2010. gada iepirkumi
Informat?vie pazi?ojumi par iepirkumiem saska?? ar Publisko iepirkumu likumu.
L?guma priek?mets Graudaugu un e??as augu graudu un s?klu kvalit?tes anal?zes
Iepirkuma identifik?cijas Nr. LAAPC 2010/1
Pazi?ojuma publik?cijas datums 07.10.2010.
Pied?v?juma iesnieg?anas termi?? 18.10.2010.
L?muma pie?em?anas datums 18.10.2010.
L?guma izpild?t?js un l?gumcena (bez PVN) Latvijas Lauksaimniec?bas universit?te 5203.79 LVL
L?guma izpild??anas termi?? 29.10.2010.

Informat?vie pazi?ojumi par iepirkumiem saska?? ar Publisko iepirkumu likuma 8. panta dev?to da?u un 2006. gada 12.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 762 ?K?rt?ba, k?d? veicami iepirkumi, kuru paredzam? l?gumcena ir liel?ka par 1000 latu, bet maz?ka par 10000 latu?.

Top