JAUNS PROGNOŽU MODELIS RIMPRO – zaru vēzim

RIMpro prognoze Neonectria jeb zaru v??a izplat?bai ?be?u st?d?jumos: smidzin?jumu efektivit?te, smidzin??anas laika preciz??ana un prognozes p?rbaude Latvijas apst?k?os.

L?mumu atbalsta sist?ma RIMpro pied?v? vair?ku slim?bu progno?u mode?us.Kop? 2014. gada pieejams modelis zaru v??a (ier. Neonectria ditissima, agr?k Nectria galligena) izplat?bas prognoz??anai. Prognozes piem?rot?ba un specifika Latvijas apst?k?os v?l nov?rt?jama, tom?r pirmie p?t?jumi 2014. gada ruden? liecina, ka ?? prognoze ar laiku ?aus diezgan prec?zi izv?l?ties laiku fungic?du smidzin?jumu veik?anai zaru v??a ierobe?o?anai.

Zaru v?zis, ko ierosina s?ne Neonectria ditissima (agr?k lietotais nosaukums ? Nectria galligena) ir izplat?ts Zieme?eirop? un Latvij?. Slim?bas paz?mes ir dzinumu boj?jums v??a veid?, to atmir?ana. Sevi??i b?stama slim?ba ir jauniem aug?u kokiem, jo viegli infic? centr?lo stumbru, ??di infic?ti koki nav ilgm???gi. RIMpro prognoze ?auj sekot v??a ierosin?t?jas s?nes izplat?bai sezon? un piem?rot augu aizsardz?bas pas?kumus, k? ar? d?rza veido?anu.

zaru_vezis

Zaru v??a boj?jumi ra?ojo?? st?d?jum?, ??irne ?Saltanat?.

Progno?u modelis zaru v?zim r?da kritiskos periodus, kad slim?bas ierosin?t?jas s?nes izplat?s visintens?v?k, l?dz?gi k? ?be?u kraupja prognoz?, kas ?auj veiksm?g?k izv?l?ties fungic?du smidzin?jumu laiku, maksim?l?s efektivit?tes nodro?in??anai.

L?dz ?im, run?jot par zaru v??a ierobe?o?anu, k? svar?g?ko uzsver rudens vai agra pavasara smidzin?jumu d?rz?, bezlapu st?vokl?, tom?r, k? liecina RIMpro Neonectria prognozes dati, slim?bas att?st?bai kritiskie periodi, iesp?jams, nov?rojami ar? vasar?, un veiksm?g?kai slim?bas ierobe?o?anai fungic?du smidzin?jumi kombin?jami ar kraupja ierobe?o?anai paredz?tajiem.

Piem?ram, veicot d?rza veido?anu vasar?, un zinot, ka s?nes izplat?bai ir labv?l?gi apst?k?i, iesp?jams veikt AAL smidzin?jumus uzreiz p?c veido?anas, pasarg?jot br?ces. Ja p?c veido?anas redzams, ka v??a izplat?bas risks ir ?oti zems un dr?zum? pl?nots veikt smidzin?jumu pret kraupi, iesp?jams nogaid?t un neveikt papildus smidzin?jumu, ietaupot l?dzek?us. Ruden?, nobirstot lap?m, veidojas liels daudzums br??u, lapu piestiprin?jumu viet?s, un ?is ir vislabv?l?g?kais laiks v??a izplat?bai, programma pal?dz noteikt laiku, kad rudens fungic?du smidzin?jumi ir visefekt?v?kie.

L?dz?gi k? ?be?u kraupja un tin?ja prognoz?s, iesp?jams redz?t atliku?o fungic?du p?rkl?jumu.

vezis_abelu_stubra

V??a boj?jumi ?be?u stumbr?, ra?ojo?? st?d?jum?, ??irne ?Saltanat?.

2014. gada ruden? uzs?kti izm??in?jumi RIMpro Neonectria progno?u mode?a p?rbaudei un fungic?du efektivit?tes nov?rt??anai. Pirmie rezult?ti sagaid?mi 2015. gada vasar?.

Top