Lauka diena 2018. gads

Lauka diena “Slim?bu un kait?k?u prognoz??ana ?be?u d?rzos ?l?muma atbalsta sist?mu priek?roc?bas aug?kopjiem”

Demonstr?juma t?ma (Lote Nr.19): ?L?muma atbalsta sist?mas izmanto?anas demonstr?jums kait?k?u un/vai slim?bu ierobe?o?an? integr?taj? audz??an? da??dos Latvijas re?ionos?

Norises vieta:?z/s ?S??usala?, Gaigalavas pagasts, R?zeknes novads

Datums:?2018. gada 16. augusts

Las?t vair?k >>

Top