2008. gada iepirkumi
Pazi?ojuma ievieto?anas datums 28.01.2008.
Iepirkuma priek?mets, identifik?cijas numurs Mikroskops un mikroskopijas kamera kop? ar att?lu ieg??anas un apstr?des programmu ID LAAPC 1/2008
Pl?not? l?gumcena (bez PVN) 9100 LVL
L?guma izpild?t?js Olympus Latvia SIA
L?gumcena (bez PVN) 9035 LVL
L?muma par l?guma sl?g?anu pie?em?anas datums 06.02.2008.
L?guma izpildes vieta un termi?? Lielv?rdes 36/38, R?ga, LV-1006 08.02.2008. ? l?dz saist?bu izpildei
Pazi?ojuma ievieto?anas datums 11.02.2008.
Iepirkuma priek?mets, identifik?cijas numurs Biroja datortehnika un apr?kojums ID LAAPC 2/2008
Pl?not? l?gumcena (bez PVN) 3500 LVL
L?guma izpild?t?js Transfor SIA
L?gumcena (bez PVN) 2283.54 LVL
L?muma par l?guma sl?g?anu pie?em?anas datums 26.02.2008.
L?guma izpildes vieta un termi?? Lielv?rdes 36/38, R?ga, LV-1006 28.02.2008. ? 31.12.2008
Pazi?ojuma ievieto?anas datums 18.02.2008.
Iepirkuma priek?mets, identifik?cijas numurs Materi?lu augu kait?k?u prognoz??anai ieg?de ID LAAPC 3/2008
Pl?not? l?gumcena (bez PVN) 1500 LVL
L?guma izpild?t?js Plant Research International Pherobank (N?derlande)
L?gumcena (bez PVN) 1379.25 LVL
L?muma par l?guma sl?g?anu pie?em?anas datums 05.03.2008.
L?guma izpildes vieta un termi?? Lielv?rdes 36/38, R?ga, LV-1006 05.03.2008. ? l?dz saist?bu izpildei
Pazi?ojuma ievieto?anas datums 28.04.2008.
Iepirkuma priek?mets, identifik?cijas numurs Lauka izm??in?jumu pl?no?anas un datu apstr?des programma ID LAAPC 4/2008
Pl?not? l?gumcena (bez PVN) 1200 LVL
L?guma izpild?t?js Demeter Data Management s.p.r.l. (Be??ija)
L?gumcena (bez PVN) 1149.08 LVL
L?muma par l?guma sl?g?anu pie?em?anas datums 07.05.2008.
L?guma izpildes vieta un termi?? Lielv?rdes 36/38, R?ga, LV-1006 07.05.2008. ? l?dz saist?bu izpildei
Pazi?ojuma ievieto?anas datums 21.07.2008.
Iepirkuma priek?mets, identifik?cijas numurs Lok?l? datort?kla ier?ko?ana ID LAAPC 5/2008
Pl?not? l?gumcena (bez PVN) 1700 LVL
L?guma izpild?t?js SIA “Transfor”
L?gumcena (bez PVN) 1466.69 LVL
L?muma par l?guma sl?g?anu pie?em?anas datums 07.08.2008.
L?guma izpildes vieta un termi?? Lielv?rdes 36/38, R?ga, LV-1006 11.08.2008. ? l?dz saist?bu izpildei
Pazi?ojuma ievieto?anas datums 19.08.2008.
Iepirkuma priek?mets, identifik?cijas numurs Fluorescences apr?kojums mikroskopam (fluorescences iluminators, optiski elementi, gaismas avots) ID LAAPC 6/2008
Pl?not? l?gumcena (bez PVN) 5600 LVL
L?guma izpild?t?js SIA “Olympus Latvia”
L?gumcena (bez PVN) 5589.80 LVL
L?muma par l?guma sl?g?anu pie?em?anas datums 27.08.2008.
L?guma izpildes vieta un termi?? Lielv?rdes 36/38, R?ga, LV-1006 08.09.2008 – l?dz saist?bu izpildei
Pazi?ojuma ievieto?anas datums 30.10.2008.
Iepirkuma priek?mets, identifik?cijas numurs Laboratorijas materi?li mikotoks?nu noteik?anai. ID LAAPC 7/2008
Pl?not? l?gumcena (bez PVN) 4000 LVL
L?guma izpild?t?js SIA “DBF Baltic”
L?gumcena (bez PVN) 3885.00 LVL
L?muma par l?guma sl?g?anu pie?em?anas datums 07.11.2008.
L?guma izpildes vieta un termi?? 10.11.2008. – l?dz saist?bu izpildei
Pazi?ojuma ievieto?anas datums 30.10.2008.
Iepirkuma priek?mets, identifik?cijas numurs Mikotoks?na ZEN anal?zes graudos ID LAPC 8/2008
Pl?not? l?gumcena (bez PVN) 2350 LVL
L?guma izpild?t?js PVD Nacion?lais diagnostikas centrs
L?gumcena (bez PVN) 2291.50 LVL
L?muma par l?guma sl?g?anu pie?em?anas datums 31.10.2008.
L?guma izpildes vieta un termi?? 03.11.2008. – 31.12.2008.
Pazi?ojuma ievieto?anas datums 30.10.2008.
Iepirkuma priek?mets, identifik?cijas numurs Darbinieku vesel?bas apdro?in??ana ID LAAPC 9/2008
Pl?not? l?gumcena (bez PVN) 4000 LVL
L?guma izpild?t?js AAS ?Gjensidige Baltic?
L?gumcena (bez PVN) 3975.00 LVL
L?muma par l?guma sl?g?anu pie?em?anas datums 06.11.2008.
L?guma izpildes vieta un termi?? 10.11.2008. ? 09.11.2009.
Top