2017. GADA IEPIRKUMI
Informat?vie pazi?ojumi par iepirkumiem saska?? ar Publisko iepirkumu
L?guma priek?mets Degvielas un autotransporta mazg??anas pakalpojumu ieg?de.
L?guma nolikums LAAPC_degviela_iepirkums_08_02_2017
Iepirkuma identifik?cijas Nr. LAAPC 1/2017.
Pazi?ojuma publik?cijas datums 08.02.2017.
Pied?v?juma iesnieg?anas termi?? 20.02.2017. plkst. 12:00
L?muma pie?em?anas datums ?28.02.2017

Lemums_LAAPC_1_2017

L?guma izpild?t?js un l?gumcena (bez PVN) ?SIA ?Circle K Latvia? EUR 41999.00

Ligums_1_2017

L?guma izpild??anas termi?? ?31.03.2019.

Atbildes uz jaut?jumiem un papildus inform?cija SIA LAAPC iepirkums Nr. 1/2017 “Degvielas un autotransporta mazg??anas pakalpojumu ieg?de”

1) Iepirkuma nolikums MS Word form?t?:?Nolikums_LAAPC_degviela_1_2017

L?guma priek?mets Jauna mikroautobusa un viegl? komercauto ieg?de.
L?guma nolikums Nolikums_LAAPC_auto_2017_2
Iepirkuma identifik?cijas Nr. SIA LAAPC 2017/2.
Pazi?ojuma publik?cijas datums 04.04.2017.
Pied?v?juma iesnieg?anas termi?? 18.04.2017. plkst. 12:00
L?muma pie?em?anas datums ?19.04.2017

Lemums_LAAPC_2017_2

L?guma izpild?t?js un l?gumcena (bez PVN) ?SIA ?Amserv Krasta? EUR?33471.07

Ligums_SIA LAAPC 2017_2

L?guma izpild??anas termi?? ?60 dienas no l?guma nosl?g?anas datuma
L?guma priek?mets LAAPC darbinieku vesel?bas apdro?in??ana
L?guma nolikums Iepirkuma_SIA_LAAPC_2017_3_nolikums
Iepirkuma identifik?cijas Nr. SIA LAAPC 2017/3
Pazi?ojuma publik?cijas datums 16.10.2017.
Pied?v?juma iesnieg?anas termi?? ?27.10.2017. plkst. 11:00
L?muma pie?em?anas datums ?07.11.2017.

Lemums_iepirkums_SIA_LAAPC2017-3_ML

L?guma izpild?t?js un l?gumcena (bez PVN) ?Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas fili?le? EUR 41 999.99

Ligums par veselibas apdrosinasanas pakalpojumiem

L?guma izpild??anas termi?? ?24 m?ne?i

Atbildes uz jaut?jumiem un papildus inform?cija SIA LAAPC iepirkumam Nr.?LAAPC2017/3 “LAAPC darbinieku vesel?bas apdro?in??ana”

1) Iepirkuma nolikums MS Word form?t?:?Iepirkuma_SIA_LAAPC_2017_3_nolikums

2) Uz? 17.10.2017.? l?guma projekts, kas tiks sl?gts ar pretendentu, kur? tiks izv?l?ts k? uzvar?t?js iepirkum? nav sagatavots.

Top