?k?us. Neliel? skait? tika fiks?ti lapu un atsevi??u ziedu boj?jumi un tos izraiso?o kukai?u k?puri. Vair?ku sugu k?puri tika iev?kti un laboratorij? izaudz?ti pieaugu?i ?pat?i, veikta to identific??ana.

Inform?cija public?ta 2017. gada 5.?august?

 • 2017.gada sezon? LAAPC speci?listi veica kait?k?u un slim?bu monitoringu kr?mcidoniju st?d?jumos asto??s saimniec?bas: D?rzkop?bas instit?ts Dobeles novad?, ?Me?vidi? Kuld?gas novad?, Z/S ?Puri?i? Talsu novad?, SIA ?Cooperative? Koc?nu novad?, Z/S ?Buli?i? Smiltenes novad?, SIA ?Elianda? M?lpils novad?, SIA ?R?mkalni? S?jas novad? un Z/S ?Lejask?rkli? Koc?nu novad?. Tr?s no ??m saimniec?b?m ir iek?rtotas k? b?zes saimniec?bas: D?rzkop?bas instit?ts, Z/S ?Puri?i? un SIA ?Cooperative?.
 • St?d?jumos tika nov?rotas da??das bezmugurkaulnieku sugas, bet kult?raugu kait?k?u bija skaitliski maz. St?d?jumos tika konstat?ti tin?ju k?puri, ?be?ziedu smecernieka imago, aug?koku sarkan?s t?kl?rces, ?ir?u z??lapsenes k?puri. Katra no izv?l?taj?m monitoringa metod?m sniedza sava veida inform?ciju par st?d?jum? sastopamo bezmugurkaulnieku faunu, un ieg?tie dati tiks t?l?k analiz?ti, lai izv?l?tos piem?rot?k?s metodes bezmugurkaulnieku sugu noteik?anai 2018. gada sezon?.
 • 2017.gada vasara bija labv?l?ga da??du augu slim?bu att?st?bai, un tika iev?kts sal?dzino?i liels skaits ar boj?tiem aug?iem un cit?m augu da??m. Vair?k par slim?bu ierosin?t?jiem var?s spriest p?c t?rkult?ru izdal??anas pabeig?anas, veicot morfolo?isko un molekul?ro identific??anu.
 • Analiz?jot pirm?s sezonas rezult?tus, iez?m?j?s pirm?s at??ir?bas starp saimniec?b?m gan slim?bu, gan kait?k?u nov?rojumos, l?dz ar to svar?gi papildin?t datus ar nov?rojumiem no n?kamaj?m sezon?m.

Inform?cija public?ta 2017. gada 5.novembr?


LAAPC 2017. gad? pl?no ?stenot sekojo?u lauksaimniec?b? izmantojamu zin?tnes projektu: ?Pupu s?klgrau?a (Bruchus rufimanus) un citu lauka pupu (Vicia faba) kait?k?u monitorings un ierobe?o?anas iesp?jas?.

Projekta m?r?is: Veikt pupu s?klgrau?a un citu lauka pupu kait?k?u monitoringu un izstr?d?t rekomed?cijas kait?guma sliek??u noteik?anai.

Projekt? gaid?mo rezult?tu aptuvenais public??anas laiks: 01.2018.

Projekt? gaid?mo rezult?tu public??anas vieta internet?: www.laapc.lv un www.arei.lv

Visiem uz??mumiem, kuri darbojas lauksaimniec?bas nozar?, atbalst?t? projekta rezult?ti ir pieejami bez maksas.

LAAPC_Pupas_atskaite

Inform?cija public?ta 2017. gada 04.?apr?l?

Top