PROJEKTI 2020. GAD?

Biolo?isk?s lauksaimniec?bas principiem atbilsto?a insektic?du pielieto?anas pl?na izstr?de smilts?rk??u raibsp?rnmu?as Rhagoletis batava ierobe?o?anai smilts?rk??u st?d?jumos, lai paaugstin?tu biolo?iski audz?to smilts?rk??u ra?as kvantit?ti un kvalit?ti

 

 

Projekta numurs:19-00-A01620-000070
Strukt?rvien?bas kods: LAD35
Vado?ais partneris projekt?: LLU Augu aizsardz?bas zin?tniskais instit?ts
Iest?des loma projekt?: Sadarb?bas partneris
Citi sadarb?bas partneri: SIA ?North berries?; Inguna Zukure; z/s ?Me?malas 1?
Projekta uzs?k?anas datums: 02/01/2020
Projekta beigu datums: 30/12/2021
Projekta m?r?is:
Projekta bud?ets: 18 412.50 EUR
Projekta vad?t?js: Reg?na Ranc?ne
Projekta atsl?gv?rdi: Smilts?rk??u raibsp?rnmu?as, LAD35

Top