2009. gada iepirkumi
Pazi?ojuma ievieto?anas datums 13.02.2009.
Iepirkuma priek?mets, identifik?cijas numurs Lauka izm??in?jumu pl?no?anas un datu apstr?des programma ID LAAPC 1/2009
Pl?not? l?gumcena (bez PVN) 1200 LVL
L?guma izpild?t?js Demeter Data Management s.p.r.l. (Be??ija)
L?gumcena (bez PVN) 1149.08 LVL
L?muma par l?guma sl?g?anu pie?em?anas datums 19.02.2009.
L?guma izpildes vieta un termi?? Lielv?rdes iela 36/38, R?ga, LV-1006 23.02.2009. ? l?dz saist?bu izpilde
Pazi?ojuma ievieto?anas datums 13.02.2009.
Iepirkuma priek?mets, identifik?cijas numurs Biroja datortehnika un apr?kojums ID LAAPC 2/2009
Pl?not? l?gumcena (bez PVN) 3600 LVL
L?guma izpild?t?js SIA Transfor
L?gumcena (bez PVN) 3528.10 LVL
L?muma par l?guma sl?g?anu pie?em?anas datums 19.02.2009.
L?guma izpildes vieta un termi?? Lielv?rdes iela 36/38, R?ga, LV-1006 23.02.2009 ? 31.12.2009
Pazi?ojuma ievieto?anas datums 23.02.2009.
Iepirkuma priek?mets, identifik?cijas numurs ?Lufft? meteostaciju apkope un remonts ID LAAPC 3/2009
Pl?not? l?gumcena (bez PVN) 3000 LVL
L?guma izpild?t?js SIA Lordbaron
L?gumcena (bez PVN) 2892.57 LVL
L?muma par l?guma sl?g?anu pie?em?anas datums 06.03.2009.
L?guma izpildes vieta un termi?? Lielv?rdes iela 36/38, R?ga, LV-1006 10.03.2009. ? 30.11.2009
Pazi?ojuma ievieto?anas datums 29.06.2009.
Iepirkuma priek?mets, identifik?cijas numurs Viegl? automa??na ID LAAPC 4/2009
Pl?not? l?gumcena (bez PVN) 4700 LVL
L?guma izpild?t?js SIA Autogarant
L?gumcena (bez PVN) 4568.23 LVL
L?muma par l?guma sl?g?anu pie?em?anas datums 10.07.2009.
L?guma izpildes vieta un termi?? Lielv?rdes iela 36/38, R?ga, LV-1006 14.07.2009. ? l?dz saist?bu izpildei
Pazi?ojuma ievieto?anas datums 06.07.2009.
Iepirkuma priek?mets, identifik?cijas numurs S?jumu plat?bas un nepiecie?amie tehnikas pakalpojumu augu aizsardz?bas l?dzek?u efektivit?tes p?rbaudes izm??in?jumu veik?anai ID LAAPC 5/2009
Pl?not? l?gumcena (bez PVN) 8000 LVL
L?guma izpild?t?js 1) Valsts Prieku?u Laukaugu SI

2) SIA Lielvircava

3) Z/s ?Vilci?i?

L?gumcena (bez PVN) 1) 1780.00 LVL

2) 2360.00 LVL

3) 3080.00 LVL

L?muma par l?guma sl?g?anu pie?em?anas datums 16.07.2009.
L?guma izpildes vieta un termi?? 1) 20.07.2009. ? l?dz saist?bu izpildei

2) 20.07.2009. ? l?dz saist?bu izpildei

3) 20.07.2009. ? l?dz saist?bu izpildei

Pazi?ojuma ievieto?anas datums 14.07.2009.
Iepirkuma priek?mets, identifik?cijas numurs Stie?a muguras smidzin?t?js izm??in?jumu vajadz?b?m ID LAAPC 6/2009
Pl?not? l?gumcena (bez PVN) 1800 LVL
L?guma izpild?t?js Baumann-Saatzuchtbedarf (V?cija)
L?gumcena (bez PVN) 1586.93 LVL
L?muma par l?guma sl?g?anu pie?em?anas datums 05.08.2009.
L?guma izpildes vieta un termi?? Lielv?rdes iela 36/38, R?ga, LV-1006 12.08.2009. – l?dz saist?bu izpildei
Pazi?ojuma ievieto?anas datums 31.08.2009.
Iepirkuma priek?mets, identifik?cijas numurs Darbinieku vesel?bas apdro?in??ana ID LAAPC 7/2009
Pl?not? l?gumcena (bez PVN) 4400 LVL
L?guma izpild?t?js AAS Gjensidige Baltic
L?gumcena (bez PVN) 4104.00 LVL
L?muma par l?guma sl?g?anu pie?em?anas datums 24.09.2009.
L?guma izpildes vieta un termi?? 10.11.2009 ? 09.11.2010
Pazi?ojuma ievieto?anas datums 28.09.2009.
Iepirkuma priek?mets, identifik?cijas numurs Rea?enti PCR reakciju veik?anai Fusarium spp. sugu identifik?cijai ID LAAPC 8/2009
Pl?not? l?gumcena (bez PVN) 1500 LVL
L?guma izpild?t?js SIA GenEra
L?gumcena (bez PVN) 1402.69 LVL
L?muma par l?guma sl?g?anu pie?em?anas datums 07.10.2009.
L?guma izpildes vieta un termi?? Lielv?rdes iela 36/38, R?ga, LV-1006 12.10.2009 ? l?dz saist?bu izpildei
Pazi?ojuma ievieto?anas datums 12.10.2009.
Iepirkuma priek?mets, identifik?cijas numurs Stereoskopiskais mikroskops ar caurejo?u apgaismojumu ID LAAPC 9/2009
Pl?not? l?gumcena (bez PVN) 4500 LVL
L?guma izpild?t?js SIA Olympus Latvia
L?gumcena (bez PVN) 3954.00 LVL
L?muma par l?guma sl?g?anu pie?em?anas datums 22.10.2009.
L?guma izpildes vieta un termi?? Lielv?rdes iela 36/38, R?ga, LV-1006 29.10.2009 ? l?dz saist?bu izpildei
Pazi?ojuma ievieto?anas datums 20.10.2009.
Iepirkuma priek?mets, identifik?cijas numurs Laboratorijas materi?li PCR reakciju veik?anai Fusarium spp. sugu identifik?cijai ID LAAPC 10/2009
Pl?not? l?gumcena (bez PVN) 1450 LVL
L?guma izpild?t?js SIA Interlux
L?gumcena (bez PVN) 1409.00 LVL
L?muma par l?guma sl?g?anu pie?em?anas datums 30.10.2009.
L?guma izpildes vieta un termi?? Lielv?rdes iela 36/38, R?ga, LV-1006 30.10.2009 ? l?dz saist?bu izpildei
Top