Rekomendācijas ābeļu kraupja ierobežošanai

?be?u un bumbieru kraupja raksturojums

?be?u un bumbieru kraupis ir viena no ekonomiski noz?m?g?kaj?m ?be?u un bumbieru slim?b?m, kuras ierobe?o?anai nepiecie?ams regul?ri veikt fungic?du smidzin?jumus. ?be?u un bumbieru kraupja ierosin?t?ji ir s?nes, kas p?rziemo iepriek??j? gada infic?taj?s, nobiru?aj?s lap?s. S??u sporu izlido?ana lietainos laika apst?k?os parasti s?kas ?be?u vai bumbieru za?? konusa stadijas laik? un turpin?s l?dz j?nija s?kumam, vidum, kam?r d?rz? atrodamas p?rziemoju??s lapas (prim?r? infekcija). Bumbier?m prim?rais infekcijas avots agri pavasar? var b?t ar? iepriek??j? gad? infic?tie dzinumi. Intens?v?k? sporu izlido?ana no p?rziemoju??m lap?m parasti notiek, kad ?belei vai bumbierei ir izveidojusies infic?ties sp?j?ga virsma, sasniedzot maksimumu s?rto pumpuru un ziedpumpuru balonu stadijas laik?. Latvijas aug?u d?rzos pirm?s kraupja paz?mes (plankumi) uz lap?m par?d?s maija vid?, beig?s. No kraupja plankumiem uz lap?m un aug?iem turpin?s slim?bas izplat?ba ar spor?m (kon?dij?m) visas ve?et?cijas sezonas laik? (sekund?r? infekcija).

Abelu_kraupis_uz_jauna_augla

?be?u kraupis uz jauna aug?a

abelu_kraupis_uz_lapas

?be?u kraupis uz lapas

Bumbieru_kraupis_uz_dzinumiem

Bumbieru kraupis uz dzinumiem

?be?u un bumbieru?kraupja ierobe?o?ana ar fungic?diem

Jaunie, plauksto?ie pumpuri ir ?pa?i ie??m?gi pret kraupi, t?d?? ir svar?gs pirmais, profilaktiskais smidzin?jums ar pieskares iedarb?bas prepar?tu pumpuru za?? konusa stadij?. Visbie??k aug?kopji pirmajam smidzin?jumam izv?las k?du no vara prepar?tiem (Bordo mais?jums, ?empions 50 p.s., Fungur?ns OH 300 s.k., Vara vitriols k.v.).

V?l?k ? gan prim?r?s infekcijas, gan sekund?r?s infekcijas laik? ieteicams izmantot pieskares iedarb?bas prepar?tus (Effector, Dithane NT) pirms prognoz?ta lietus vai da?u stundu laik? p?c t?, kam?r notiek sporu d?g?ana.?

Sist?mas iedarb?bas prepar?ti (Chorus 50 WG, Score 250 EC, Difo 250 EC, Kandits d.g.) b?tu j?lieto ne v?l?k k? 2-4 dienas p?c infekcijas (p?c lietus) vai ?pa?i ieteicams da?as stundas p?c lietus ? sporu d?g?anas laik?, kad s?ne ir visjut?g?k?. Sist?mas iedarb?bas prepar?tiem ir rakstur?gs vid?js l?dz augsts rezistences risks, lai to nov?rstu, prepar?ti j?lieto p?rmai?us ar pieskares iedarb?bas prepar?tiem vai ar? mais?jum?. Bie??k lietotie mais?jumu veidi: Chorus 50 WG/Effector, Chorus 50 WG/Dithane NT, Score 250 EC/Effector, Score 250 EC/Dithane NT, Kandits d.g./Effector.

Fungic?du apstr??u skaits ir atkar?gs no laika apst?k?iem konkr?taj? ve?et?cijas period? un infekcijas slodzes konkr?taj? d?rz?.

?be?u d?rza apstr?dei b?tu j?izmanto ne maz?k k? 400 litri ?dens uz hekt?ru, palielinot ?dens daudzumu atbilsto?i koku augstumam.

RIMpro prognoze ?be?u un bumbieru kraupim prim?r?s infekcijas period?

?be?u kraupja ierobe?o?anu atvieglo br?din?jumu sist?mu izmanto?ana, kas ir ?pa?i ieteicama integr?taj? augu aizsardz?b?. LAAPC interneta vietn? pieejamas ?be?u kraupja l?muma atbalsta sist?mas RIMpro (BioFruitAdvies, N?derlande) prognozes devi??m Latvijas viet?m, kur novietotas meteostacijas. Att?l? sniegts skaidrojums programmas r?d?jumiem.

Rimpro prognoze

Top