Ieteikumi ābolu tinēja ierobežošanai

Ieteikumi ?bolu tin?ja popul?cijas ierobe?o?anai

Pasaul? ?bolu tin?js Cydiapomonella?L. ir viens no b?stam?kajiem un gr?t?k ierobe?ojamiem kait?k?iem ?be?u d?rzos, kas rada tie?us ekonomiskos zaud?jumus. Latvij? kait?klis ir sastopams visos ra?ojo?os d?rzos. Daudz boj?tu ?bolu ir tajos gados, kad tauri?u lido?anas laik?, vakaros un nakt?s, vid?j? gaisa temperat?ra ir virs +20?C.

Biolo?ija, ekolo?ija.

?bolu tin?ja izplestu sp?rnu platums ir 14-20 mm. Priek?sp?rni pel?kbr?ni, ar violetu nokr?su. Sp?rnu galotn? pla?s br?ns plankums ar bronzas kr?sas ???rssv?trojumu. Vis? sp?rnu priek??j? da?? lauz?ts, bronzas kr?sas, s?ks ???rssv?trojums. Paka??jie sp?rni pel?kbr?ni, vienkr?saini.

Ola plakana, caursp?d?ga vai balta. Viena m?t?te sp?j izd?t l?dz 100 olu dz?ves laik?. T?s tiek d?tas uz lapu virsmas, aug?iem vai zariem. Embrija att?st?ba ol? var ilgt no piec?m l?dz desmit dien?m.

K?purs no 15-18 mm gar?, viegli roz? kr?s?, ar asto?iem k?ju p?riem. ?bola alojum? k?puriem ir jau desmit k?ju p?ri. K?puru ?ermenis ir gai?dzeltens, uz p?d?jiem segmentiem tum?pel?ki plankumi.

abolu_tineja_kapurs_abola

?bolu tin?ja k?purs ?bol?

K?puri p?c iz??il?an?s iegrau?as aug?os un grau?as s?klu kameru virzien?. Izgrauzt?s ejas parasti pild?tas ar ekskrementiem. Augl? k?puri iz?d ne tikai s?klas, bet var iz?st visu s?klotni. Viens k?purs var boj?t vienu l?dz tr?s blakus eso?u aug?us. K?puri barojas aug?os apm?ram 30 dienas. Boj?tie aug?i priek?laic?gi nobirst.

abolu_tineja_bojats_abols
?bolu tin?ja boj?ts ?bols

K?ni?a ap 12 mm gara, s?kum? gai?i br?na, v?l?k k??st tum??ka. Uz v?dera segmentiem ir divas dzelk??u rindas, bet v?dera gal? ? 8 k?s??i.

Pieaugu?ie k?puri ziemo bl?v? kokon? uz vec?ku ?be?u stumbra, zem vec?s atlupu??s mizas ?pa?i izgrauzt? ov?l? gultn?. Da?a k?puru ziemo apdob?s zemsedz? vai augsn?. Ja temperat?ra ilg?ku laiku ir zem -23 l?dz -25?C, k?puri var aiziet boj?.

RIMpro prognoze ?bolu tin?ja popul?cijas ierobe?o?anai Latvij?

LAAPC interneta vietn? (sada?? ?RIMpro prognoze?)?pieejamas ?bolu tin?ja?atbalsta sist?mas RIMpro?(BioFruitAdvies, N?derlande)?prognoze?devi??m da??d?m Latvijas viet?m, kur novietotas meteorolo?isk?s stacijas. K? ar? RIMpro prognozi ?bolu tin?ja att?st?bas prognoz??anai ir iesp?jams izmantot saimniec?b?s, kas atrodas 30 km r?dius? ap meteorolo?isko staciju.

?bolu tin?ja prec?zai att?st?bas gaitas noteik?anai datorprogrammas RIMpro modeli Latvij? s?ka izmantot 2007. gad?, lai noteiktu prec?zu ?bolu tin?ja att?st?bu ve?et?cijas sezonas laik? un noteiktu termi?us, kad nepiecie?am?bas gad?jum? veikt popul?cijas ierobe?o?anu.

Datorprogrammas RIMpro modelis simul? ?bolu tin?ja izlido?anas un att?st?bas dinamiku ve?et?cijas sezon?.

Meteostacij?s veic agroklimatisko parametru (summ?r? gaisa temperat?ra, nokri??u daudzums, saules radi?cija) autom?tisko re?istr??anu katr? d?rz?, dati tiek ievad?ti programm?, kur notiek ?bolu tin?ja izplat?bas riska un popul?cijas regul?cijas nepiecie?am?bas apr??ini katrai konkr?tai vietai. Latvijas da??do meteorolo?isko apst?k?u d??, tin?ja att?st?ba var notikt da??dos laikos.

?bolu tin?ja izlido?anas un att?st?bas dinamikas noteik?anai programma akt?vo temperat?ru summu s?k skait?t, kad t?? sasniedz +10?C, jo zem?k? temperat?r? kait?k?a att?st?ba nenotiek.

Programma simul?ciju s?k ar p?rziemojo?o ?bolu tin?ja k?puru popul?ciju – tauri?u izlido?anu, m?t??u apaug?o?anos, olu d??anu, k?puru ??il?anos, kuru ietekm? gaisa temperat?ra, nokri??u daudzums un citi faktori.

Kritiskais slieksnis, kad j?s?k ierobe?ot ?bolu tin?ja popul?cija, ir no 80 l?dz 120 RIM vien?b?m, k?puru ??il?an?s laik?, kas bie?i tiek sasniegts j?nija I ? II dek?d?.

rimpro-cydia

Top