LAAPC aicina aug?kopjus uz pavasara semin?ru

SIA “Latvijas Augu aizsardz?bas p?tniec?bas centrs” aicina aug?kopjus uz pavasara semin?ru:

?Aktualit?tes integr?taj? un biolo?iskaj? augu aizsardz?b? un RIMpro izmanto?anas iesp?jas ?be?u st?d?jumos?.

Semin?ra programma:

  • Biolo?iskie augu aizsardz?bas l?dzek?i ?be?u st?d?jumos, to?lieto?ana.
  • Optim?lais ?dens daudzums kvalitat?va smidzin?juma?veik?anai.
  • ?bolu z??lapsene un t?s prognoz??anas iesp?jas ar RIMpro.
  • Prec?zu meteorolo?isko datu noz?me kait?go organismu -?prognoz??an?.
  • ?bolu puve ? d?rz? un noliktav?.
  • Diskusija

5. apr?l? plkst. 11:00, vieta SIA LAAPC, Struktoru 14 a, R?ga.

Pieteikties var l?dz 4. apr?lim Laurai Ozoli?ai-Polei pa e-pastu: laura.ozolina.pole@laapc.lv vai pa mob.t. 28337691.

Vietu skaits ierobe?ots.

Top