2016. gada publikācijas

LAAPC 2016. gada zinātniskās publikācijas

Publikācijas recenzējamos zinātniskajos žurnālos, kas minēti starptautiskās datu bāzēs
1. Bumane S., Platace R., Poisa L., Adamovics A. (2016) Analysis of reed canary grass chemical content. 15 th International Scientific Conference “Engineering for Rural Development”, 25.-27.05.2016, Jelgava, LATVIA. 923-927.
2. Poisa L., Bumane S., Cubars E., Antipova L. (2016) Hemp quality parameters for bioenergy-impact of nitrogen fertilization.  15 th International Scientific Conference “Engineering for Rural Development”, 25.-27.05.2016, Jelgava, LATVIA. 928-933.
Publikācijas citos  zinātniskajos izdevumos
1. Ņečajeva J., Zariņa L., Zute S. Bīstamo īsmūža viendīgļlapju nezāļu izplatība Latvijas teritorijā. LLU zinātniski-praktiskās konferences “Līdzsvarota lauksaimniecība ″ raksti. [25.-26.02.2016]. LLU, Jelgava pp. 117.-121.
2. Jakobija I., Vilcāne J. (2016). Augļu koku vēža izplatības Latvijas augļu dārzos. Zinātniski praktiskā konference “Līdzsvarota lauksaimniecība” raksti. [25.-26.02.2016]; Jelgava, Latvija. lpp. 125.-130.
3. Jansone I., Zute S., Treikale O. Pākšaugi bioloģiskajā saimniekošanas sistēmā. Zinātniski praktiskā konference “Līdzsvarota lauksaimniecība” raksti. [25.-26.02.2016]; Jelgava, Latvija. lpp. 35-39.
4. Bankina B., Javoiša B., Ruža A., Bimšteine G., Paulovska L. Kviešu lapu slimību attīstība atkarība no slāpekļa normām. Zinātniski praktiskā konference “Līdzsvarota lauksaimniecība” raksti. [25.-26.02.2016]; Jelgava, Latvija. lpp. 17-21.
5. Bankina B., Ruža A., Bimšteine G., Neusa-Luca I. Pavloviča O., Kaņeps J. Ziemas kviešu stiebra pamatnes un sakņu puve un tās ierosinātāji Zinātniski praktiskā konference “Līdzsvarota lauksaimniecība” raksti. [25.-26.02.2016]; Jelgava, Latvija. lpp. 22- 26.
Zinātnisko konferenču tēzes
1. Lapiņš D., Mintāle Z., Piliksere D., Maļecka S. Ņečajeva J. (2016). Information and some results on weed monitoring in the regions of Latvia. 20th Baltic Agronomy Forum, Book of Abstracts. p. 34.
2. Necajeva J., Mintale Z., Piliksere D., Malecka S., Lapins D., Sanzarevska R., Putniece G., Spurina L., Curiske J., Dudele I. (2016). Effect of herbicide use and field management on weed density in cereal fields in Latvia. Proceedings of 7th International Weed Science Congress, June 19-25 2016, Prague.
3. Spurina L., Necajeva J., Mintale Z. (2016). Effect of crop sequence on changes of weed species composition and density in arable fields in the southeastern part of Latvia. Proceedings of International Scientific and Practical Conference “State and perspectives of plant protection” May 17-19, 2016 Priluki, Belarus. pp. 182-184.
4. Ņečajeva J., Bleidere M., Jansone Z., Stirna L., Būmane S. (2016). Germination parameters and seed dormancy in different populations of Avena fatua in Latvia. ISTA Seed Symposium Abstracts, 31st Congress, p.39.
5. Piliksere D., Lapiņš D., Maļecka S., Ņečajeva J. (2016). The occurrence of weed species in arable fields in Latvia, as a function of crop rotation. Proceedings of 6th workshop of the EWRS working group Weeds and Biodiversity pp. 15.
6. И. Якобия, Ю. Вилцане (2016) “Bозможность прогнозирования рака плодовых деревьев в яблоhевых садах Латвии”. B: Mеждународнaя научно-практическaя конференция «Состояние и перспективы защиты растений». Беларусь, Пpилyки, РУП «Институт защиты растений» [17.- 19. maijs, 2016]; Konferences rakstu krājumā.
7. Jakobija I., Vilcāne J. (2016) Incidence and severity of apple canker in Latvian orchards. In: 3rd international scientific conference „Sustainable Fruit-Growing: From Plant to Product” 4th European Workshop on Seabuckthorn EuroWorkS 2016, Riga-Dobele, [17–19 August 2016]; Konferences rakstu krājumā.
 8. Rancāne R. (2016) Influence of temperature and wet periods on the development of apple and pear scab. In: 3rd international scientific conference „Sustainable Fruit-Growing: From Plant to Product” 4th European Workshop on Seabuckthorn EuroWorkS 2016, Riga-Dobele, [17–19 August 2016]; Konferences rakstu krājumā.
 9. Rancāne R., Grantiņa-Ieviņa L., Ērgle G. (2016) Incidence of storage diseases on apple and pear cultivars. In: 3rd international scientific conference „Sustainable Fruit-Growing: From Plant to Product” 4th European Workshop on Seabuckthorn EuroWorkS 2016, Riga-Dobele, [17–19 August 2016]; Konferences rakstu krājumā.
 10. Laura Ozoliņa-Pole, Agnis Šmits, Ineta Salmane, Rinalds Ciematniek¹, Zane Striķe, Ingars Siliņš. (2016) ASSESSMENT OF MAGTOXIN TB. FOR LOG INSECT PEST CONTROL (Abstract) Latvijas Universitātes 74. zinātniskās konferences Bioloģijas sekcijas Zooloģijas un dzīvnieku ekoloģijas apakšsekcija, 04.02.2016., Rīga, Latvija.
 11. Ralle B., Ozoliņa-Pole L., Herz A., Penvern S., Warlop F, Porcel M., Tchamitchian M., Pfiffner L., Jamar L., Kruczyńska D., Korsgaard M., Kelderer M., Sigsgaard L. 2016. Functional agrobiodiversity (FAB) in apple pest management in Latvia: what do we know? In: RPD Abstracts “3rd international scientific conference „Sustainable Fruit Growing: From Plant to Product” and 4th European Workshop on Seabuckthorn EuroWorkS 2016”, 2016, 17.-19.08.2016. Riga, Latvia Vol.2: 44.
 12. Laura Ozoliņa-Pole 2016. Wood-booring insects damaging blackcurrant stems in Latvia (2013-2014) In: RPD Abstracts “3rd international scientific conference „Sustainable Fruit Growing: From Plant to Product” and 4th European Workshop on Seabuckthorn EuroWorkS 2016”, 2016, 17.-19.08.2016., Riga, Latvia. Vol.2: 57.
 13. O. Treikale, L. Feodorova – Fedotova, Z. Vigule. Interaction between the severity of Zymoseptoria tritici and yield losses in winter wheat in Latvia. Abstracts, 9th International Symposium on Septoria Diseases of Cereals,  7-9 April, 2016, Paris, France, p. 80.
 14. O. Treikale, Z. Vigule, J. Pugačova, E.A. Brauna, L. Grantiņa-Ieviņa. BIOLOGICAL CONTROL OF RHIZOCTONIA SOLANI ON POTATO WITH BACILLUS SUBTILIS. Comm. Appl. Biol. Sci, Ghent University, 81/3: Proceedings 68th International Symposium on Crop Protection.
 15. E-A. Brauna, O. Treikale, B. Javoiša, L. Feodorova-Fedotova, K. Gulbis, S. Zute (2016) Foliar diseases of field beans (Vicia fabae L.) in Latvia. Comm. Appl. Biol. Sci, Ghent University, 81/3: Proceedings 68th International Symposium on Crop Protection.
 16. С. Бумане, О. Трейкале, З. Вигуле, Е. Нечаева (2016)  Злаковые сорняки – источники болезней  пшеницы. International Scientific and Practical Conference State and perspectives of plant protection. Baltkrievija, Priluki. 17.-19.05.2016..
 17. С. Бумане, О. Трейкале, З. Вигуле, Е. Нечаева (2016)  Злаковые сорняки – источники болезней  пшеницы. State and Perspectives of Plant Protection. Materials of the International scientific conference, dedicated to the 45th Anniversary of the Institute of Plant Protection Foundation (Minsk-Priluki, 17-19 May, 2016), pp. 210-211.

LAAPC 2016. gada populārzinātniskās publikācijas

1. Jakobija I., Ērgle G. (2016) Ar ko 2015. gadā slimoja kāposti? Saimnieks, Nr. 2 (140): 62.-66. lpp
2. Rancāne R., Ozoliņas-Pole L. (2016) RIMpro izmantošanas iespējas. AgroTops, Nr. 5(225), 82.-83. lpp.
3. Rancāne R. (2016) Kādēļ nedabūjam nogaršot bumbierus? Dārzs un Drava, Nr. 11-12 (684-685): 40.-41. lpp
4. Ralle B. 2016. Pirmie kaitēkļi pavasarī. – Dārzs un Drava, 1-2 (674-675): 48-50.
5. Ralle B. 2016. Funkcionālā agrobioloģiskā daudzveidība – kas tas ir?. – Dārzs un Drava, 3-4 (676-677): 48-49.
6. Ozoliņa-Pole L., Rancāne R. RIMpro izmantošanas iespējas. – Agro tops, 4 (224): 82-83.
7. Ralle B. 2016. Kādi kaitēkļi uzbrūk ķiršiem? – Dārzs un Drava, 5-6 (678-679): 46-47.
8. Ralle B. 2016. Kāpostu kaitēkļi visbīstamākie ir jauniem augiem – Dārzs un Drava, 7-8 (680-681): 49-50.
9. Ralle B. 2016. Profilaktiskie pasākumi pret kaitēkļiem rudenī. – Dārzs un Drava, 9-10 (682-683): 42-43.
10. Būmane S. (2016) GANĪBU AIRENE – tipisks ganību augs. “AGRO TOPS bibliotēka 2016”. Marts, 23.–26. lpp.
11. Būmane S. (2016) PĻAVAS AUZENE – stabils zelmeņa komponents. “AGRO TOPS bibliotēka 2016”. Marts, 27.–30. lpp.
12. Būmane S. (2016) Pļavas skarene. “AGRO TOPS bibliotēka 2016”. Marts, 30.–31. lpp.
13. Būmane S. (2016) Vasaras jeb sējas vīķu audzēšana. “AGRO TOPS bibliotēka 2016”. Marts, 57.–60. lpp.
14. Būmane S., Vīgule Z. (2016) Nezāļu sēklas – kviešu slimību ierosinātāji. “AGRO TOPS” Iesniegts.
15. Treikale, E.-A. Brauna, S. Zute (2016) Pupu slimības, “Saimnieks”, Nr. 2 (140), lpp. 50-52.
16. Zute, O. Treikale (2016) Lauku pupas Stendē  – jaunākie dati par ražību un slimību izturību “AgroTops” (iesniegts)
17. Elīna-Anna Brauna (2016) “Lauka pupu slimības, kas izplatās ar sēklām” Agro Tops, 2016, 4, lpp. 36-37.
18. Vigule. Kodināta sēkla samazina infekciju risku. Agro Tops, augusts Nr.8 (228,  24-28 lpp)
19. Vigule. Kartupeļa kraupja veidi. Agro Tops, jūlijs Nr.7(227), 24-26 lpp
20. Vigule. Vai Baltā puve apdraud kartupeļus? Agro Tops,  maijs Nr. 5 (225), 32 lpp
21. Būmane S., Vīgule Z., Ņečaeva J. Nezāles – slimību pārnēsātājas kviešu sējumos. Agro Tops 5, (225) Maijs 2016, lpp. 28-29.
22. Treikale. Postīgākās slimības – dzeltenplankumainība un dzeltenā rūsa. Agro Tops, Novembris Nr. 11 (231,  24.-26. lpp.).
23. Feodorova-Fedotova. Dzeltenā rūsa – bioloģiskās īpatnības un postīguma faktori. Agro Tops, Decembris Nr. 12 (231,  20.-21. lpp.).
24. Ņečajeva J., Mintāle Z., Zute S. (2016). Jūnijs – pievēršam īpašu uzmanību vējauzām! AgroTops, Nr. 6 (226), 32. – 35. lpp.
Top