RIMpro prognozes

Integr?t?s augu aizsardz?bas galvenais m?r?is ir minim?la, vidi saudz?jo?a augu aizsardz?bas l?dzek?u lieto?ana, iev?rojot prec?zus krit?rijus smidzin?jumu termi?u izv?lei, ko var noteikt ar datoriz?tas l?muma atbalsta sist?mas pal?dz?bu.

L?muma atbalsta sist?ma RIMpro (Relat?vo infekcijas m?r?jumu programma) izveidota BioFruitAdvies, N?derland? un kop? 1993. gada pla?i izmantota Eirop? un pasaul?, lai nodro?in?tu efekt?vu slim?bu un kait?k?u ierobe?o?anu aug?kop?b?. RIMpro progno?u mode?i izveidoti sadarb?b? ar lab?kajiem nozares speci?listiem, balstoties uz ilggad?giem kait?go organismu biolo?ijas izp?tes datiem.

RIMpro darb?ba balst?s uz programm? ievietotajiem kait?g? organisma biolo?ijas parametriem, prec?ziem meteodatiem, kas tiek sa?emti no meteostacij?m, un laika prognoz?m no laika zi?u port?liem. Programma simul? kait?g? organisma kritiskos periodus, kas ir svar?gi prec?za augu aizsardz?bas l?dzek?a lieto?anas laika noteik?anai.

LAAPC speci?listi RIMpro ?be?u kraupja un ?bolu tin?ja progno?u mode?us Latvijas agro klimatiskajos apst?k?os p?rbaud?ju?i vair?k k? 10 gadus un uz ?o br?di tie ir veiksm?gi ieviesti praktiskaj? aug?kop?b?. Kop? 2014. gada rudens ir uzs?kta aug?koku zaru v??a progno?u mode?a p?rbaude Latvijas apst?k?os.

Katrs interesents var iepaz?ties ar iepriek? min?to kait?go organismu prognoz?m devi?iem aug?u d?rziem, kur uzst?d?tas firmas Lufft meteostacijas, lai to izdar?tu apmekl?jiet sada?u RIMpro prognozes

Top