Projekti 2009. gad?

ZM pas?t?ts projekts ?Tehnolo?iskie risin?jumi graudkop?bas nozares att?st?bai Latvij??. LAAPC uzdevumi projekta ietvaros:

  • veikt ciet?s melnplaukas izplat?bas izp?ti biolo?iski audz?to kvie?u s?jumos, veikt slim?bas ierosin?t?ja popul?ciju izp?te, I. Priekule;
  • veikt v?rpu fuzariozes izplat?bas izp?ti vasaras kvie?u s?jumos Latvij? un ierosin?t?ju sugu identifik?ciju?,O. Treikale; ?

(l?gums ar APP ?Valsts Stendes graudaugu selekcijas instit?ts?) ; 2007. ? 2009.g., I.Priekule


ZM pas?t?ts projekts ?Vidi saudz?jo?u audz??anas tehnolo?iju preciz??ana aug?u un ogu d?rzos da??dos augsnes un klimatiskajos apst?k?os?, LAAPC uzdevumi projekta ietvaros:

  • veikt kr?mmelle?u st?d?jumu apseko?anu, lai noteiktu lapu plankumain?bu, ogu puves un zaru slim?bu izplat?bu da??dos ra?o?anas apst?k?os, nosakot slim?bu ierosin?t?jus;
  • turpin?t no 2007. un 2008.gad? iev?ktajiem ?be?u, bumbieru, ave?u, zeme?u un upe?u paraugiem izdal?to s??u noteik?anu laboratorij?;
  • sekot l?dzi RIMpro praktiskajai izmanto?anai aug?u d?rzos Latvij?;
  • turpin?t biolo?isko augu aizsardz?bas l?dzek?u efektivit?tes p?rbaudi aug?augu un ogul?ju slim?bu un kait?k?u ierobe?o?anai;
  • turpin?t izm??in?jumus dz?rve?u un kr?mmelle?u st?d?jumos fungic?du efektivit?tes p?rbaudei;
  • turpin?t noteikt efekt?v?ko metodi j??ogu stiklsp?r?a un j??ogu pumpuru vai dzinumu kodes konstat??anai;
  • turpin?t ?ir?u mu?as att?st?bas izp?ti Latvij?, nosakot efekt?v?ko metodi t?s konstat??anai.

(l?gums ar APP ?Latvijas Valsts aug?kop?bas instit?ts?); 2007.-2009. g., M. Eihe


ZM pas?t?ts projekts ?Graudaugu ??ir?u iztur?bas izv?rt?jums pret slim?b?m Latvijas agroklimatiskajos apst?k?os, nov?rt?jot ??ir?u saimniecisk?s ?pa??bas?;?(2009. gads) ?O. Treikale


ZM pas?t?ts projekts ?Kult?raugu kait?go organismu izplat?bas, post?guma un att?st?bas ciklu p?t?jumi kait?guma sliek??u izstr?d??anai integr?taj? augu aizsardz?b??. LAAPC uzdevums projekta ietvaros:

  • veikt p?t?jumus par kait?k?u sastopam?bu un ierobe?o?anas iesp?j?m rap?a s?jumos.

(l?gums ar LLU), 2009. (- 2013.) g., I.Apen?te

Top