2012. gada iepirkumi
Informat?vie pazi?ojumi par iepirkumiem saska?? ar Publisko iepirkumu likumu.
L?guma priek?mets ?Laboratorijas tipa (maza apjoma) s?klu kodin?m? ma??na?
L?guma nolikums nolik_kodin_mas_23072012
Iepirkuma identifik?cijas Nr. LAAPC.2012/1
Pazi?ojuma publik?cijas datums 23.07.2012.
Pied?v?juma iesnieg?anas termi?? 03.08.2012
L?muma pie?em?anas datums 06.08.12.
L?guma izpild?t?js un l?gumcena (bez PVN) Wintersteiger AG 5080 EUR
L?guma izpild??anas termi?? 24.09.12.
Top