2011. gada publikācijas

1.Starptautiski citējami izdevumi

Bankina B., Priekule I. A review of tan spot research in the Baltic countries: occurence, biology and possibilities of control. Žemdirbystė=Agriculture, Vol. 98, No. 1, p. 3-10. (SCOPUS; CAB Abstracts)

2.Latvijas Zinātnes padomes atzīti recenzējami zinātniskie izdevumi

Grantina I., Apenite I., Turka I. Identification and control of rape stem weevil Ceuthorrhynchus spp. in winter oilseed rape in Latvia. Annual 17th International Scientific Conference: Research for Rural Development 2011, Jelgava, Latvia University of Agriculture, Vol.1: pp 13-17

3.Starptautisko kongresu, konferenču, semināru, darba sanāksmju recenzēto rakstu pilnu tekstu izdevumi

Treikale O., Javoisha B., Pugacheva J. Harmfulness of Stagonospora nodorum leaf blotch in spring barley in Latvia. Proceedings of 63rd International Symposium on Crop Protection. Ghent 2011. pp 623-627.
Apenīte I. Dzērveņu dzinumu pangodiņa (Dasineura vaccinii S.) skaita dinamika Amerikas lielogu dzērveņu stādījumā veģetācijas sezonā Latvijā. Zinātniski praktiskā konference “Latvijas lauksaimniecības nākotnei: pārtika, lopbarība, šķiedra un enerģija”, 162-166 lpp.
Apenite I. ПОИСК ЭФФЕКТИВНОГО МЕТОДА БОРЬБЫ С ПОПУЛЯЦИЕЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧЕРЕШНЕВОЙ МУХИ RHAGOLETIS CERASI L. Integrated Plant Protection: Strategy and Tactics. Materials of the International Scientific and Practical Conference devoted to the 40-th Anniversary of the Institute of Plant Protection (Minsk, 5-8 July, 2011), p. 835-838.
Rude o., Lazareva L., Vilcans M. The investigation of aspects to control Sclerotinia sclerotiorum in conditions of Latvia. Integrated Plant Protection: Strategy and Tactics. Materials of the International Scientific and Practical Conference devoted to the 40-th Anniversary of the Institute of Plant Protection (Minsk, 5-8 July, 2011), p. 760-764.
Treikale O., Javoisha B. Net blotch of barley: severity and control strategies. Integrated Plant Protection: Strategy and Tactics. Materials of the International Scientific and Practical Conference devoted to the 40-th Anniversary of the Institute of Plant Protection (Minsk, 5-8 July, 2011), p. 618-624.
Treikale O., Vanaga I., Apenite I., Javoisha B., Pugacheva J. Phytosanitary situation in winter triticale in Latvia. Integrated Plant Protection: Strategy and Tactics. Materials of the International Scientific and Practical Conference devoted to the 40-th Anniversary of the Institute of Plant Protection (Minsk, 5-8 July, 2011), p. 787-790.
Vanaga I., Mintale Z., Smirnova O. Control of problematic weeds in spring oilseed rape in Latvia. Integrated Plant Protection: Strategy and Tactics. Materials of the International Scientific and Practical Conference devoted to the 40-th Anniversary of the Institute of Plant Protection (Minsk, 5-8 July, 2011), p. 394 – 397.
Grantina I., Apenite I., Turka I. Ceutorhynchus spp. (Coleoptera: Curculionoidea) commonly found spiecies on the oilseed rape inLatvia. (raksts akceptēts un pieņemts publicēšanai žurnālā „Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis”).
Isoda-Krasovska A. Veģetācija pelēkajās kāpās ar ložņu kārklu Salix repens Užavā. (raksts iesniegts publicēšanai Daugavpils Universitātes 53. Starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājumā „Proceedings of the 53rd Scientific Conference of Daugavpils University”).

4.Starptautisko kongresu, konferenču, semināru, darba sanāksmju nerecenzēto rakstu pilnu tekstu izdevumi

5.Starptautisko konferenču tēzes

Grantina I.,  Apenite I. Occurence of Brassica pod midge (Dasineura brassicae) in winter oilseed rape and control by use of systematic (CNI + pyretroid) insecticide. In: Sustainable use of pesticides and integrated pest managment in east – central Europe and the Baltics” (IHAR-PIB): Programm and abstracts, p. 74 – 76.
Grantina I.,  Apenite I., Turka I. Ceutorhynchus spp. (Coleoptera: Curculionoidea) commonly found spiecies on the oilseed rape in Latvia:6th International conference “Research and Conservation of Biological University in Baltic Region”: Programm and abstracts, p. 51.
Isoda-Krasovska A. Veģetācija pelēkajās kāpās ar ložņu kārklu Salix repens Užavā. Oļehnovičs D., atbildīgais par izd. / Resp. ed. Daugavpils Universitātes 53. Starptautiskās zinātniskās konferences tēzes = Abstracts of the 53rd International Scientific Conference of Daugavpils University. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds “Saule”, 28. lpp.
Mintāle Z., Vikmane M. Fotosintēzi raksturojošu rādītāju izmaiņas vasaras rapša lapās un sēklu raža saistībā ar slāpekļa un sēra mēslojumu. Oļehnovičs D., atbildīgais par izd. / Resp. Ed. Daugavpils Universitātes 53. Starptautiskās zinātniskās konferences tēzes = Abstracts of the 53rd International Scientific Conference of Daugavpils University. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds “Saule”, 46. lpp.
Rancane R. Epidemiology studies of turf grass diseases. Plant diseases: from survival to epidemics and management strategies, NOVA PhD course in plant pathology 2011: Programme and abstracts, p. 97 – 98.
Rancane R., Prokopova B. Distribution and development cycle of European pear rust in Latvia. 9th International IOBC/WPRS Workshop on pome diseases:Program and abstracts, p. 62.
Rancane R., Vilka L., Eihe M., Volkova J., Bazhenova A. Monitoring of fungal diseases in strawberry commercial fields in Latvia.  Fungi and lichens in the Baltics and beyond: XVIII Symposium of the Baltic mycologists and lichenologists: Programme and abstracts, p. 20.
Treikale O., Javoisha B., Pugacheva J. Harmfulness of Stagonospora nodorum leaf blotch in spring barley in Latvia. Abstracts. 63rd International Symposium on Crop Protection. May 24, 2011, Ghent, Belgium, p. 237.
Vanaga I. Weed surveys in agricultural fields in Latvia./ 2nd Workshop of the EWRS Weed Mapping working group, Proceedings. September 21-23, 2011. Jokioinen, Finland. pp. 1.
Vilka L., Rancane R., Volkova J., Eihe M., Bazhenova A. Monitoring of fungal diseases in blueberry commercial fields in Latvia.  Fungi and lichens in the Baltics and beyond: XVIII Symposium of the Baltic mycologists and lichenologists:Programme and abstracts, p. 26 – 27.
Volkova J., Eihe M., Bazhenova A. Effect of fungicide treatments on storage quality of blueberry.  International congress of postharvest diseases:Book of abstracts, p. 166.
Mathiassen S.K., Netland J., Jahr K., Talgre L., Junnila S., Mintale Z., Auskaliene O., Koppel M., Hallqvist H., Kudsk P. Herbicide susceptibility of wild oats from seven countries. Book of Abstracts, Resistance 2011,Rothamsted Research,UK, September 5-7, p. 92.

6.Citas publikācijas

Ciematnieks R. Krustziežu pāksteņu pangodiņa (Dasineura brassicae Winnertz, 1853) populācijas attīstības dinamika rapšu sējumos. / Diplomdarbs dabaszinātņu maģistra grāda bioloģijā iegūšanai.
Mintāle Z. Fotosintēzi raksturojošo rādītāju izmaiņas vasaras rapša lapās un sēklu raža atkarībā no slāpekļa un sēra mēslojuma. / Diplomdarbs dabaszinātņu maģistra grāda bioloģijā iegūšanai.
Isoda-Krasovska A. Veģetācijas telpiskās struktūras un floristiskās daudzveidības savstarpējā ietekme Užavas piekrastē. / Diplomdarbs dabaszinātņu maģistra grāda bioloģijā iegūšanai.
Vigule Z. Trichoderma harzianum ietekme uz rododendru jaunstādiem pēc to eksperimentālas inficēšanas ar endofītiem mikroorganismiem. / Diplomdarbs dabaszinātņu maģistra grāda bioloģijā iegūšanai.
Vilcāns M. Griķu audzēšanas paņēmienu izpēte un precizēšana Austrumlatvijā. / Diplomdarbs lauksaimniecības zinātņu maģistra grāda iegūšanai lauksaimniecībā.
Baženova A. Papīra fizikāli mehānisko īpašību uzlabošana, izmantojot kokapstrādes atlikumu mikro- un nanodaļiņas. / Diplomdarbs inženierzinātņu maģistra grāda iegūšanai.
Vilcāns M., Volkova J., Gaile Z. Griķu raža atkarībā no sējas veida, termiņa un izsējas normas. Ražas svētki “Vecauce – 2011”: LLU mācību un pētījumu saimniecībai Vecauce – 90: Zinātniskā semināra rakstu krājums. Jelgava, LLU, 62.- 65.lpp.
Vilka L., Bankina B. Lielogu dzērveņu (Vaccinium macrocarpon) ogu puves izplatība ražas laikā un glabātavās dažādos Latvijas reģionos. Ražas svētki “Vecauce – 2011”: LLU mācību un pētījumu saimniecībai Vecauce – 90: Zinātniskā semināra rakstu krājums. Jelgava, LLU, 66. – 69. lpp.
Volkova J., Baženova A., Rancāne R., Vilka L. Gatavo ogu puves ierobežošanas iespējas krūmmelleņu komercstādījumos. Ražas svētki “Vecauce – 2011”: LLU mācību un pētījumu saimniecībai Vecauce – 90: Zinātniskā semināra rakstu krājums. Jelgava: LLU, 70.73. lpp.

7. Publikācijas periodiskos izdevumos

Apenīte I. Upeņu pumpuru ērces ierobežošana. AgroTops, Nr.4 (164), 75.lpp
Rancāne R., Apenīte I. Dārza dienas 2011. AgroTops, Nr.9 (169), 63.lpp
Treikale O.,  Javoiša B. Cik izturīgas pret slimībām vasaras miežu šķirnes. AgroTops, Nr.3 (163), 26-28.lpp
Treikale O.,  Javoiša B. Ziemas tritikāles slimības un to ierobežošanas iespējas. AgroTops, Nr.4 (164), 28-30.lpp
Treikale O.,  Javoiša B. Kuras ziemas kviešu šķirnes mazāk slimo. AgroTops, Nr.5 (165), 26-28.lpp
Strazdiņa V., Priekule I. Ziemas kviešu ziemcietība atkarībā no šķirnes un sējas termiņiem. SaimnieksLV, Nr.10 (88), 32-34.lpp

 

Top